nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (X.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-03-19 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (X.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtését és elszállítását valamint ártalommentes elhelyezését biztosító közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Vámoscsalád Község Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény ( a továbbiakban : törvény ) 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján – a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 241 6 2000 ( XII.23.) Korm. rendelet, valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályiról szóló 242 / 2000 ( XII.23.) Korm. rendelet valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16 / 2002 ( IV.10.) EüM rendelet előírásaira is figyelemmel – az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről az alábbi rendeletet alkotja:


I. Fejezet


A közszolgáltatás tartalma


1.§.


(1) Vámoscsalád Község Képviselő-testülete a község közigazgatási területén biztosítja a települési szilárd hulladék szervezett összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését biztosító helyi közszolgáltatást ( a továbbiakban : közszolgáltatás )

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati feladat ellátásáról önálló közszolgáltatás szervezése és fenntartása útján gondoskodik.
A rendelet hatálya


2.§.


(1)E rendelet hatálya Vámoscsalád Község közigazgatási területére terjed ki.

(2)Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatást a község közigazgatási területén levő beépített ingatlanok és lakások tulajdonosai, tulajdonosi közösségei, használói, kezelői ( a továbbiakban: ingatlantulajdonos ) – függetlenül attól, hogy természetes vagy jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek – kötelesek igénybe venni. Az igénybevételi kötelezettség megállapítása szempontjából  az azonos épületben lévő lakásokat külön egységként kell számításba venni, ha a lakások az ingatlan-nyilvántartásban külön lakásként vannak feltüntetve.

(3)Hatályon kívül helyezve

(4)Azok az ingatlantulajdonosok, akik az ingatlanban állandó lakóhelyet vagy tartózkodási helyet nem létesítettek és a településen lévő lakóházukat, lakásukat kizárólag pihenés         ( üdülés ) céljára használják, a közszolgáltatást a tényleges ingatlanhasználat ideje alatt kötelesek igénybe venni. E részleges mentesség a tulajdonos nyilatkozata alapján biztosítható, a nyilatkozat megtételéig az igénybevételi és díjfizetési kötelezettség fennáll.

(5)A nem lakott, pihenés ( üdülés ) céljára sem használt – lakatlan – ingatlanok tulajdonosai – ha az ingatlanban állandó lakóhelyet vagy tartózkodási helyet nem létesítettek – nem kötelesek a közszolgáltatás igénybevételére. E mentesség a tulajdonos nyilatkozata alapján biztosítható, a nyilatkozat megtételéig az igénybevételi és díjfizetési kötelezettség fennáll.

(6)Az üresen álló ingatlanok után nem kell közszolgáltatási díjat fizetni abban az esetben sem, ha az üresedést  15 napon belül bejelentik és az üresedés időtartama az 1 hónapot meghaladja. E mentesség a tulajdonos nyilatkozata alapján biztosítható, a nyilatkozat megtételéig az igénybevételi és díjfizetési kötelezettség fennáll.


(7)Nem terjed ki a rendelet hatálya :

-nem lakosságnál keletkező egyéb települési szilárd hulladékra ( termelési hulladék )-

-folyékony, veszélyes és radioaktív hulladékokra valamint az ilyen hulladék gyűjtésére és elszállítására.


II. Fejezet

A közszolgáltató megnevezése, működési területének határa3.§.


(1)A község közigazgatási területén az 1 §-ban meghatározott közszolgáltatást a MÜLLEX Közszolgáltató Kft. - a továbbiakban közszolgáltató – látja el.

(2)Az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltató az 1. §-ban meghatározott közszolgáltatást a 2 §-ban meghatározott ingatlantulajdonosok és gazdálkodó szervezetek tekintetében e rendeletben foglaltak szerint rendszeresen köteles ellátni.

(3)A közszolgáltatóval a közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződést a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester köti meg. A közszolgáltató az igénybevételre kötelezettekkel egyénileg köt szerződést.


