nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő- testületének 19/2015(XI.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 -tól
Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő- testületének 19/2015(XI.27.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.


1. § (1) E rendelet személyi hatálya a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 2. § a) pontjában meghatározott kibocsátóra terjed ki.

(2) E rendelet tárgyi hatálya a Ktd. 2. § b) pontjában és 3. § c) pontjában meghatározott talajba juttatott szennyvízre terjed ki.

(3) E rendelet területi hatálya kiterjed Sárkeresztúr község közigazgatási területén minden kibocsátóra, akit az 1. § (4) bekezdése alapján talajterhelési díjfizetési kötelezettség terhel.

(4) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség a Ktd. 11. § (1) bekezdésében meghatározott kibocsátót terheli.

(5) Nem terheli díjfizetési kötelezettség a Ktd. 11. § (2) bekezdésében meghatározott kibocsátót.


2. § (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a Ktd. 16. § és 17. §-ban meghatározottak szerint.

(2) A talajterhelési díjat a kibocsátó a Ktd. 12. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével állapítja meg.

(3) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait e rendelet 1. melléklete határozza meg.


3. § Mérési lehetőség hiányában az átalány mértékét az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet 3. számú melléklete szerinti vízfogyasztás alapulvételével kell megállapítani.


4. § A kibocsátó a talajterhelési díj alapját jogosult csökkenteni a Ktd. 14. §-ában meghatározott igazoltan elszállított szennyvíz mennyiségével.


5. § A kibocsátó a talajterhelési díj bevallási kötelezettségét az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII.31.) PM rendelet 9. melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével és Sárkeresztúr Község jegyzőjéhez történő benyújtásával teljesíti.


6. § Sárkeresztúr Község Önkormányzata a talajterhelési díj fizetési kötelezettség kapcsán díjkedvezményt, díjfizetési mentességet nem állapít meg.


7. § A kibocsátó a talajterhelési díjat a bevallással egyidejűleg készpénz-átutalási megbízással vagy banki átutalással Sárkeresztúr Község Önkormányzata „Talajterhelési díj számla” megnevezésű 11600006-00000000-25851573 számú bankszámlájára fizeti meg.


8. § (1) A Sárkeresztúr Község közigazgatási területén ivóvíz közszolgáltatást ellátó közüzemi víz- és csatornaszolgáltató a tárgyévet megelőző évben

a) a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára rá nem kötött ingatlanokról,

b) a közcsatornára történő év közbeni ingatlan rákötésekről és azok időpontjáról,

c) az a) pont szerinti ingatlanok vízfogyasztásáról,

d) locsolási célú felhasználásukról, ha locsolási vízmérővel rendelkeznek

ingatlanonkénti bontásban tárgyév március 1. napjáig adatot szolgáltat Sárkeresztúr Község jegyzőjének.

(2) A Sárkeresztúr Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását végző közszolgáltató a tárgyévet megelőző évben elszállított szennyvíz mennyiségéről ingatlanonkénti bontásban tárgyév március 1. napjáig adatot szolgáltat Sárkeresztúr Község jegyzőjének.

(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használja fel az önkormányzati adóhatóság.


9. § Sárkeresztúr Község jegyzője a kibocsátók által benyújtott bevallásokat, teljesített befizetéseket az adatszolgáltatók által szolgáltatott adatok, valamint a kibocsátó által csatolt a mentességek, kedvezmények igénybevételére jogosító iratok alapján az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak szerint ellenőrzi.


10. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

                  Csutiné Turi Ibolya                                             dr. Ambrózi Sándor

                       polgármester                                                             jegyző
Kihirdetési záradék:


A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.Sárkeresztúr, 2015. november hó 27. nap                                                                                                  dr. Ambrózi Sándor

                                                                                                             jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet a 19/2015 (XI.27) önkormányzati rendelethez
13.59 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!