nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dabrony Község Önkormányzat Képviselő testületének 10/2014 (XII.2.)
Hatályos:2015-01-01 -tól
Dabrony Község Önkormányzat Képviselő testületének 10/2014 (XII.2.)
Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.02.) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet

Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. 1. Általános rendelkezések


1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Dabrony Község területén lévő belterületi 218-219 hrsz-ú köztemetőre (a továbbiakban: temető), annak fenntartására, a temetkezésekkel kapcsolatos tevékenységekre és azok folytatóira, a temető látogatóira, valamint a temetőben vállalkozási tevékenységet folytatókra.


(2) Az önkormányzat a köztemető kialakítására, és fenntartására vonatkozó kötelezettségét a Nagyalásony-Dabrony-Nemesszalóki Társult Evangélikus Egyházközséggel (a továbbiakban: tulajdonos) kötött megállapodásban foglaltak alapján teljesíti. A megállapodást a rendelet 1. függeléke tartalmazza.


(3) Amennyiben a temető Tulajdonosa a temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatait gazdálkodó szervezet útján látja el, az arra vonatkozó feladat ellátási szerződést meg kell küldenie az önkormányzat részére.


(4) Az önkormányzat a fenntartási feladatok egy részét és az üzemeltetési feladatokat maga látja el. A fennmaradó fenntartási feladatokat a tulajdonos látja el.


(5) Az önkormányzat az egyes temetkezési szolgáltatások ellátásával más gazdálkodó szervezetet vagy egyéni vállalkozót is megbízhat. Az eltemettető pedig más vállalkozó, vagy gazdasági szervezet egyes szolgáltatásait is igénybe veheti.


(6) A temető rendeltetésszerű használatához az alábbi tárgyi és infrastrukturális feltételeket biztosítja az önkormányzat.

a.) a temető megközelítéséhez utat,

b.) a temető területén a belső közlekedési utakat,

c.) a ravatalozót,

d.) vízvételi lehetőséget,

e.) a temető területének parkosítását, fásítását,

f.) hulladéktárolót,

g.) hirdetőtáblát,

h.) gépjármű várakozó helyet.


  1. 2. Temetési hely gazdálkodási szabályai2.§ (1) A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki.


(2) Az üzemelő temetőkben a parcellák kialakítottak. A parcellákban elhelyezkedő sorokat (a temetési helyeket foglalják magukban) a már megkezdett, kialakult, temetési helyek távolsága szerint kell folytatni a kijelölésnél. Kivételesen a korábban kialakított sorokban levő és megfelelő temetési hely méretet elérő helyre is lehet kijelölni sírhelyet.


(3) A parcellákat és a sorokat számozni kell, amit a helyszínen és térképen jelölni kell.


(4) Új parcella nyitásánál a temetési helyek egymástól való távolsága:


a) temetési helyek / sírok / oldaltávolsága 0,60 m


b) a sírsorok közötti távolság 0,50 m


(5) Új parcellát akkor nyit az üzemeltető, ha a megkezdettek megteltek.


(6) A gyermekek és a kettős sírhelyek számára az egységes gondozás céljából külön táblát vagy sorokat lehet kijelölni.


(7) A sírok és urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül.3. A sírhely mérete


3.§ (1) A sírhelyek mérete:


a) felnőtt egyes sírhely (egyszemélyes): 210 cm hosszú, 100 cm széles, 200 cm mély


b) felnőtt egyes sírhely (kétszemélyes): 210 cm hosszú, 200 cm széles, 200 cm mély.


c) gyermeksírhely: 130 cm hosszú, 100 cm széles, 160 cm mély.

130 cm hosszú, 70 cm széles, 200 cm mély


d) urnasírhely : 0,60 x 0,80 m , 0,50 mély


e) kétszemélyes sírbolt (kripta): 300 cm hosszú, 200 cm széles, 170 cm mély, legfeljebb 3,50 m magas.


f) négyszemélyes sírbolt (kripta): 300 cm hosszú, 300 cm széles, 170 cm mély, legfeljebb 3,50 m magas.


