nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kondoros Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(III.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-01-01 - 2016-06-30
Kondoros Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(III.28.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

Kondoros Város Önkormányzat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatót (a továbbiakban: közszolgáltató) az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt közszolgáltató által végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma:

a) a települési hulladék gyűjtése,

b) a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény méretére és jelölésére vonatkozó feltételek biztosítása,

c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék szállítása,

d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelése, kezelésre

(3) A (2) bekezdésben foglalt közszolgáltatási terület határait a 2. melléklet tartalmazza.


2. A személyes adatok kezelése

2. § (1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok közül a szolgáltatást igénybevevő természetes személyek (a továbbiakban: szerződő fél) személyazonosító adatai közül:

a) a nevét,

b) a születési idejét és

c) az anyja nevét kezelheti.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt adatokon túl kezelheti a szerződő fél lakóhelyének, továbbá tartózkodási helyének címét is.

(3) Az adatkezelés célja a szerződő fél és a részére nyújtott szolgáltatás, a szolgáltatás mennyiségének, ellenértékének és az ellenérték kiegyenlítésére vonatkozó adatok nyilvántartása.

(4) A (3) bekezdésben foglalt cél érdekében a személyes adatok és a szolgáltatás tárgya e célra generált technikai azonosítóval összekapcsolható.

(5) Az adatkezelést úgy kell kialakítani és végezni, hogy annak tartalmát csak az arra jogosultak ismerhessék meg.


(6) Az adatkezelést kizárólag a szolgáltatóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy végezheti.

(7) A személyes adatok kizárólag a szerződéses jogviszony időtartama alatt kezelhetők. A jogviszony megszűntével a személyes adatokat haladéktalanul meg kell semmisíteni.

3. A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje

3. § (1) A közszolgáltató a gyűjtőedényeket január 1-től december 31-ig hetente egyszer fogadja gyűjtésre az ingatlanhasználótól.

(2) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) – a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével – a Szolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlantulajdonosokat – változás esetén is értesíteni.

(3) A közszolgáltató évi 2 alkalommal lomtalanítást végez, melynek időpontjáról a közszolgáltató az ingatlantulajdonosokat értesíti.

(4) Az ingatlantulajdonos kötelezettsége, hogy az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe vegye, a keletkezett hulladékot a közszolgáltatónak a szerződésben és e rendeletben foglaltak szerint átadja és a közszolgáltatási díjat megfizesse.

(5) Az ingatlantulajdonos köteles a szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik vagy kötelezettsége megszűnik.

(6) Szerződő fél mindaddig köteles a közszolgáltatási díj fizetésére, amíg az ingatlant igénybe vevő személyében bekövetkezett változást, illetve az ingatlanának lakatlanná válását be nem jelenti.

4. § (1) A közszolgáltatás igénybevételéről a közszolgáltató és az ingatlanhasználó szerződést köt.

(2) A szerződésben meg kell jelölni:

a)a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját;

b) a teljesítés helyét;

c) az ingatlanhasználó rendelkezésére álló, vagy rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény fajtáját,  űrtartalmát és darabszámát;

d) a gyűjtés időpontját;

e) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, az ingatlanhasználó igényei szerinti további többletszolgáltatást és annak díját;

f) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját;

g) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit.


5. § (1) Az ingatlanhasználó a települési szilárd hulladék gyűjtésére a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt vagy más gyűjtőedényt (továbbiakban: zsák) vehet igénybe.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt gyűjtési módok vegyesen is alkalmazhatók, amennyiben a szállítóeszközhöz rendszeresített gyűjtőedény kapacitását meghaladja az ingatlanon keletkezett háztartási hulladék mennyisége.

6. § A gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül kell elhelyezi.

7. § A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha:

a) az nem a rendszeresített vagy a közszolgáltató által el nem fogadott gyűjtőedényben kerül elhelyezésre,

b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, illetve ártalmatlanítható,

c) az a közterületre kihelyezett gyűjtőedény mellé ömlesztett módon kerül elhelyezésre.


