nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-01 - 2017-12-22
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete
a reklámok, reklámhordozók elhelyezésérőlI. Fejezet


Általános rendelkezések


  1. A rendelet célja és hatálya


1. §


(1) E rendelet célja Kulcs településképének védelme érdekében a település területén elhelyezhető reklámhordozók számának, formai és technológiai feltételeinek, valamint elhelyezésük módjának szabályozása.


(2) E rendelet hatálya Kulcs közigazgatási területén a közterületen, a közterületről látható magánterületen, köztulajdonban álló ingatlanon vagy köztulajdonban álló, valamint közforgalmi személyszállítási szolgáltatást végző személy tulajdonában álló ingatlanon történő reklám, illetve reklámhordozó elhelyezésére terjed ki.


(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre – ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is –, aki Kulcson a (2) bekezdésben meghatározott helyen reklámot tesz közzé, reklámhordozót tart fenn, helyez el, valamint reklámot, reklámhordozót kíván elhelyezni vagy ilyen céllal felületet alakít ki.

2. Értelmező rendelkezések


2. §


E rendelet alkalmazásában:
II. Fejezet


Reklámok elhelyezésére vonatkozó szabályok


  1. Reklámok elhelyezésének általános szabályai közterületen és a közterületről látható magánterületen


3. §


Kulcs közigazgatási területén tiltott valamennyi e rendeletben, a településképről szóló törvényben (a továbbiakban: Tvtv.), valamint a Tvtv. felhatalmazása alapján kiadott, a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.) tiltott vagy nem szabályozott reklám közzététele.


4. §


(1) Reklámhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet nem változtathatja meg hátrányosan.


(2) Reklámhordozó az épületek utcai homlokzatán – építési reklámháló kivételével – nem helyezhető el.


(3) Magántulajdonban álló ingatlanon elhelyezett reklámhordozó a telekhatárt nem keresztezheti és közvetlenül a telekhatáron nem helyezhető el.


(4) Egy adott útszakasz menetirány szerinti azonos oldalán ötven méteren belül további reklámhordozó nem helyezhető el. A tilalom nem vonatkozik a reklámközzétételre nem használt információs célú berendezésekre, funkcionális célú utcabútorokra, közérdekű reklámfelületre, továbbá az építési reklámhálóra.


(5) Reklámhordozó megvilágítása céljából kizárólag 80 lumen/Watt mértéket meghaladó hatékonyságú, statikus meleg fehér színű fényforrások használhatók.


(6) Reklám analóg és digitális felületen, állandó és változó tartalommal is közzétehető.


(7) A közérdekű molinó, az építési reklámháló és a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés kivételével molinó, ponyva vagy háló reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként nem alkalmazható.2. Reklám közzététele a településszerkezeti terv alapján meghatározott területen


5. §


(1) E rendelet 1. melléklete szerinti, a településszerkezeti terv alapján meghatározott területen reklám közzététele, illetve reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése az 1. mellékletben meghatározott számban kizárólag utcabútor alkalmazásával lehetséges.


(2) E rendelet 2. melléklete szerinti, a településszerkezeti terv alapján meghatározott területen nem tehető közzé reklám, illetve nem helyezhető el reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés. A 2. mellékletben meghatározott területen kizárólag funkcionális célokat szolgáló utcabútor helyezhető el.


(3) Nem helyezhető el reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés a helyi területi védelem alatt álló területeken.3. A funkcionális célokat szolgáló utcabútorokra vonatkozó szabályok


6. §


(1) E rendelet 2. mellékletben meghatározott területen kizárólag olyan funkcionális célokat szolgáló utcabútor helyezhető el, amelynek kialakítása a településképi megjelenést hátrányosan nem befolyásolja.


(2) E rendelet 2. mellékletben meghatározott területen létesített funkcionális célú utcabútor esetén kizárólag az utcabútor felülete vehető igénybe reklámközzététel céljából.


(3) A funkcionális célú utcabútoron reklámhordozót tartó berendezés – az utasváróban és a kioszkon elhelyezett CityLight formátumú eszköz kivételével – nem helyezhető el.


(4) A funkcionális célokat szolgáló utcabútorként létesített információs célú berendezés reklámközzétételre alkalmas felületének legfeljebb kétharmadán tehető közzé reklám. A más célú berendezés reklámcélra nem használható, kivéve a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés esetén, amelynek egész felülete hasznosítható reklámcélra.4. Egyes utcabútorok elhelyezésére vonatkozó különleges szabályok


7. §


  1. Kulcs közigazgatási területén kizárólag olyan utasváró létesíthető, amely megfelel az alábbi technológiai feltételeknek:

a) egységes anyaghasználatú és kialakítású,

b) fedett és legalább két oldalról lehatárolt,

c) ülőhely alkalmatossággal ellátott.


(2) Kulcs közigazgatási területén kizárólag egységes anyaghasználatú és kialakítású kioszk létesíthető.


(3) Kulcs közigazgatási területén a 3. mellékletben meghatározott közművelődési intézmények számával megegyező számú közművelődési célú hirdetőoszlop létesíthető. Közművelődési célú hirdetőoszlop reklám közzétételére igénybe vehető felülete a tizenkét négyzetmétert nem haladhatja meg.


