nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kiscsősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-08-23 -tól
Kiscsősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete
a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról

Kiscsősz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében és az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 98. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Az önkormányzat tulajdonában álló közterületeknek a mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételére (a továbbiakban: filmforgatás) az e rendeletben foglaltakat is alkalmazni kell.

  

2.§(1)[1] Az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő közterület használat díja megegyezik a  mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 3.mellékletében  foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértékével.

(2) A filmforgatás céljából történő közterület-használat csak a díjnak egy összegben az önkormányzat számlájára történő megfizetését követően kezdhető meg.

(3) Az önkormányzat mentességet, vagy kedvezményt nem állapít meg.

(4)[2] A képviselő-testület a település közigazgatási területén nem határoz meg turisztikailag

kiemelt közterületeket.

 

3.§ A filmforgatási célú közterület-használatról szóló hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben:

a) a használat során az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak folyamatos rendben- és tisztán tartását,

b) a használat során a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást,

c) a használat során a filmforgatással érintett lakosság és gazdálkodó szervezetek tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról,

d) a közterület-használó a filmforgatás során is folyamatosan biztosítja a közterülettel határos lakóingatlanok megközelítését,

e) a használat megszűnését követően az igénybe vett közterület eredeti állapotának helyreállítását, önkormányzat részére történő visszaadását, valamint

f) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is.


4.§ A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell. 


5.§ A képviselő-testület a filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, központi jogszabályokban meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármesterre átruházza.


 6.§  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.[1]

Módosította a 7/2018. (VIII.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. augusztus 23. napjától.

[2]

Kiegészítette a 7/2018. (VIII.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2018. augusztus 23. napjától

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!