nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017(VI.9.) rendelete
Hatályos:2018-07-17 -tól
Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017(VI.9.) rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről

Legyesbénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed minden természetes személyre aki vagy amely Legyesbénye község közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét elköveti.

(2) E rendelet alkalmazásában: a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás az a magatartás, amely bűncselekménynek vagy szabálysértésnek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes és azt e rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásként határoz meg.


2. § (1) Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetőjével szemben ötezer forinttól kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(2) Közigazgatási bírság kiszabása helyett figyelmeztetés alkalmazható, ha a cselekmény az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és az elkövető személyi körülményire is figyelemmel a figyelmeztetéstől kellő visszatartó hatás várható.


3. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el aki:

a) a közkifolyók vizét engedély nélkül öntözésre, gépjárműmosásra, mezőgazdasági célokra használja

b) a közkifolyók vizét szabad kifolyással ellentétesen, toldalék gumicső felszerelésével használja.

[1]c) a tulajdonában, használatában lévő ingatlan előtti, melletti és mögötti járdaszakasz, ha a járda mellett zöldsáv is van az úttestig terjedő teljes terület, járda hiányában az úttestig terjedő teljes  területsáv,  valamint az ingatlan előtti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, gyommentesítéséről, kaszálásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról nem gondoskodik.


4. §[2] Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárások során a közigazgatási hatsági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit az 5. § és 6. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.


5. § (1) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló jövedelemmel rendelkezik.

(2) A fiatalkorúval szemben - amennyiben az (1) bekezdés  alapján bírság kiszabható - ötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(3) Abba az eseten, ha a fiatalkorúval szemben az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel közigazgatási bírságot kiszabni nem lehet, vele szemben a 2. § (2) bekezdésben meghatározott figyelmeztetést kell alkalmazni.

(4) Ha a fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság szabható ki, az eljárás lefolytatása során az alábbi feltételeknek együttesen kell fennállniuk:

a) a fiatalkorú meghallgatásától nem lehet eltekinteni és

b) a fiatalkorú törvényes képviselője jelenlétében kell meghallgatni.


6. § (1) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásban - átruházott hatáskörben - a  jegyző jár el.

(2) A rendeletben foglaltak betartását a Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal erre feljogosított ügyintézője ellenőrzi.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás miatti eljárás hivatalból, továbbá bármely szervezet vagy személy bejelentése alapján indítható. A bejelentést szóban vagy írásban bárki megteheti. A szóban tett bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.

(4) A bejelentésnek lehetőség szerint tartalmaznia kell  a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást megvalósító személy ismert személyi adatait, a magatartásnak, az elkövetés helyének és idejének, továbbá a körülményeinek leírását, a bizonyítási eszközök megjelölésével és csatolásával.

(5) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetőjével szemben a közigazgatási hatósági eljárás a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás hivatalból vagy bejelentés alapján törtnő észlelésétől számított 30 napon belül indítható meg. Ezt követően a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetése miatt eljárás nem indítható.

(6) A közigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell az önkormányzat 11734145-15349813-03610000 számú bírság számlájára befizetni.

(7) A bírság mértékének meghatározása az eset összes körülményeinek figyelembe vételével történik.


7. § Ez a rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba.                    Hlivják László sk.                                                                            Bodnár Jánosné sk.

                      polgármester                                                                                          jegyző[1]

A rendelet szövegét a 8/2018 (VII.16.) önkormányzati rendelet 1. § (1) -e módosította. Hatályos: 2018.07.17-től

[2]

A rendelet szövegét a 1/2018.(I.19.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018.01.20-tól

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!