(4) Információs célú berendezés az alábbi gazdasági reklámnak nem minősülő közérdekű információ közlésére létesíthető:


a) az önkormányzat működés körébe tartozó információk;

b) a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos információk;

c) a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása;

d) idegenforgalmi és közlekedési információk;

e) a társadalom egészét vagy széles rétegeit érintő, elsősorban állami információk.


(5) Az információs célú berendezés felületének legfeljebb kétharmada vehető igénybe reklám közzétételére, felületének legalább egyharmada a (4) bekezdés szerinti közérdekű információt kell, tartalmazzon.


(6) A más célú berendezés reklámcélra nem használható, kivéve a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés. A közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés egész felülete hasznosítható reklámcélra.5. Reklámhordozóra, reklámhordozó berendezésekre vonatkozó követelmények


8. §


(1) Kulcs közterületein reklámhordozón


a) horganyozott és szinterezett acélból, vagy szinterezett alumíniumból készült eszközön;

b) egymástól számított 50 méteres távolságon belül – ide nem értve az egyetlen funkcionális célú utcabútoron történő több reklámhordozó elhelyezését – sem horizontálisan, sem vertikálisan nem

helyezhető el.


(2) A közérdekű reklámfelület, az utasváró és a kioszk kivételével a reklám elhelyezésére szolgáló reklámhordozón kialakítható reklámfelület legalább egyharmadán Kulcs Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala az információs célú berendezésekre megállapított információk közzétételére jogosult.III. FejezetKözművelődési célú hirdetőoszlop létesítése


9. §


(1) Kulcs közigazgatási területén a 3. mellékletben meghatározott közművelődési intézmények közművelődési célú hirdetőoszlop használatára jogosultak.


(2) Valamennyi, a 3. mellékletben meghatározott közművelődési intézmény településképi bejelentési eljárásban kezdeményezheti a közművelődési hirdetőoszlop létesítését.IV. Fejezet


Eltérés a reklámok elhelyezésére vonatkozó szabályoktól


  1. Eltérés jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás érdekében


10. §


(1) A polgármester jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás érdekében, a jelentősnek minősített esemény időtartamára, legfeljebb azonban valamennyi jelentős esemény esetén, együttesen naptári évente tizenkét hét időtartamra a vonatkozó jogszabályok szerint településképi bejelentési eljárásban eltérést engedélyezhet a reklám közzétevője számára.


(2) A polgármester döntése nem pótolja, illetve helyettesíti a reklám közzétételéhez szükséges, jogszabályban előírt egyéb hatósági engedélyeket, melyeknek a beszerzése a reklám közzétevőjének feladata.(3) A reklám közzétevője az eltérést a településképi bejelentési eljárás lefolytatására irányuló írásbeli kérelmével kezdeményezheti.


2. Építési reklámháló kihelyezésének engedélyezése

11. §

 (1) A polgármester – településképi bejelentési eljárásban - az építési tevékenység építési naplóval igazolt megkezdésétől számított 6 hónap időtartamra  építési reklámháló kihelyezését engedélyezheti.


(2) A polgármester kivételesen, különösen az építési tevékenység folytán a településkép várható javulására tekintettel az (1) bekezdés szerinti határidőt legfeljebb egy alkalommal 3 hónapra meghosszabbíthatja, amennyiben a kérelmező a kérelmet az (1) bekezdés szerinti időtartam lejártát megelőző 30 nappal benyújtja.


(3) Egy épület azonos közterületre néző homlokzatán kizárólag egy építési reklámháló helyezhető el.V. FejezetTelepülésképi bejelentési eljárás a reklámok és reklámhordozók elhelyezésére


12. §


(1) A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le a Kr.-ben szereplő általános településképi követelmények és jelen rendeletben foglalt reklám és reklámhordozó elhelyezési követelmények tekintetében a reklámok és reklámhordozók elhelyezését megelőzően.

(2) A polgármester a településképi bejelentési eljárást a Tvtv-ben, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tr.) és a jelen rendeletben foglalt eljárási szabályok szerint folytatja le.

(3) A polgármester településképi bejelentési tudomásulvételének érvényességi ideje a kiadmányozástól számított egy év.

(4) A reklám és reklámhordozó elhelyezése a településképi bejelentés alapján – a Polgármester tudomásul vételét tartalmazó hatósági határozatának birtokában, az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges.

(5) E rendeletben foglalt településképi kötelezettségek megsértésével kapcsolatos hatósági eljárásra a Tvtv., a Tr. és a Kr. illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.VI. Fejezet


Záró rendelkezések


13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon léphatályba.Kulcs, 2017. november 30.Jobb Gyula  s. k.                                                                Dr. Árva Helga s. k.

polgármester                                                                            jegyző


Záradék:

A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2017. november 6. napjától 2017. november 29.    

napjáig a Kulcsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel megtörtént.


A rendelettel kapcsolatosan bejelentés, észrevétel nem érkezett.


Kulcs, 2017. november 30.
A rendeletet kihirdettem 2017. november 30. napján.


Dr. Árva Helga s. k.

jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
12.57 KB
2. melléklet
12.45 KB
3. melléklet
12.14 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!