nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-10-28 - 2018-04-01
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás 2017. évi szabályairól

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.


1. § (1) Sárkeresztúr Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a belügyminiszter által a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására kiírt pályázaton elnyert támogatáson megvásárolt tűzifát (a továbbiakban: tűzifa) a jelen rendelet szabályai szerint osztja ki a szociálisan rászorulók részére.

(2) Az Önkormányzat a jelen rendelet alapján támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.


2. § (1) Az Önkormányzat a rendelkezésére álló mennyiség erejéig vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít azon Sárkeresztúr község közigazgatási területén lakó és ott lakcímmel rendelkező természetes személyeknek, akiknek háztartásában az egy főre jutó – jövedelemigazolással vagy egyéb hitelt érdemlő módon igazolt – havi jövedelem nem haladja meg a pályázat benyújtásakor érvényes öregségi nyugdíjminimum 350 %-át.

(2) A támogatás nyújtása az (1) bekezdés szerinti jogosultak között a rendelkezésre álló támogatási keret kimerüléséig az alábbi sorrend figyelembe vételével történik:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) szerint aktív korúak ellátására jogosultak;

b) a Szoctv. szerint időskorúak járadékára jogosultak;

c) Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásokról és a szociális ellátásokról szóló 4/2016. (V.3.) önkormányzati rendelete alapján lakhatáshoz nyújtott települési támogatásban részesülők;

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelők;

e) a Szoctv. szerinti egyedül élők.

(3)  A (2) bekezdésben felsorolt körülményeknek a kérelem benyújtása időpontjában kell jogerősen fennállnia ahhoz, hogy az a tűzifa támogatás szempontjából figyelembe vehető legyen.

(4) Csak olyan kérelmező részesülhet a jelen rendelet szerinti tűzifa támogatásban, aki életvitelszerűen a kérelemmel érintett lakásban tartózkodik, és ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

(5) A (2) bekezdés szerinti felsorolásban a hátrébb álló jogosulti körök kizárólag akkor részesülhetnek támogatásban, ha a felsorolásban előrébb álló jogosultak igénye teljes egészében kielégítésre került. A támogatási keret kimerülése esetén az azonos jogosulti szinten állók közül az élvez előnyt, akinek az egy főre jutó havi jövedelme alacsonyabb.

(6) Egy lakcímre csak egy támogatási kérelem részesíthető támogatásban, kivéve, ha az azonos lakcímre támogatási kérelmet benyújtók mindegyike a saját nevére szóló, ugyanazon közüzemi szolgáltató által ugyanazon időszakra, az érintett lakcímre mint fogyasztási helyre kiállított számla másolatának benyújtásával igazolja, hogy az adott lakcím alatt külön-külön háztartás tagja. Amennyiben az ugyanazon lakcím vonatkozásában kérelmet benyújtók ezen igazolási kötelezettségnek nem tesznek eleget, úgy az adott lakcím vonatkozásában csak egy, a (2) bekezdés szerinti jogosulti körök közül a legelőrébb álló kérelem részesülhet támogatásban.

(7) A támogatás mértéke lakóingatlanonként 5 q tűzifa.


3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltételek teljesülésétől – az a személy, aki olyan ingatlanban lakik, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben senki sem él, továbbá az olyan ingatlanra, amelyeken lakóépület nem található, tűzifa támogatás nem vehető igénybe.

(3) A rendelkezésre álló tűzifamennyiség kimerülését követően még fennmaradó kérelmeket a rendelkezésre álló tűzifamennyiség kimerülésének indokával el kell utasítani.


4. § A tűzifában részesülő személy a jelen rendelet alapján kapott tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját háztartása fűtési szükségletének kielégítésére használhatja fel.


5. § (1) A támogatás megállapítása az e rendelet 1. mellékletét képező kérelemnyomtatvány benyújtása alapján történik. A nem az e rendelet szerinti formanyomtatványon benyújtott kérelem alapján támogatás nem állapítható meg.

(2) A kérelmet 2017. november 3. napjától 2017. november 17. napjáig lehet benyújtani a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalban. A határidő leteltét követően benyújtott kérelmek alapján támogatás nem állapítható meg.

(3) A kérelmek elbírálása és a támogatás megállapítása Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) hatáskörébe tartozik.

(4) A Bizottság a támogatás odaítéléséről legkésőbb 2017. november 30. napjáig határozattal dönt.

(5) A (2) és (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően, amennyiben a 2017. november 17-ig benyújtott kérelmek elbírálását követően – akár a benyújtott kérelmek száma miatt, akár azért, mert a Bizottság a ténylegesen rendelkezésre álló tűzifa mennyiségénél kevesebbet osztott ki – megállapításra kerül, hogy még maradt kiosztható tűzifa, úgy az (1) bekezdés szabályainak megfelelően 2018. január 10-ig pótkérelem benyújtásának van helye. Ebben az esetben a Bizottság a kérelmek tárgyában a döntését 2018. január 19-ig hozza meg. Pótkérelem benyújtására azok jogosultak, akik az első körben nem nyújtottak be kérelmet, valamint azok, akiknek kérelme azért került elutasításra, mert a Bizottság a 3. § (3) bekezdése szerint a kiosztható tűzifamennyiség kimerülését állapította meg.

(6) A polgármester legkésőbb 2018. február 15-ig gondoskodik a tűzifának a jogosultak részére történő átadásáról.

(7) A tűzifa átvételét a támogatásban részesülő a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(8) Aki a kérelemben valótlan nyilatkozatot tesz, vagy azt szándékosan nem a valósággal egyezően tölti ki, továbbá aki a 2. § (4) bekezdése szerint nem a bejelentett lakó- vagy tartózkodási helye szerinti ingatlanra nyújtja be a kérelmet, a jelen rendelet szerinti támogatásban nem részesülhet, és kérelmét el kell utasítani.

(9) A Bizottság elutasítja azokat a kérelmeket is, amelyek olyan ingatlanra vonatkoznak, amelyre a Bizottság a jelen rendelet alapján már állapított meg támogatást, és – figyelemmel a 2. § (5) bekezdésében foglaltakra – a kérelmező ugyanazon ingatlanon belül ugyanazon háztartásnak tagja.


6. § A jelen rendelet alapján nyújtott tűzifa támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított költségvetési támogatás. A tűzifa szállítása az Önkormányzat által biztosított saját forrás terhére történik.


7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2018. április 1. napján hatályát veszti.                   Csutiné Turi Ibolya                                              dr. Ambrózi Sándor

                        polgármester                                                             jegyző
Kihirdetési záradék:


A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.


Sárkeresztúr, 2017. október hó 27. nap                                                                                              dr. Ambrózi Sándor

                                                                                                        jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
18.41 KB
2. melléklet
13.66 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!