nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017 (IV.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-03-01 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017 (IV.19.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról


Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. § (1), és a 88. § (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:Általános rendelkezések

A rendelet célja


1. §


(1)Tiszacsege Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatot (továbbiakban: közfeladat) lát el, melynek keretében gondoskodik a települési hulladék rendszeres átvételéről, gyűjtéséről, szállításáról, kezeléséről, továbbá a hulladékot fogadó hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartásáról, üzemeltetéséről és vagyonkezeléséről. Ezen tevékenységek ellátását közszolgáltató útján, az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: Koordináló Szerv) közreműködésével biztosítja.


(2)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.
A rendelet hatálya


2. §


(1)  A közszolgáltató Tiszacsege város közigazgatási területén (bel- és külterületén) köteles biztosítani a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (közszolgáltatási terület).


(2)A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatási területen lévő ingatlan használójára (tulajdonos, vagyonkezelő, birtokos, társasház és lakásszövetkezet), valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóra terjed ki.


(3)A közszolgáltatás tárgyi hatálya kiterjed

a)az ingatlanhasználó ingatlanán keletkező, összegyűjtött, és a közszolgáltató részére átadott települési hulladékra, a közszolgáltató által a közszolgáltatási területen elkülönítetten, gyűjtőszigeten szelektíven gyűjtött települési hulladékra,

b)a lomtalanítás során átvett nagydarabos hulladékra.


3. §


(1) Önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat az önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak meghatározása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés megkötése. 


(2) Tiszacsege Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás útján látja el. A Társulás a szolgáltatást az  NHSZ Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (5350 Tiszafüred, Húszöles út 149., továbbiakban: közszolgáltató) kötött közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.


4. §


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó szabályozást a rendeletben foglaltakon túlmenően, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és végrehajtási rendeletei szerinti tartalommal kell alkalmazni.Az ingatlanhasználó települési hulladékkal kapcsolatos

jogai és kötelezettségei


5. §


(1)Az ingatlanhasználó a közszolgáltatást hetente legalább egy alkalommal igénybe veszi és a közszolgáltatás körébe tartozó település hulladékait a Közszolgáltató részére rendszeresen átadja, a hulladékgazdálkodási ellátáshoz szükséges feltételeket a Közszolgáltató számára biztosítja.


(2)A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe.


(3)Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy az új tulajdonos a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak. Ennek a bejelentésnek a megtételéig a közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlanhasználó köteles megfizetni.


(4)Az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenti, ha a közszolgáltatásba újonnan történő bekapcsolódás folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.


(5)Az ingatlanhasználó települési hulladékát kizárólag a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített szabványos gyűjtőedényben helyezi el. A gyűjtőedény MSZ szabvány szerinti megfelelősége az ingatlanhasználó felelőssége.


(6)Az ingatlanhasználó gondoskodik a hulladékgyűjtő edények rendeltetésszerű használatáról, őrzéséről, rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, valamint környezetük tisztán tartásáról.


(7)Az ingatlanhasználó köteles írásban három nappal korábban bejelentenie a Közszolgáltatónak, ha az ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható rendszeresen. Ebben az esetben az ingatlanhasználó köteles nagyobb űrtartalmú edényzetet beszerezni.


(8)Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg az gyűjtőedényzet űrtartalmát, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által a többlethulladék kezelésére rendszeresített, a Közszolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyűjtő zsákba helyezheti ki a gyűjtési napokon a hulladékgyűjtő edényzet mellé.


(9)A közszolgáltatási díjat annak az ingatlanhasználónak kell megfizetni, aki a jelen rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles.


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés


6. §


(1)   Az Önkormányzat, az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.


(2)  A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:

a)    a közszolgáltató azonosító adatai;

b)    a közszolgáltatási tevékenység megnevezése;

c)    a közszolgáltatási terület;

d)    a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartama;

e)    a közszolgáltatás teljesítésének feltételei;

f)    a közszolgáltató kötelezettségei;

g)    az önkormányzat kötelezettségei;

h) az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. § (1)-(3) bekezdéseiben és 11-12. §-ában foglalt feltételeket. 


A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei


7. §


(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátásához szükséges:

a) engedélyeket, minősítéseket és megfelelőségi véleményt megszerzi;

b) jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt pénzügyi fedezetet folyamatosan biztosítja;

c) szükséges mennyiségű és minőségű járművet, gépet, eszközt, berendezést biztosítja és fenntartja, valamint a szükséges létszámú és képesítésű szakembert alkalmazza.


