nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2003. (III.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-09-14 -tól
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2003. (III.28.) önkormányzati rendelete
a hulladékszállítási és kezelési közszolgáltatási díj megfizetéséhez való méltányossági hoz-zájárulásáról

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény  (továbbiakban: Szt.). 26. §-ában, továbbá a hulladékgazdálkodásról szóló többször módosított 2000. évi XLIII. törvény 23.§.f./ pontjában biztosított jogkörében eljárva az alábbiakról rendelkezik:


1. §


A rendelet hatálya a Jászberényben hulladékszállítási és kezelési közszolgáltatási  díj / továbbiakban: díj / fizetésre kötelezett ingatlantulajdonnal és lakóhellyel rendelkező természetes  személyekre terjed ki.


2. §[1]


Évente egyszer szociális hozzájárulás adható

a) annak a 70 éven aluli egyedül élő személynek, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét,

b) többszemélyes háztartásban élő személyeknek, ha a háztartásban egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.


3. §


Mentesül a díj megfizetés alól az az egyedül élő, fizetésre köteles ingatlantulajdonnal rendelkező személy, aki a díjfizetés évében betölti, vagy már betöltötte 70. életévét és az ingatlant egyedül lakja, hasznosításából jövedelemmel nem rendelkezik.

A mentesség nem terjed ki a már meglévő díjhátralékra.


4. §[2]


A hozzájárulás összege az éves díj 50%-a.


5. §


(1) A hozzájárulás iránti kérelem döntésre való előkészítése a Polgármesteri Hivatal Humán és Önkormányzati Igazgatási Irodájának / továbbiakban : Iroda /, elbírálása  a Polgármester feladata.


(2) A kérelem benyújtásának határideje minden év március 31.


(3) A jogosultsági feltételekben évközben bekövetkezett változás esetén, a hozzájárulás mértéke a bejelentés időpontjától  módosul.


6. §


(1) A kérelmet az Irodához az l. számú melléklet szerinti adatlapon kell benyújtani.


(2) A 2.számú melléklet szerinti díjfizetési kötelezettség alóli mentességről szóló nyilatkozatot évente március 31-ig kell eljuttatni az Irodához.


(3)[3] A kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó rendszeres jövedelem igazolásaként

a) munkaviszonyból származó jövedelem esetén munkáltatói igazolást, pénzintézeti számlakivonatot vagy pénzintézet által kiadott igazolást,

b) a szociális törvényben meghatározott rendszeres pénzellátás esetén az ellátást megállapító szerv határozatát, pénzintézeti számlakivonatot vagy pénzintézet által kiadott igazolást, csekkszelvényt,

c) a fizetett, vagy kapott gyermektartásdíj esetén a jogerős ítélet, egyezség másolatát, ennek hiányában nyilatkozatot, pénzintézeti számlakivonatot, csekkszelvényt,

d) egyéb rendszeres ellátás esetén a megállapító szerv határozatát, pénzintézeti számlakivonatot vagy pénzintézet által kiadott igazolást, csekkszelvényt

kell a kérelemhez mellékletként csatolni.


(4)[4] A nem havi rendszerességgel szerzett, vagy vállalkozásból származó, a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát igazoló dokumentumként az állami adóhatóság igazolása, vállalkozás, cég igazolása, kérelmező nyilatkozata csatolandó mellékletként.


7. §


(1)[5] Nem nyújtható hozzájárulás annak a személynek, illetve háztartásnak, akinek részére a szemétszállítási díjhoz lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás került megállapításra, illetve akinek a szemétszállítási díjra vonatkozóan hátraléka van.


(2) Az (1) bekezdésben a szemétszállítási díjhátralékra vonatkozóan meghatározottakat a 70 éven felüli egyedül élők esetében  nem kell alkalmazni.


8. §


(1) A hozzájárulás fedezetéül szolgáló költségvetési előirányzatot a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája kezeli, amely a felhasználás üteméről negyedévente tájékoztatja a kérelmek elbírálására jogosultat, illetve a döntést előkészítő szervet.


(2) [6]A megállapított önkormányzati hozzájárulást, amely a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj ezáltal meg nem fizetett összegét jelenti, a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet számára utalja át a hulladékról szóló törvény és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezései szerint.


(3)[7] A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. havonta tájékoztatja az Irodát és az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezetet azokról a változásokról (pl.: hulladékszállítás szüneteltetése), amelyet a hozzájárulásban részesülők nála jelentenek be.


9. §


(1) A hozzájárulás  ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

   

(2) A megállapított támogatás a kérelem benyújtásától esedékes.


10. §


E rendelet alkalmazásában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény értelmező rendelkezései az irányadók.


11. §


(1) A rendelet 2003. július 1-jén lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a hulladékszállítási és közszolgáltatási díj megfizetéséhez való méltányossági hozzájárulásról szóló 19/2001.(V.31.) számú valamint az ezt módosító 24/2001.(VIII. 23.) és 7/2002.(IV.2.) számú önkormányzati rendelet.


Jogharmonizációs záradék:

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja, az irányelvbe ütköző rendelkezést nem tartalmaz.[1]

A rendelet szövegét a 3/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. március 10-től

[2]

A rendelet szövegét a 3/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. március 10-től

[3]

A rendelet szövegét a 20/2018. (IX. 13.) Ör. 1. §-a módosította. Hatályos: 2018. szeptember 14-től

[4]

A rendelet 6.§-át (4) bekezdéssel a 20/2018. (IX. 13.) Ör. 1. § (2) bekezdése egészítette ki. Hatályos: 2018. szeptember 14-től.

[5]

A rendelet szövegét a 3/2013 (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. március 10-től

[6]

A rendelet szövegét a 14/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. június 9-től

[7]

A rendelet szövegét a 14/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016. június 9-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
1_melléklet_12_2003_r
40.5 KB
2_melléklet_12_2003_r
22.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!