5. Közszolgáltatási díjmentesség


8. § (1) Mentesül a közszolgáltatási díj megfizetése alól a beépítetlen telkek és a lakatlan lakások vagy üresen álló nem lakás célú épületek ingatlanhasználói.

(2) Az (1) bekezdés szerinti lakatlan lakásnak vagy üresen álló nem lakás céljára szolgáló ingatlannak, akkor minősül ha:

a) az ingatlan a polgárok lakcímnyilvántartás hatályos adataként lakó vagy tartózkodási helyként vagy,

b) a cégnyilvántartás hatályos adataként székhelyként, telephelyként nincs megjelölve és

c) a vízfogyasztása nem éri el a havi 1 m3 -t.

(3) A kedvezmény és a mentesség igénybevételére irányuló kérelmet a közszolgáltatónál kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a kérelem benyújtását megelőző vízdíjszámlát.


6. Záró rendelkezések


10. § (1) Ez a rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 3/2005.(I.21.) rendelet.


(3) A rendelet hatálybalépése előtt megkötött szerződések érvényességét a rendelet hatályba lépése nem érinti.
                        Dankó Béla                                         Zsindely Ferencné

                        Polgármester                                                   jegyző1. melléklet a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelethez[1]


A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató adatai


A szolgáltató megnevezése: Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Székhely: 5540. Szarvas, Kossuth u. 19.


A közszolgáltató által megbízott alvállalkozó

Megnevezése: Kondoros Város Települési Szolgáltató Intézménye

Székhely: 5553. Kondoros, Liget u. 2.

Adószám: 15343446-2-04                                                                           


2. melléklet a 7/2014. (III.28.) önkormányzati rendelethez


A hulladékszállítási közszolgáltatási terület határai


a település teljes belterülete                                                gyűjtés módja: zsákos3. melléklet a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelethez

Felajánlás a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás nyújtásának feltételeiről

Felajánlás

Kondoros Város Önkormányzatának …./2014. ( …..) rendelete alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevétele az ingatlantulajdonos számára kötelező. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a lakosság számára Kondoros Város Települési Szolgáltató Intézménye, mint Szolgáltató az alábbi feltételek szerint végzi:

1. A megjelölt szolgáltatást a Szolgáltató ………………………napjától folyamatosan nyújtja.

2. Megrendelő

tulajdonos neve (közszolgáltatás díjának alanya………………………………,

lakcíme: ……………………………………………………………;

szolgáltatás helye: ……………………………………

3. Gyűjtő edény esetén annak űrtartalmának meghatározása: ……........ literes………db.

4. Ezen felajánlás alapján Kondoros Város Települési Szolgáltató Intézménye heti egy alkalommal hulladékgyűjtést fog végezni.

A szolgáltatás - edényzet ürítése hetente ………………napon történik.

A tulajdonos a szolgáltatást legalább hetente egyszer köteles igénybe venni. A közszolgáltatási díj negyedévente a számla kézhezvételét követő 8 napon belül utólag esedékes, melyet a tulajdonos készpénzben a szolgáltató pénztárába (Kondoros, Liget u.2.) köteles megfizetni.

Dátum

Kondoros Város Települési Szolgáltató Intézménye      ………………   Megrendelő


4. melléklet a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelethez

Szerződés minta

Közszolgáltatási szerződés

települési szilárd hulladék szállítására

mely létre jött egyrészt Kondoros Város Települési Szolgáltatató Intézménye (Székhely: ……………………………….. Adószám: ……………………, számlaszám: ……………………………… képviseli: ……………………………………

mint Szolgáltató

másrészt Név: ……………………………………… Lakcím/Székhely:………………………………………………. Születési helye és ideje: .………………………………………Anyja neve.:……………………………………….

