nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017 (XII.21..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-22 - 2017-12-25
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017 (XII.21..) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló, 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 74. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.


1. § A szociális ellátásokról szóló, 4/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) bekezdésében meghatározott 3. melléklet helyébe az e rendelet által meghatározott 3. melléklet kerül.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.

Kulcs, 2017. december 21.


            Jobb Gyula   s. k.                                                              Dr. Árva Helga  s. k.

            polgármester                                                                    jegyző


Záradék:

A rendeletet kihirdettem 2017. december 21. napján.


Dr. Árva Helga  s. k.

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
3. melléklet
13.94 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!