nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábatamási Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-11-15 -tól
Rábatamási Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete
a fás szárú növények telepítési szabályairól

Rábatamási Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a fák és cserjék telepítési távolsága vonatkozóan az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet célja


1. §


Ezen rendelet célja azon szabályok meghatározása, amelyek elősegítik a közösség közigazgatási területén történő fák és cserjék (a továbbiakban: fás szárú növények) telepítését, ültetését a helyi előírások betartása mellett oly módon, hogy a várható lombkorona és gyökérzet figyelembevételével elkerülhetőek legyenek a későbbi jogviták a szomszédos ingatlantulajdonosok között.


A rendelet hatálya


2. §


(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Rábatamási község közigazgatási belterületén történő fás szárú növények telepítésére.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Rábatamási község közigazgatási területén növényültetést, telepítést vagy kivágást végző természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

(3) E rendelet előírásait kell alkalmazni egyéb jogszabály által nem szabályozott kérdésekben fás szárú növények ültetése, telepítése, gondozása és kivágása estében.


Telepítési távolságra vonatkozó előírások


3. §


A legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan- (épület) illetve a telekhatártól:
épülettől

telekhatártól

a)

1 m-nél magasabbra nem növő cserje, bokor, sövény

1,5 m

1,0 m

b)

2 m-nél magasabbra nem növő cserje, bokor, sövény, díszfa, szőlő

2,0 m

1,5

c)

3 m-nél magasabbra nem növő minden egyéb bokor és díszfa

2,5 m

2,0 m

d)

4 m-nél magasabbra nem növő, nem terebélyes díszfa

3,5 m

3,0 m

e)

4 m-nél magasabbra növő, terebélyes díszfa, alacsony növésű gyümölcsfa

4,5 m

4,0 m

f)

Cseresznyefa, nyár, fűz, akác, fenyő, egyéb magasabb növésű gyümölcsfa

5,5 m

5,0 m

g)

Dió és gesztenyefa

6,5 m

6,0 m


Telekhatárra történő telepítés


4. §


(1) Élő sövény kerítésként, lehatárolásként telekhatárra csak mindkét ingatlan tulajdonosának beleegyezésével telepíthető, annak gondozása is közös feladatuk.

(2) A kerítés megóvása érdekében az oldalhatárra épített épület esetén, a kerítés mellé telepített növények vágását úgy kell elvégezni, hogy azok a kerítéshez és az épülethez ne érjenek hozzá.


Közterületen történő telepítés


5. §


(1) Közterületen fás szárú növényt csak engedéllyel lehet telepíteni. Az engedélyt kérelemre a jegyző adja ki.

(2) Közterületen őshonos vagy környezetbe illő, környezetet tűrő lombos fa és cserje, valamint örökzöld növényzet ültetése javasolt.

(3) Közterületi (utcai) fapótlások esetén alkalmazkodni kell a már meglévő fajokhoz és a környezeti adottságokhoz az egységes, rendezett utcakép kialakítása érdekében.

(4) A fás szárú növények telepítését a közművek figyelembe vételével kell végezni, és az erre vonatkozó külön szabályokat (biztonsági övezet előírásai) be kell tartani, továbbá közlekedésbiztonsági okok miatt a beláthatóságot biztosítani kell.

(5) Utcai kerítés helyett élő sövény alkalmazása esetén az nem nyúlhat a telekhatáron túlra.


Meglévő fás szárú növények kezelése


6. §


E rendelet hatályba lépését megelőzően telepített fák, cserjék esetében, amennyiben az eltér e rendeletben meghatározottaktól, annak tulajdonosa köteles úgy gondozni, illetve nyírni a növényt, hogy az a szomszédokat, érintetteket ne zavarja, más tulajdonában kárt ne okozzon.


Záró rendelkezések


7. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően történő fás szárú növények telepítése esetén kell alkalmazni.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!