(2) Amennyiben az ingatlanhasználó személye nem állapítható meg, az önálló ingatlanok esetében az ingatlan használójának az ingatlan tulajdonosát kell tekinteni.


7/A. §


(1) E rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a Közszolgáltató és a közszolgáltatással összefüggésben adatkezelésre feljogosított szervezet nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével. 


(2) Az adatkezelés célja a Közszolgáltató ügyfélszolgálati feladatainak ellátásához, a közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok kezelése.


(3) A Közszolgáltató ügyfélszolgálatával történő kapcsolatfelvétel során keletkezett adatok körébe tartozik mindazon adat, amely az ügyfélszolgálatnál, valamint az ingatlanhasználó és az ügyfélszolgálat közötti kapcsolat során keletkezik. Az adatok kezelése ebben az esetben az érintett által indított eljáráshoz, a szolgáltatáshoz, továbbá a szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódik.


(4)  A Közszolgáltató kötelezettsége az ügyfélszolgálaton keletkezett adatok elkülönítése a közszolgáltatást igénybevételéhez szükséges személyes adatokra és egyéb adatokra. Az egyéb adatokat a Közszolgáltató nem kezelheti, azokat köteles megsemmisíteni.


(5) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához saját tevékenységi körén belül szükségesek.


(6) A Közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a Ht. alapján a természetes személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli.


(7)  A Közszolgáltató az általa kezelt adatokat nyilvánosságra nem hozhatja, az ügyfélszolgálati feladatainak ellátásán, a közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségén túl más célra fel nem használhatja.


(8) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony, vagy díjhátralék megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti.


8. §


(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről és az abban bekövetkezett változásokról – a változás bekövetkezte előtt legalább 3 nappal – az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.


(2) A Közszolgáltató az ingatlanhasználót saját és az Önkormányzat honlapján történő közzététel útján értesíti a hulladékgyűjtés időpontjáról, külön megjelölve a települési és az elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésének időpontjait.


9. §


(1) A Közszolgáltató köteles az ingatlanon keletkezett települési hulladék mennyiségének megfelelő méretű, az ingatlanhasználók számának megfelelő, az ürítési, elszállítási gyakoriságot figyelembe vevő, a szállítóeszközéhez rendszeresített, megfelelő számú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani. A gyűjtőedény árát az ingatlanhasználónak kell megfizetnie. A szolgáltatást igénybevevő vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni.


(2) A Közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú szabványos gyűjtőedényt a szolgáltatási körbe újonnan belépő ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani beszerzési áron a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül, amelyet az ügyfél a Közszolgáltató ügyfélszolgálati irodájában (5350 Tiszafüred, Húszöles út 149.) vásárolhat meg. A szolgáltatást igénybevevő vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni.


(3) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a Közszolgáltató - az ingatlanhasználó egyidejű írásbeli értesítése mellett - az ingatlanon lévő lakóegységenként minimálisan 1 db 120 literes, vagy az ingatlanhasználó által ténylegesen kihelyezett hulladékmennyiségnek megfelelő gyűjtőedény heti egyszeri ürítését vélelmezi, addig az időpontig, ameddig az ingatlanhasználó a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti. 


(4) Ha az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, akkor a Közszolgáltató az ingatlanhasználó értesítésével egyidejűleg jogosult 

a) a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cseréltetni az eredeti gyűjtőedényt;

b) megemelni a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.


(5) Ha az ingatlanon keletkező vegyes hulladék mennyisége alkalmilag haladja meg a gyűjtőedények űrtartalmát, az ingatlanhasználó a többlet települési hulladékát a gyűjtőedény mellé kirakott, kizárólag a Közszolgáltató emblémájával ellátott, erre a célra rendszeresített zsákban a gyűjtés napján kihelyezheti. 


10. §


(1) A Közszolgáltató hetente legalább egy alkalommal köteles a települési hulladékot az ingatlanhasználótól elszállítani. A Közszolgáltatóval kötött szerződés a fentieknél szigorúbb feltételeket, nagyobb gyakoriságot is meghatározhat. A települési szilárd hulladék gyűjtés a település körzeteiben a 1. sz. mellékletben foglalt utcajegyzék alapján történik.


