nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (IV.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-04-01 -tól
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (IV.1.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló,  1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Jászberény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló  25/2007. (XI.5.) önkormányzati rendelet  22.§ (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális és Vallásügyi Bizottság, és a Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság  véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §


(1) Jászberény Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) – intézményein keresztül – gondoskodik a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról és a szakosított ellátásról.  

(2) Az alapszolgáltatások keretén belül biztosított ellátások:

a) Jászberény közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel:

   aa) étkeztetés,

   ab) házi segítségnyújtás,

   ac) tanyagondnoki szolgáltatás,

   ad)[1] időskorúak és demens személyek nappali ellátása

b) [2]a jászberényi kistérség közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, fogyatékkal élők nappali ellátása, támogató szolgáltatás, pszichiátriai betegek közösségi ellátása.

(3) Az Önkormányzat ápolást-gondozást nyújtó intézményeiben (idősek otthona) gondoskodik a tartós bentlakásos ellátásról Jász-Nagykun-Szolnok Megye közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel.

(4) [3][4]Az Önkormányzat a fenntartásában működő Jászberényi Család-és Gyermekjóléti Központ intézmény útján gondoskodik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározottak szerint térítésmentesen a családsegítés biztosításáról. Az intézmény illetékessége a család- és gyermekjóléti szolgálat tekintetében Jászberény, Jászágó, Jászboldogháza, Jászfelsőszentgyörgy, Jászjákóhalma és Jásztelek települések közigazgatási területére, a család- és gyermekjóléti központ tekintetében a Jászberényi Járás közigazgatási területére terjed ki.

(5)[5].

2. §


(1) A tanyagondnoki szolgáltatás körébe tartozó alapellátási feladatok: ebéd kiszállítása, gyógyszerkiváltás, bevásárlás, szolgáltatási igények, információk közvetítése az önkormányzat és a lakosság között, művelődési, szabadidős tevékenységek szervezése, segítségnyújtás az egyéni és az önkormányzati hivatalos ügyek intézésében.

(2) A tanyagondnoki szolgáltatás keretében ellátandó körzet: a Neszűr elnevezésű külterületi településrész a 0 dűlőtől az 5. dűlőig.

3. §


(1) Az étkeztetés igénybevételére jogosult az aki, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény ( a továbbiakban:  szociális törvény ) alapján szociálisan rászorult.

(2) Életkora szerint szociálisan rászorult a 70 éven felüli személy.

(3) Egészségi állapota nem teszi lehetővé a napi egyszeri étkezés biztosítását annak, aki krónikus betegségben szenved, vagy három hónapot meghaladóan gondozásra szorul, melyet a háziorvos igazol.

(4) Hajléktalan személy térítésmentesen jogosult az étkeztetésre.


4. §[6]


A szociális törvényben megjelölt személy által megállapított gondozási szükséglettel rendelkezők részére a házi segítségnyújtás keretében biztosított az igénylő egészségi állapotának megfelelő gondozás.


5. §[7]

(1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében segélyhívó készülék használatának lehetősége biztosított térítésmentesen a szociális törvényben meghatározott szociálisan rászorult személyek részére.

(2) A támogató szolgáltatás személyi segítő szolgálat és szállító szolgálat működtetése útján nyújt segítséget a fogyatékos személyek részére.

(3) Közösségi ellátás keretében történik az ellátást igénylő pszichiátriai betegek megfelelő gondozása.

(4) [8]A fogyatékkal élő személyek szociális törvényben meghatározottak szerinti napközbeni tartózkodására van lehetőség nappali ellátás keretében a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény Fogyatékkal Élők Klubjában.


6. §[9][10]


Az időskoruk, egészségi állapotuk miatt segítségre szoruló személyek napközbeni tartózkodására van lehetőség nappali ellátás keretében a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubjában.


7. §[11]


(1)[12] Az idősotthoni ellátás elsősorban jogszabályban meghatározott gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható.

(2) A gondozási szükséglettel nem rendelkező személyek elhelyezésére a szociális törvényben meghatározott esetekben, az ott előírt feltételek szerint kerülhet sor.


8. §


(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti kérelem az ellátást biztosító intézménynél, annak szervezeti egységeinél nyújtható be, annak elbírálása a szociális törvényben megjelölt személy hatáskörébe tartozik.