(2) A síremlék, a szegélykő nem terjedhet túl az erre a célra kijelölt területen.
4. Temetkezési, temetői szolgáltatás


4 .§ (1) Temetkezési szolgáltatások a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény 25. §-ban felsorolt tevékenységek.


(2) A temetkezési szolgáltatást végzőknek temető fenntartási hozzájárulást nem kell fizetni.


(3) A temetőben végzett vállalkozási tevékenységgel összefüggő vízhasználatért,áramvételezésért díjat nem kell fizetni.


(4) A temetőben a temetkezési szolgáltatást az elhunyt eltemettetéséről gondoskodó személy rendeli meg.


5. § (1) A temető nyitva tartási ideje naponta: nyári időszámítás 6-20 óra

téli időszámítás 7-18 óra


(2) A temetőből a nyitvatartási idő leteltéig külön felszólítás nélkül el kell távozni.


(3) Minden temetőkaput az (1) bekezdésben írt időn túl zárva kell tartani.


(3) A ravatalozót legalább egy órával a temetés előtt ki kell nyitni.


5. A temetési helyek használati ideje és megváltási díjai


6.§ (1) Az egyes temetési helyeket az eltemettetést végzőknek, illetve hozzátartozóiknak meg kell váltaniuk és ezzel a temetési hely felett rendelkezési jogosultságot szereznek.


(2) Az egyes temetési helyek feletti jog megszerzéséért – a díszsírhelyek és a szociális temetési hely kivételével - az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemettetésre kötelezettnek díjat kell fizetni.


(3) Az önkormányzat a temetési hely feletti rendelkezési jog díjának mértékét 5.000,- Ft-ban határozza meg. (vagy sírhely díjat nem állapít meg, a sírhelyeket ingyen biztosítja.)(4) A rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja.


(5) A temetkezési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

a) koporsós temetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év

b) sírbolt (kripta): 60 év

c) urnasírhely: 10 év

d) urnasírbolt: 20 év


(6) a) koporsós temetés újraváltása: legalább 25 év

b) sírbolt újraváltása: legalább 60 év

c) urnasírhely újraváltása: legalább 25 év

d) urnasírbolt újraváltása: 25 év


(7) A használati idő eltelte után a temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható a

a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 18. §. (2) bekezdése szerint.


(8) A használati idő akkor váltható meg újra, ha a temető vagy a sírhelytábla nem kerül lezárásra vagy átrendezésre.


(9) Az újraváltás csak akkor tagadható meg, ha a temető tulajdonosa bizonyítja, hogy a területet átalakítja vagy más célra kívánja felhasználni. Erről a temetkezési hely felett rendelkezni jogosult nyilatkozatot kérhet.


(10) Ha a rátemetés miatt a sír használati ideje meghosszabbodik, a használati díj időarányos részét meg kell fizetni a következő sírhelymegváltás meghosszabbításánál.


(11) Ha a sírhely megváltástól számított 25 év alatt nem történik második betemetés, a sírhely további használati jogát csak újraváltással lehet biztosítani.


(12) A temetési helyek használati jogát magánszemélyek között átruházni nem lehet, de a sírhelyet újra megváltó törvényes örökös használati jogot szerez.6. A síremlékek


7.§ (1) Kegyeletet sértő síremlék (sírjel) lebontását a polgármester rendelheti el.


(2) A síremlék szabályszerű felállítását, átépítését, lebontását az önkormányzat ellenőrzi.


(3) Síremlék köré szilárd burkolatú kísérőjárda építhető a sírhely határain belül.


(4) A sírhely használati ideje alatt a síremléket /sírjelet/ eltávolítani vagy arról halott nevét törölni tilos.


(5) A meglévő síremléket kicserélni csak a kegyeleti igények tiszteletben tartásával és a a temető tulajdonosának hozzájárulásával lehet.