Vállalkozók esetén adószám:………………………………………………………………

mint ingatlantulajdonos között az alábbi feltételekkel:

1.) Az ingatlan tulajdonosa igénybe veszi a …/2014. (……) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a Szolgáltató által nyújtott települési szilárd hulladék szállításának szolgáltatását. A tulajdonos kijelenti, hogy ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, és ezen keletkezett hulladék elszállítására kívánja igénybe venni a közszolgáltatást heti egy alkalommal.

2.) A szolgáltatás igénybevételének kezdete: …………………………………………………

3.) A szolgáltató a hulladék elszállítását az alábbi napokon lévő tematika szerint végzi:

Hétfő: a 44-es út, Damjanich utca által határolt északnyugati rész

Kedd: a 44-es út, Damjanich utca által határolt északkeleti rész

Szerda: a 44-es út Aradi út, Petőfi utca, Budai N. Antal utca által

határolt délnyugati rész

Csütörtök: a 44-es út, Aradi út, Petőfi utca, Budai N. Antal utca által

határolt délkeleti rész

Szolgáltató fenntartja azt a jogát, hogy akadályoztatása esetén (esős idő, ünnepnap, géphiba, forgalmi akadály stb.) az elmaradt szállítási pótolja, melynek időpontjáról a megrendelőt a helyi média útján tájékoztatja.

4.) A szolgáltatás helye: Kondoros,……………………………………………………………

Társasház esetén lakások száma:……………………………………………………………5) A gyűjtőedényről a felek a következők szerint rendelkeznek:

a.)A Szolgáltató a tulajdonos használatába adja/a tulajdonos részére elad…… szabványos ………..db ……….. típusú …….…..űrtartalmú gyűjtőedényt,

b.) A tulajdonos kijelenti, hogy rendelkezik ……….. db ……….. űrtartalmú szabványos a közszolgáltató szállítójárművével kompatibilis gyűjtőedénnyel,

c.) A gyűjtés más gyűjtőedény (zsák) igénybe vételével történik, …………db…………űrtartalom

6.) A szolgáltató a szolgáltatás díját

- a kötelező közszolgáltatás esetén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően …………Ft/ürítés;

- a kötelező közszolgáltatás alá nem eső szolgáltatás esetén …………Ft/ürítés árban határozza meg.

Az ingatlantulajdonos a szolgáltatás díját utólag negyedévente a számla kézhezvételét követő 8 napon belül a szolgáltató pénztárába (Liget u. 2.) történő befizetéssel teljesíti. A tulajdonos tudomásul veszi, kötelező közszolgáltatás esetén a közszolgáltatási díj adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.

7.) Az ingatlan tulajdonos köteles a szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

Szerződő fél mindaddig köteles a közszolgáltatási díj fizetésére, amíg az ingatlant igénybe vevő személyében bekövetkezett változást, illetve ingatlanának lakatlanná minősítését be nem jelenti.

Jelen szerződés módosítását bármelyik fél írásban kezdeményezheti. A módosítás a szerződés azon részeire terjedhet ki, melyek a Rendelettel és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban vannak. Ennek megfelelően kötelező közszolgáltatás esetén nem módosítható különösen a közszolgálati díjra, ürítési napokra, ürítési helyre vonatkozó rendelkezések.

Az ingatlan tulajdonos a szerződést 15 napos felmondási idővel akkor mondhatja fel, ha felhagy az ingatlan használatával, és ingatlana nem lakottnak minősül; vagy ha tulajdonosi minősége megszűnik; vagy ha a gazdálkodó szervezet a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett - a települési ártalmatlanítására alkalmas - hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik, és a tevékenysége során képződött települési hulladék ártalmatlanításáról ebben a berendezésben, létesítményben gondoskodik.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésre a hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény és végrehajtására kiadott rendeletek, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

20… . …………… hónap ….. .

Kondoros Város Települési Szolgáltató Intézmény                              ingatlantulajdonos[1]

Módosította a 16/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. december 13.-tól

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!