(2) A Közszolgáltató a hulladékgyűjtés napjának a munkaszüneti napok miatti áthelyezéséről az ingatlanhasználókat hirdetményben köteles tájékoztatni.


(3) A Közszolgáltató a hulladékgyűjtés időpontjainak változásáról az ingatlanhasználót a változás bekövetkeztét megelőzően saját és az Önkormányzat honlapján (www.tiszacsege.hu) történő közzététel útján értesíti.


(4) Rendkívüli időjárás esetén a hulladékgyűjtés átmeneti változása, szüneteltetése esetén a Közszolgáltató az ingatlanhasználókat honlapján haladéktalanul értesíti. 


11. §


(1) A Közszolgáltató a tulajdonában lévő, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényzet rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése esetén az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a pótlásáról.


(2) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó tulajdonában álló szabványos gyűjtőedény ürítés közben történt sérülése, esetleges megsemmisülése miatt a gyűjtőedény javításáról, cseréjéről köteles térítésmentesen gondoskodni. 


12. §


(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében a hulladék elszállítását megtagadhatja, ha: 

a) az nem a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben kerül kihelyezésre; 

b) a kihelyezett gyűjtőedény a Közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel az ingatlanhasználónak felróható okból nem üríthető; 

c) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a gyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet; 

d) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, vagy nem minősül települési hulladéknak; 

e) a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött, és a gyűjtőedény ürítése a környezet szennyezése, a hulladék szóródása nélkül nem lehetséges. 


(2) A Közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban - a hulladékgyűjtő edényre helyezve - haladéktalanul értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és okáról, és felszólítja a megtagadáshoz vezető ok vagy okok megszüntetésére.


(3) Ha a szolgáltatást igénybevevő e kötelezettségének a hulladék elszállításának újabb időpontjáig nem tesz eleget, a Közszolgáltató a szolgáltatást igénybevevő költségére és felelősségére a hulladék elszállításának megtagadására okot adó körülményt megszünteti vagy megszüntetteti.A közszolgáltatási díj


13. §


(1)A közszolgáltatási díj megállapítása a Ht. 47/A. §-ban foglaltak alapján történik.


(2) Az 1250/2016. (V. 27.) Korm. határozattal elfogadott, a 2016. évre szóló Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (OHKT) előírására tekintettel, az üdülő tulajdonosoknak nem lehet kevesebb 6 hónapnál az ellátási időszak, illetve a június, július, augusztus hónapokat legalább tartalmaznia kell. 


(3)A közszolgáltatási díj tartalmazza a kommunális hulladék, az elkülönítetten gyűjtött hulladék heti rendszeres és a lomhulladék évi egyszeri elszállításának, ártalmatlanításának költségét is.


(4)Az ingatlanhasználó köteles közszolgáltatási díjat fizetni, ha a Közszolgáltató igazolni tudja, hogy felajánlotta az ingatlanhasználónak a szolgáltatás nyújtását, valamint a szolgáltatás nyújtására rendelkezésre állt.


(5)Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat a Koordináló Szerv által megküldött számla alapján, a számlán szereplő fizetési határidőig egyenlíti ki.


(6)A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén az Koordináló Szerv késedelmi kamatot és hátralékkezelési költséget érvényesíthet.


(7)A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó az Koordináló Szervnél erre rendszeresített ügyfélszolgálati lehetőségén keresztül, írásban és telefonon kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs.Az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés


14. §

(1)    Az ingatlanhasználót nem terheli díjfizetési kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol senki nem tartózkodik, ezért ott települési hulladék nem keletkezik.


(2)    Mentesül a kötelező közszolgáltatási díj ürítési díjának megfizetése alól az az ingatlanhasználó, akinek használaton kívüli ingatlanán települési hulladéka nem keletkezik, életvitelszerűen nem lakja az ingatlant, az folyamatosan használaton kívül van (a továbbiakban: használaton kívüliség).


(3)    Az ingatlanhasználónak a használaton kívüliséget a Közszolgáltató felé jelezni kell. Erre irányuló kérelmét a Közszolgáltatónál erre a célra rendszeresített nyomtatványon írásban nyújthatja be, a használaton kívüliség kezdő időpontját megelőzően legalább 30 nappal korábban.