(2) [13]

(3) A kérelmek nyilvántartásának és elintézésének módját az intézményvezető szabályozza.

(4) [14] [15]Az intézményvezetői döntés felülvizsgálata Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán, Jogi és Közrendi Bizottsága hatáskörébe tartozik.


9. §


(1) Az idősotthoni ellátás esetén, ha az igénylő soron kívüli elhelyezése indokolt, az intézményvezető gondoskodik a férőhely azonnali biztosításáról.

(2) [16]


10. §


(1) Az ellátás igénybevételére - a kérelem beadását követően - az igénylő és az intézményvezető között létrejött, intézményi jogviszonyt megalapozó írásbeli megállapodás alapján kerülhet sor.

(2) A megállapodás megkötése, módosítása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.


11. §


Az ellátás, intézményi jogviszony megszűnésére a szociális törvény, valamint az intézmény házirendjének rendelkezései az irányadóak.


11/A. §[17]


[18]A Humán, Jogi és Közrendi Bizottság átruházott hatáskörben dönt a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény vezetőjének intézményi ellátással kapcsolatos, valamint panaszügyben hozott döntésének felülvizsgálatáról.


12. §


(1) Az intézményvezető az intézményben folyó munkáról beszámol

            a) [19] [20]évente a Humán, Jogi és Közrendi Bizottságnak,

            b) kétévente Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő- testület ).

(2) A beszámoló minden naptári évben az első félévben esedékes.

(3) Az intézmény köteles adatot szolgáltatni a fenntartó részére elrendelt jelentési kötelezettség alapján, annak tartalmi követelményeinek megfelelően, továbbá éves beszámolása adatainak alátámasztásául.

(4) Az intézmény pénzügyi ellenőrzéséről, illetve annak megállapításáról Jászberény Város Polgármestere a belső ellenőrzésről szóló beszámolóban tájékoztatja a Képviselő-testületet.

[21][22][23](5) Az intézményben folyó szakmai munka ellenőrzése a Polgármesteri Hivatal Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda feladata. Az ellenőrzés megállapításairól az intézmény éves beszámolójához kapcsolódóan tájékoztatja a Humán, Jogi és Közrendi Bizottságot.


13. §


(1) Az idősek otthonában az intézményvezető gondoskodik az Érdekképviseleti Fórum megalakításáról.

(2) Az öttagú testület tevékenységére vonatkozó rendelkezéseket az intézményvezető által készített szabályzat tartalmazza.


14. §


(1) A személyes gondoskodásért fizetendő intézményi térítési díj összegét jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az étkeztetés esetében a személyi térítési díjat egy hónapi időtartamra előre kell megfizetni.

(3) A személyi térítési díj fizetésére kötelezett személyekre a szociális törvény rendelkezései az irányadóak.

(4) Kivételes méltánylást érdemlő esetben (haláleset, elemi kár, három hónapot meghaladó krónikus betegség, jövedelmi viszony stb.) az igénylő kérelmezheti az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj mérséklését, elengedését.

(5) [24] [25] [26]Az ellátásért fizetendő személyi térítési díjat megállapító intézményvezetői döntés felülvizsgálata, a díj mérséklése, elengedése iránti kérelem elbírálása tárgyában átruházott hatáskörben a Humán, Jogi és Közrendi Bizottság dönt.

(6) [27] A polgármester átruházott hatásköre az ápolást-gondozást nyújtó intézményekben fizetendő személyi térítési díj fedezetéül megállapított jelzálogjog módosításához, törléséhez való hozzájárulás megadása.


15. §[28]

(1) Az önkormányzat által, a szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatokat meghatározó szolgáltatástervezési koncepcióban foglaltak megvalósulásának, végrehajtásának figyelemmel kísérése céljából, a koncepció felülvizsgálata, aktualizálása érdekében évente legalább egy alkalommal helyi szociálpolitikai kerekasztal megbeszélést kell tartani.

(2) A megbeszélés tárgya: a szociálpolitikai koncepció véleményezése, a meglévő szolgáltatási típusok, formák, rendszerek értékelése, elemzése.

(3)[29] A szociálpolitikai kerekasztal megbeszélés összehívása a Humán, Jogi és Közrendi Bizottság elnökének a feladata.

