nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 13/2013 (IV.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-05 - 2020-03-27
Tiszacsege Város Önkormányzata 13/2013 (IV.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, a 3. § b) pontja tekintetében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontjában, a 3. § c) pontja tekintetében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés c) pontjában, az 5. § tekintetében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdésében, a 6. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésében, a 6. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdésében és a 10. § tekintetében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § E rendelet

a) tárgyi hatálya Tiszacsege Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) vagyonának a nemzeti vagyonról szóló törvényben, valamint e rendeletben meghatározott elemeire,

b) személyi hatálya az a) pontban megjelölt vagyoni kör tulajdonosi joggyakorlóira, használóira terjed ki.

2. § E rendelet szabályait

a) közterületek hasznosítása esetén a közterületek használatának rendjéről szóló,

b) önkormányzati lakások, helyiségek hasznosítása, átruházása esetén az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének rendjéről szóló

önkormányzati rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.


2. Az egyes vagyoni elemek


3. § Az Önkormányzat törzsvagyonának

a) kizárólagos önkormányzati tulajdont képező elemeit az 1. melléklet,

b) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű elemeit a 2. melléklet,

c) korlátozottan forgalomképes elemeit a 3. melléklet

nevesíti.

4. § Az Önkormányzat üzleti vagyonának elemeit a 4. melléklet rögzíti.


3. Az önkormányzati vagyongazdálkodás rendje


5. § Az önkormányzati vagyon működtetésének, hasznosításának, a tulajdonosi jogok gyakorlásának alapelveit és részletszabályait az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Terve fogalmazza meg.

6. § (1) Önkormányzati vagyont

a) hasznosítani 10 000 000 forintos értékhatár felett,

b) átruházni 5 000 000 forintos értékhatár felett

kizárólag versenyeztetés útján lehet.

(2) A versenyeztetési eljárást az Önkormányzat Versenyeztetési Szabályzatában foglaltak szerint kell lebonyolítani.

7. § A közfeladatok ellátásához szükségtelenné vált – önkormányzati tulajdonú – tárgyi eszközök kezelésére irányadó rendelkezéseket a Felesleges Vagyontárgyak Hasznosításának és Selejtezésének Szabályzata tartalmazza.


4. Az intézményi vagyongazdálkodás rendje


8. § Az önkormányzati fenntartású intézmény az alapító okiratában meghatározott feladatainak ellátásához szükséges feltételek megteremtése érdekében rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon működtetése, hasznosítása során a Vagyongazdálkodási Tervben megfogalmazott alapelveket, valamint az Intézményi Ingatlanok Üzemeltetési Szabályzatának vonatkozó előírásait maradéktalanul tiszteletben tartva köteles eljárni.

9. § Az intézményi feladatellátás zavartalanságának biztosítására rendelt vagyoni elemek listáját az 5. melléklet tartalmazza.


5. A vagyonnyilvántartás rendje


10. § Az önkormányzati vagyon számbavételének eljárásrendjét a Vagyonnyilvántartási Szabályzat rögzíti.


6. Záró rendelkezések


11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti:

a) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2004. (V. 3.), valamint

b) az önkormányzati vagyontárgyak értékesítését, hasznosítását célzó eljárások helyi szabályairól szóló 25/2004. (V. 27.)

önkormányzati rendelet.


Tiszacsege, 2013. április 10.Csatolmányok

Megnevezés méret
1_melléklet 13_2013
685.43 KB
2_melléklet 13_2013
19.83 KB
3_melléklet 13_2013
117.99 KB
4_melléklet 13_2013
319.53 KB
5_melléklet 13_2013
40.87 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!