(4)    Az a természetes személy ingatlan tulajdonos, aki legalább 30 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik az ingatlanában – feltéve, hogy az ingatlant más sem használja életvitel szerűen a távolléte alatt – legfeljebb 90 napig mentesül a hulladékszállítási közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.


(5)    A várható távollét időtartamát a távollét megkezdését megelőző 30 nappal a Közszolgáltató felé írásban kell bejelenteni. A szüneteltetést legfeljebb a 90. nap letelte előtt 15 nappal újra lehet írásban kérni.


(6)    A távollét tényét hitelt érdemlően kell igazolni a Közszolgáltató felé olyan közüzemi elszámoló számlák bemutatásával, amelyről megállapítható, hogy nem volt fogyasztás az érintett ingatlanon. A számlamásolatokat a szüneteltetést kérő a Közszolgáltató részére igazolható módon eljuttatja. Amennyiben számlamásolat nem áll rendelkezésre úgy az önkormányzat polgármestere által kiállított igazolás alapján is mentesülhet az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díj megfizetése alól.


(7)    Az igazolás elmaradása esetén a Közszolgáltató az engedélyezett időtartamra visszamenőlegesen vélelmezi a szolgáltatást.


(8)    A mentességben részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 30 napon belül köteles értesíteni a Közszolgáltatót.Gazdálkodó szervezetre vonatkozó szabályok


15. §


(1)A nem természetes személy ingatlanhasználó (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) részére a közszolgáltatás területén a kötelezően igénybe veendő heti űrtartalom 120 liter.


(2)A gazdálkodó szervezet vonatkozásában a szerződés megkötésével jön létre a szolgáltatási jogviszony, a közszolgáltatási díjat a Ht. rögzíti.


(3)A gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás kötelező igénybevételére vonatkozó bejelentést tesz a Közszolgáltató részére.


(4)A gazdálkodó szervezet az elkülönítetten gyűjtött hulladékainak kezeléséről a Ht.-ben meghatározottak szerint gondoskodik.A hulladékgyűjtésre vonatkozó általános szabályok


16. §


(1)Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket lehetőleg az ingatlan területén belül, vagy zárható helyiségben, zárható tárolóban helyezi el úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek vagy állatok ne férjenek hozzá.


(2)A gyűjtőedényt közterületen elhelyezni vagy tartósan tárolni kizárólag a közterület-használatra vonatkozó önkormányzati rendelet megtartásával, az ott szabályozott közterület-használati hozzájárulás alapján lehet.


(3)A Közszolgáltató a közszolgáltatás végzéséhez szükséges gyűjtőedényt vagy konténert közterületen, az edény hulladékkal való megtöltéséig elhelyezheti, azt követően haladéktalanul elszállítja.


(4)Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezi.


(5)A kihelyezett gyűjtőedény, hulladékgyűjtő zsák nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


(6)Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a szállítási napot megelőző napon 18 órától, legkésőbb a gyűjtés napján reggel 6 óráig helyezheti ki a közterületre, és szállítás után még aznap köteles onnan visszavinni, kivéve a (2) bekezdés alapján engedélyezett elhelyezést.

A hulladék elszállítását a Közszolgáltató reggel 6 és este 20 óra között végzi.


(7)Tilos a kihelyezett gyűjtőedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a gyűjtőedényeknek a Közszolgáltató által kialakított módon történő ürítését akadályozza.


(8)Az ingatlanhasználó a hulladékot a gyűjtőedényben úgy helyezi el, hogy az az edény, zsák mozgatásakor, valamint a gyűjtőedény ürítésekor ne szóródjon, továbbá a gépi ürítést ne akadályozza. Az ingatlanhasználó a hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelét a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban tartja.


(9)Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására az edényt üríthetővé és használhatóvá teszi a soron következő ürítési időpontra.


(10) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.
17. §


(1)Nem helyezhető el a gyűjtőedényben települési hulladéknak nem minősülő hulladék, különösen építési és bontási hulladék, állati tetem, valamint hulladékudvaron gyűjthető elektromos, elektronikai és veszélyes hulladék.


(2)Nem helyezhető el a gyűjtőedényben folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyag, vagy egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek vagy mások életét, testi épségét, egészségét. 
18. §


(1)A Közszolgáltató tulajdonában lévő gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése, vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az a szolgáltatást igénybevevő köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényt átvette.