(4 )[30] A szociálpolitikai kerekasztal megbeszélés résztvevői:


16. § [31]


17.§


(1) [32]


18.§


E rendeletet a Szervezeti és Működési Szabályzatban leírtak szerint kell kihirdetni és közzétenni.[1]

Az 1. § (2) bekezdés ad) pontját módosította a 3/2013. (II. 14.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2013. február 15-től.

[2]

Az 1. § (1) bekezdés b) pontját módosította a 20/2013. (VI. 13.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2013. július 1-től.

[3]

Az 1. § (4) bekezdését módosította a 20/2013. (VI. 13.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2013. július 1-től.

[4]

A rendelet szövegét a 28/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. január 1-jétől.

[5]

Az 1. § (5) bekezdését 2013. július 1-től hatályon kívül helyezte a 20/2013. (VI. 13.) Ör. 5. §-a.

[6]

A 4. § -t módosította a 13/2011. (IV. 14.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2011. április 15-től.

[7]

Az 5. § -t módosította a 20/2013. (VI. 13.) Ör. 3. §-a. Hatályos: 2013. július 1-től.

[8]

Az 5. § (4) bekedését módosította a 8/2015. (III. 12.) Ör. 1.§-a. Hatályos: 2015. március 13-tól.

[9]

A 6. §-t módosította a 3/2013. (II. 14.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2013. február 15-től.

[10]

A 6. §-t módosította a 8/2015. (III. 12.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2015. március 13-tól.

[11]

A 7. §-t módosította a 17/2012. (III. 19.) ör. 1. §-a. Hatályos: 2012. március 20-tól.

[12]

A rendelet szövegét a 4/2019. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. április 01-től.

[13]

A 8. § (2) bekezdését hatályon kívül helyezte a 13/2011. (IV. 14.) Ör. 4. § 1. pontja. Hatályos: 2011. április 15-től.

[14]

A 8. § (4) bekezdését módosította a 13/2011. (IV. 14.) Ör. 1. § a) pontja. Hatályos: 2011. április 15-től.

[15]

A rendelet szövegét a 21/2019. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2019. december 18. 09 óra 50 perctől.

[16]

A 9. § (2) bekezdését hatályon kívül helyezte a 13/2011. (IV. 14.) Ör. 4. § 2. pontja. Hatályos: 2011. április 15-től.

[17]

A 11/A. §-t megállapította a 29/2012. (VI. 14.) Ör. 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2012. június 15-től.

[18]

A rendelet szövegét a 21/2019. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2019. december 18. 09 óra 50 perctől.

[19]

A 12. § (1) bekezdés a) pontját módosította a 13/2011. (IV. 14.) Ör. 1. § b) pontja. Hatályos: 2011. április 15-től.

[20]

A rendelet szövegét a 21/2019. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2019. december 18. 09 óra 50 perctől.

[21]

A 12. § (5) bekezdését módosította a 13/2011. (IV. 14.) Ör. 1. § c-d) pontja. Hatályos: 2011. április 15-től.

[22]

A 12. § (5) bekezdését módosította a 17/2012. (III. 19.) ör. 3. §-a. Hatályos: 2012. március 20-tól.

[23]

A rendelet szövegét a 21/2019. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2019. december 18. 09 óra 50 perctől.

[24]

A 14. § (5) bekezdését módosította a 13/2011. (IV. 13.) Ör. 1. § d) pontja. Hatályos: 2011. április 15-től.

[25]

A 14. § (5) bekezdését módosította a 29/2012. (VI. 14.) Ör. 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2012. június 15-től.

[26]

A rendelet szövegét a 21/2019 (XII. 18.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2019. december 18. 09 óra 50 perctől.

[27]

A 14. §-t a (6) bekezdéssel kiegészítette a 29/2012. (VI. 14.) Ör. 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2012. június 15-től.

[28]

A 15. §-t módosította a 17/2012. (III. 19.) ör. 2. §-a. Hatályos: 2012. március 20-tól.

[29]

A rendelet szövegét a 21/2019. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2019. december 18. 09 óra 50 perctől.

[30]

A rendelet szövegét a 21/2019. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2019. december 18. 09 óra 50 perctől.

[31]

A 18. §-t hatályon kívül helyezte a 17. § (2) bekezdése. Hatályos: 2010. május 16-tól

[32]

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
60 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!