nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (VI.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-06-30 -tól
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (VI.29.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, a többletszolgáltatás ellentételezéseként, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott elhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya Kulcs község közigazgatási területén megtartott házasságkötésre terjed ki.2. Értelmező rendelkezések


2. § E rendelet alkalmazásában

1. hivatali helyiség: a Kulcs Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Díszterme és Kistanácskozó terme, továbbá, ha ez a helyiség az önkormányzat részéről felmerülő okból nem vehető igénybe, a jegyző által kijelölt, az épületben található helyiség (2458. Kulcs, Kossuth Lajos utca 83.)

2. hivatali munkaidő: a Kulcsi Polgármester  Hivatal  Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend,  

3. külső helyszín: a hivatali helyiségen kívül Kulcs község közigazgatási területén lévő épület és szabadtéri terület. 


3. A házasságkötésen nyújtott többletszolgáltatás engedélyezése


3.§ Hivatali helyiségen kívül (a továbbiakban: külső helyszín) házasságkötés csak akkor engedélyezhető, ha

a) a házasságkötés feltételei az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: At.)18. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelnek, és

b) a kérelmezett napon a hivatali helyiségben előjegyzett más házasságkötés nincsen.


4. § Hivatali munkaidőn kívül házasságkötés

a) hétfő, kedd és csütörtöki napokon 16.00 órától 18.00 óráig,

b) pénteki napon 13.00 órától 18.00 óráig,

c) szombati napon 10.00 órától 18.00 óráig

terjedő kezdési időpontokkal engedélyezhető.    

       

5. § A külső helyszínen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés iránti kérelmet írásban, a házasságkötési szándék bejelentésekor, de legkésőbb a házasságkötési időpontot megelőző 30 nappal korábban kell benyújtani az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon.


6. § (1) A külső helyszínen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése esetén az önkormányzat részére  többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj mértékét a 2. melléklet tartalmazza.


(2) A többletszolgáltatásért fizetendő díjat az anyakönyvvezető által rendelkezésre bocsátott készpénz-átutalási megbízással kell teljesíteni, vagy a polgármesteri hivatal házipénztárában kell befizetni legkésőbb a házasságkötés időpontját megelőző 5. napig. 


(3) A díj megfizetését a feladóvevény, vagy a bevételi pénztárbizonylat anyakönyvvezető részére történő bemutatással legkésőbb a házasságkötés napját megelőző második munkanapig igazolni kell.


(4) Amennyiben a házasságkötés meghiúsulását a házasulók a házasságkötés napját megelőző második munkanapig az anyakönyvvezetőnek hivatalosan bejelentik, az általuk befizetett összeget a befizetési nyugtán befizetőként szereplő személy részére vissza kell fizetni.


4. Együttes kérelem


7.§ A hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés tárgyában előterjesztett kérelem (együttes kérelem) esetén a díj külön-külön fizetendő.
5. Mentesség


8.§ A mellékletben meghatározott díjak megfizetése alól kizárólag valamelyik fél közeli halálával fenyegető egészségi állapota miatt, kérelemre, a jegyző előzetes engedélye alapján adható mentesség.


6. Az anyakönyvvezető díjazása9. § Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy a 3. melléklet szerinti díjazás illeti meg. A díj a házasságkötés(eke)t követő hónap 3-áig fizetendő egy összegben.


10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a 7/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet.Kulcs, 2017. június 29.Jobb Gyula     s. k.                                                                                          Dr. Árva Helga  s. k.

polgármester                                                                                                   jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
12.75 KB
2. melléklet
12.14 KB
3. melléklet
14.6 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!