(2)A Közszolgáltató kárát a szolgáltatást igénybevevő a kár bekövetkeztétől számított harminc napon belül köteles megtéríteni.A gyűjtőedények


19. §


 (1) A közszolgáltató az alábbiakban felsorolt gyűjtőedényeket biztosítja:

a) 60 literes gyűjtőedény, melyben legfeljebb 12 kg hulladék helyezhető el;

b) 120 literes gyűjtőedény, melyben legfeljebb 25 kg hulladék helyezhető el;

c) 1100 literes gyűjtőedény, melyben legfeljebb 230 kg hulladék helyezhető el;

d) közületi és eseti közszolgáltatás esetén 5 m3-es gyűjtőedény, melyben legfeljebb 900 kg hulladék helyezhető el;

e) többlethulladék esetén 120 literes gyűjtőzsák, melyben legfeljebb 20 kg hulladék helyezhető el.


(2)   A közszolgáltató az  ingatlanhasználó bejelentését követően - amennyiben még az adott ingatlanra nincs kiadva - az ingatlanon keletkező vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló, általa rendszeresített gyűjtőedényt 15 napon belül rendelkezésre bocsátja.


(3)   A gyűjtőedénynek bizonyíthatóan a közszolgáltatónak felróható okból bekövetkezető sérülése vagy megsemmisülése esetén annak cseréje a közszolgáltató kötelezettsége.


(4)   A  gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt - mely az edényzet mindenkori pótlási értéke -  az  ingatlanhasználó köteles megtéríteni a közszolgáltatónak, a kár bekövetkezésétől számított 30 napon belül.


(5)   Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt rendeltetésszerűen használni.Hulladékgyűjtő szigetek


20. §


(1)     Az elkülönített hulladék gyűjtését a közszolgáltató:

a) házhoz menő gyűjtőjáratokkal;

b) gyűjtőszigetek működtetésével;

vagy ezek kombinációjával biztosítja.


(2)     Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém- és csomagolási hulladékot a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott átlátszó és kék színű, a közszolgáltató emblémájával ellátott 120 literes szelektív hulladékgyűjtő zsákba gyűjti és a Közszolgáltatótól kapott éves ürítési ütemterv szerint a szállítás napján az ingatlan elé helyezi.


(3)     A gyűjtőszigeteken a települési hulladék részét képező papír-, műanyag-, üveg,- fém és csomagolási hulladék elhelyezésére van lehetőség.


(4)     A hulladékgyűjtő zsákban és a gyűjtőszigeteken elhelyezett gyűjtőedényekben csak azok felirata szerint engedélyezett hulladék helyezhető el.


(5)     Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékokat valamint csomagolási hulladékokat tartalmazó gyűjtőzsákok ürítésének minimális gyakorisága havi egy alkalom.


(6)     Az üveg csomagolási hulladékot tilos a szelektív zsákokban gyűjteni, azokat csak a szelektív szigeteken található konténerekbe lehet elhelyezni.


(7)     A szelektív hulladék a Közszolgáltató és az Önkormányzat által létesített és a Közszolgáltató – az Önkormányzat által kijelölt területen – és a Közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetekhez történő szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik.


(8)     A gyűjtősziget használatáért a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó számára a közszolgáltatás díján felül külön díjazás nem számítható fel.


(9)     A közszolgáltatás területén üzembe helyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek  gyűjtőedényeibe a felirat szerinti, külön gyűjtött, szennyeződés mentes üveg, papír, műanyag, fém- és csomagolási hulladék helyezhető el.


(10)   A gyűjtőszigeteken csak a települési hulladék hasznosítható összetevőinek (elkülönítetten gyűjtött hulladék) begyűjtése történhet.


(11)   Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékgyűjtő szigeten - a Közszolgáltató előírásaira is tekintettel - úgy kell elhelyezni, hogy azok ne keveredjenek, és a környezetet ne szennyezzék.


(12)   A hulladékgyűjtő szigetekre az edényzet felirataitól eltérő hulladék nem helyezhető el.


(13)   A gyűjtőszigeteken lévő gyűjtőedényeket a Közszolgáltató kéthetente egyszer rendszeresen üríti.


(14) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a települési hulladéktól elkülönítve, külön erre alkalmas felépítménnyel rendelkező járművel szállítja el a kezelő, hasznosító telephelyre a Tisza-Tavi Regionális Hulladékkezelő Központba.


(15)   Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról, a gyűjtőedények, gyűjtőszigetek és környékük tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről a Közszolgáltató gondoskodik.


