nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 5/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-30 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 5/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1.§


A rendelet hatálya a Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületre és az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.2. A költségvetés bevételei és kiadásai


2.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését

a)   1.099.580 ezer Ft költségvetési bevétellel,

b)   1.164.780 ezer Ft költségvetési kiadással és

c)   65.200 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 48.423 ezer Ft a működési hiány és 16.777 ezer Ft a felhalmozási hiány.


(3)  Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. mellékletében foglaltak alapján határozza meg a képviselő-testület.


3.§


(1)   A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. -  4. mellékletek tartalmazzák.


(2)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. és 6. mellékletek tartalmazzák.


(3)   A működési hiány belső finanszírozása az előző évi költségvetési pénzmaradvány felhasználásával történik.


3. A költségvetés részletezése


4.§


(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet határozza meg.


(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet határozza meg.


5.§


(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg.


(3) A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 12. melléklet szerint határozza meg.


(4) A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 13. melléklet szerint határozza meg.


(5) A Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 14. melléklet szerint határozza meg.


(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 15. melléklet szerint részletezi.


(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projektet, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az önkormányzat eredeti előirányzatként nem tervez.


6.§


(1) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.


(2) A Képviselő-testület a céljelleggel adott támogatások között az egyéb civil szervezetek és egyéb feladatok támogatására jóváhagyott keretösszeg (16. melléklet, 9. sorszám) felhasználását a polgármester hatáskörébe ruházza át.


(3) A (2) bekezdésben szereplő támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátásának módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.


(4) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§-ában előírt kötelezettségének, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.


7.§


(1)   A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 17. – 36. mellékletek tartalmazzák.


​(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők cafetéria juttatásának 2014. évi keretét 200.000 Ft-ban állapítja meg. 


8.§


(1)  Az önkormányzat a kiadások között 8.000 ezer Ft általános tartalékot állapít meg.


(2)  A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékának felhasználási jogát a polgármesterre ruházza át, a polgármester a tartalékkeret felhasználásáról a soron következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.


9.§


(1)   Államháztartáson kívüli forrás átvételénél minden esetben meg kell vizsgálni az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat. Az átvett pénzeszköz kizárólag a támogató által megjelölt célra használható fel.


(2)   A 2 millió Ft-ot meg nem haladó államháztartáson kívüli források átvételéről a polgármester, e fölötti összeg esetében a Képviselő-testület jogosult dönteni.


4. A költségvetés végrehajtásának, módosításának és a gazdálkodás szabályai


10.§


(1)   Az önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-áig vállalható kötelezettség.


(2)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát éves szinten 50 millió Ft összeghatárig, esetenként pedig 5 millió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.


(3)   A (2) bekezdésben meghatározott átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a képviselő-testületnek, és egyidejűleg a költségvetés módosítására javaslatot tenni. Ezen előirányzat-módosítási jogkör 2014. december 31-ig gyakorolható.


(4)  Az intézmények finanszírozása havi ütemezésben finanszírozási terv alapján nettó módon történik.


(5)   A polgármester gazdasági eseményenként 3 millió Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról. A polgármester a döntéséről legkésőbb a következő rendes ülésén tájékoztatja a képviselő-testületet.


5. Záró rendelkezések


11 .§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
5-2014_7melléklet
16.16 KB
5-2014_8melléklet
21.59 KB
5-2014_9melléklet
14.61 KB
5-2014_14melléklet
32.84 KB
5-2014_20melléklet
652.27 KB
5-2014_23melléklet
74.91 KB
5-2014_24melléklet
626.7 KB
5-2014_28melléklet
75.37 KB
5-2014_32melléklet
73.87 KB
5-2014_35melléklet
614.08 KB
5-2014_36melléklet
73.64 KB
5-2014_4melléklet
107.91 KB
5-2014_11melléklet
31.54 KB
5-2014_12melléklet
33.84 KB
5-2014_13melléklet
39.67 KB
5-2014_15melléklet
29.34 KB
5-2014_16melléklet
47 KB
5-2014_21melléklet
71.41 KB
5-2014_22melléklet
69.48 KB
5-2014_25melléklet
73.55 KB
5-2014_26melléklet
80.16 KB
5-2014_27melléklet
73.09 KB
5-2014_29melléklet
76.83 KB
5-2014_30melléklet
71.07 KB
5-2014_31melléklet
66.68 KB
5-2014_33melléklet
71.6 KB
5_2014_34melléklet
70.51 KB
5_2014_1melléklet
127.3 KB
5_2014_2melléklet
117.45 KB
5_2014_3melléklet
125.77 KB
5_2014_5melléklet
54.7 KB
5_2014_6melléklet
56.64 KB
5_2014_10melléklet
48.23 KB
5_2014_17melléklet
91.52 KB
5_2014_18melléklet
83.93 KB
5_2014_19melléklet
78.96 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!