(6) Sírkő, síremlék és fejfa temetőből történő kivitelét – vagyonvédelmi okokból – a temető tulajdonosának előzetesen írásban be kell jelenteni, az elszállításra csak ezt követően kerülhet sor.
                  7. Díszsírhely kijelölése


8.§ (1) Dabrony Község Önkormányzata azon elhunyt személyeknek, akik a községi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, díszsírhelyet adományozhat.


(2)A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.


(3) A díszsírhelybe - a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett - az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói (szülők, gyermekek) is eltemethetők.


(4)A díszsírhely gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában az Önkormányzat költségére köteles gondoskodni.


(5)A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját írásban kell értesíteni.


8. A temető használatának rendje, sírgondozás szabályai9.§ (1) A temető tisztán tartása az önkormányzat feladata.


(2) A temetőben mindenki a hely jellegének, csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.


(3) A temetőben lévő utakat gépjárművel használni nem lehet, kivéve az alábbi indokolt

esetben:

a) temetkezési szolgáltatást végzők járművei,

b) mozgássérültek, egészségügyi állapotuk, vagy életkoruk miatt mozgásukban korlátozott személyek,

c) sírjelet elhelyező, építő tevékenységhez történő szállítás.


(4) A temetőben a kegyeleti tárgyakat, a növényeket, és egyéb díszítő anyagokat beszennyezni, megrongálni, eltávolítani, valamint a temető egész területén szemetelni tilos.


(5) A vakvezető kutya kivételével állatot a temetőbe vinni nem szabad.


(6) A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával szabad. Avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt elégetni nem szabad.


(7) Rátemetés esetén a megrendelő a lebontott síremléket 90 napon belül köteles helyreállítani.


(8) A temető területén csak a sírhelyek, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak helyezhetők el. Más tárgyat elhelyezni, bokrot vagy fát ültetni csak az önkormányzat előzetes engedélyével szabad. Sírhelyre fát ültetni nem szabad.


10.§ (1) A temetőben történő munkavégzést – a sírgondozás és a sírok beültetése kivételével – az önkormányzatnak a munkavégzés megkezdését megelőzően be kell jelenteni, megjelölve a munkálatok végzésének időpontját és várható időtartamát. A bejelentésben foglaltakat és azok végrehajtását az önkormányzat ellenőrzi.


(2) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, vagy bontási anyagot elszállítani csak az önkormányzat hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezéstől számított 10 napon belül el kell szállítani.


11.§ (1) A temetőben a temetési helyek és annak 30 cm-es körzetének gondozásáról, a gyomtalanításáról a temetési hely felett rendelkező személy gondoskodik.


(2) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladékot az önkormányzat által kihelyezett hulladékgyűjtőkbe kell tenni.


(3) A sírokra ültetett növények nem terjeszkedhetnek túl a temetési helyeken, és nem akadályozhatják a sírok közötti közlekedést, azok megközelítését.


(4) A sírhely felett rendelkezésre jogosult kötelezhető a szabálytalanul ültetett növények eltávolítására. A felszólítás eredménytelensége esetén az önkormányzat jogosult a túlnyúló növényrészek eltávolítására.


(5) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre, használni.


(6) A temetőben a sírhelyek bekerítése tilos, arra engedély nem adható.


(7) A temető rendjének szabályait, a nyitva tartását, egyéb temetkezéssel összefüggő hirdetéseket a temető bejáratánál elhelyezett hirdetőtáblán ki kell függeszteni.


(8) 14 éven aluli gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak a temetőben. Az általuk okozott kárért a felügyeletükkel megbízott személy a felelős.


(9) A temetőben elhelyezett tárgyak, sírok, síremlékek megrongálásáért az önkormányzat és a tulajdonos felelősséggel nem tartozik.9. Záró rendelkezések


12.§ (1) Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.


(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


Dabrony, 2014. november 28.
Kozma Sándor                                                                        Szlottáné Turi Edina

polgármester                                                                                        jegyzőA rendelet kihirdetésének napja:

2014. december 02.
                                                                                                Szlottáné Turi Edina

                                                                                                           jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!