(16)   A Közszolgáltató az ingatlanhasználóktól átvett elkülönítetten gyűjtött hulladékokat válogatásra más hulladékkezelési engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek is átadhatja.Zöldhulladékra vonatkozó rendelkezés

21. §


(1)     A zöldhulladékot elsősorban komposztálni szükséges, ennek hiányában elkülönített gyűjtését kell biztosítani. A zöldhulladék elszállítását a közszolgáltatónak legalább évente 10 alkalommal biztosítani kell, januárban két alkalommal április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november hónapokban legalább egy alkalommal.


(2)     A zöldhulladék gyűjtés biztosítható nem csak az ingatlantól történő gyűjtéssel, hanem hulladékgyűjtő pont, hulladékudvar vagy más átvételi lehetőség biztosításával, amennyiben az legalább a felsorolt hónapokban és legfeljebb 20 km-es távolságban rendelkezésre áll.


A lomhulladék gyűjtése, szállítása


22. §


(1)A Közszolgáltató a lomhulladék gyűjtéséről és elszállításáról évente egy alkalommal gondoskodik.


(2)A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a szabványos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos lomhulladékot szállítja el, ingatlanonként 1 m3-t meg nem haladó mértékben.


(3)A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:

a)építési és bontási hulladék;

b)veszélyes hulladék;

c)vegyes hulladék;

d)elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag- és fémhulladék;

e)biohulladék (biológiailag lebomló növényi eredetű zöldhulladék);

f)ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött

hulladék.


(4)A lomhulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által hirdetmény útján, valamint honlapján előzetesen megjelölt helyen és időben helyezi ki.


(5)A lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a szállítójármű részére jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


(6)A Közszolgáltató a (3) és (5) bekezdésekben foglalt előírásoktól eltérő hulladékot nem veszi át. 


A közterület tisztántartására vonatkozó szabályok


23. §


(1)   Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény környezetének tisztántartásáról.


(2)   A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.


(3)   Közterületen tilos bármilyen olyan anyagot kihelyezni (szemét, hulladék, veszélyes anyag stb.), amely veszélyezteti a közterület jellegét, annak rendeltetésszerű használatát, veszélyezteti a környezetet és szennyezést okoz.


(4)   A szelektív hulladékgyűjtő szigetek területén és azok környezetében tilos bármilyen más hulladék elhelyezése, különös tekintettel az állati tetemekre, építési bontási törmelékekre, sittre, lomhulladékra, zöldhulladékra, folyékony, mérgező, tűz – és robbanásveszélyes anyagokra, valamint egyéb olyan anyagokra, melyek veszélyeztetik, szennyezik és károsítják a környezetet.Az üdülőingatlanra vonatkozó rendelkezések


24. §

(1) Üdülőingatlannak tekintjük azokat az ingatlanokat, melyek vonatkozásában az ingatlan nyilvántartás szerint is az adott ingatlan üdülőként szerepel.


(2) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak az üdülő ingatlanjait bejelenteni.


(3) Az üdülőingatlanok esetében – amennyiben azokban állandó jelleggel senki sem tartózkodik – a közszolgáltató április 1. és szeptember 30. között biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.


(4) Az üdülőingatlan esetén a közszolgáltatást a használati szezonban igénybe kell venni.


(5) Az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetében az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértéke a Ht. 47. § (4) bekezdése alapján az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50%-a. 


(6)  Az ingatlan üdülőrendeltetését az ingatlan nyilvántartás adataival kell bizonyítani. Az időlegesen használt ingatlanok esetén az ingatlanhasználó köteles bizonyítani az ingatlan használaton kívüli voltát, annak időtartamát, továbbá azt, hogy az ingatlan a bejelentésben szereplő időszakban ténylegesen használaton kívül van. A mentességre vonatkozó részletszabályokat a rendelet 14. §-a tartalmazza.


(7)   Amennyiben az ingatlanhasználó az üdülőingatlant a személyi adat – és lakcímnyilvántartás adatai szerint állandó lakóhelyül használja köteles egész évre a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 47. § és 47/A. §-a szerinti díjat megfizetni.Záró rendelkezések


25. §


(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2)  A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 14/2016.(X.04.) önkormányzati rendelete. 


Tiszacsege, 2017. április 19.Csatolmányok

Megnevezés méret
1_melléklet_11_2017
192.06 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!