III. Fejezet

A közszolgáltatás keretében kötött szerződés létrejöttének módja, egyes tartalmi elemi4.§.


(1)A közszolgáltatási jogviszony a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos által kötött szerződés alapján, vagy a szolgáltatás igénybevételével jön létre.

(2)Az (1) bekezdés alapján kötött szerződésnek tartalmaznia kell a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos nevét, címét, az elszállítandó települési szilárd hulladék mennyiségét ( a tárolóedények számát és űrmértékét ), az ürítési alkalmak számát.


A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja


5.§.


(1)A települési szilárd hulladék gyűjtése 50-60, 70-80 illetve 110 literes tároló edényekben( kukákban ) történik.  A hulladékszállításhoz szükséges edényzet űrtartalmának meghatározása során lakosonként és naponként minimum 4 liter hulladékmennyiséggel kell számolni.

(2)A tárolóedényekben a háztartásokban szokásosan keletkező hulladékot tömörítés nélkül úgy kell elhelyezni, hogy az a hulladék elszállítása során alkalmazott gépi ürítést ne akadályozza.

A tárolóedényekbe tilos mérgező, robbanékony, folyékony vagy veszélyes hulladékot illetőleg olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a szállítást végzők testi épségét, egészségét vagy begyűjtése során a szállító jármű műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, illetve az ártalmatlanítás során veszélyezteti a környezetet.

(3)A gyűjtéshez szükséges tárolóedényeket az Önkormányzat biztosítja az ingatlantulajdonosok részére.

A tárolóedény  térítési díj fizetése nélkül az ingatlantulajdonos tulajdonába kerül.

(4)A települési szilárd hulladék összegyűjtését és elszállítását a közszolgáltató végzi el hetente egy alkalommal, előre meghatározott napon.

(5)A tárolóedényekben el nem helyezhető települési szilárd hulladék összegyűjtésére a közszolgáltató évente egy alkalommal, előre meghirdetett időpontban általános lomtalanítást végez.

(6)A (3) és (4) bekezdés szerint összegyűjtött települési szilárd hulladék elhelyezéséről a közszolgáltató gondoskodik. Az összegyűjtött települési szilárd hulladék elhelyezésére a környezetvédelmi engedéllyel rendelkező répcelaki hulladéklerakó vehető igénybe.

(7)A háztartási hulladék gyűjtése, tárolása és szállítása kizárólag olyan módon történhet, hogy az épületen belül vagy kívül, illetve közterületen szennyezést ne idézzen elő.


A közszolgáltató jogai és kötelességei


6.§.

(1)A közszolgáltató köteles a közszolgáltatás hatálya alá  tartozó területen

-a települési szilárd hulladékot e rendelet előírásai szerint rendszeresen elszállítani és elhelyezni,

-a begyűjtés, szállítás során történt közterület szennyezés esetén a közterületet megtisztítani és fertőtleníteni,

-a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettekkel a közszolgáltatási szerződést megkötni


(2)A közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásáért e rendelet szerinti díjazásra jogosult.

(3)A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a települési szilárd hulladék elszállítását, ha

-az nem a rendszeresített szabványos tárolóedényben kerül átadásra,

-érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely háztartási hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható illetve ártalmatlanítható.

(4) A hulladékgyűjtést végző jármű személyzete ha az edényzet olyan hulladékot tartalmaz, amely eltömődött vagy befagyott, és így nem üríthető, a közszolgáltatás igénybevételét az üríthető mennyiség mértékéig korlátozhatja. Az ingatlan tulajdonosa az így visszamaradt szemetet köteles kiüríteni és a tárolóedényzetet használhatóvá tenni.
Az ingatlantulajdonos jogai és kötelességei


7.§.

(1)Az ingatlantulajdonos köteles e rendeletben foglalt szabályok alapján a közszolgáltatás igénybevételére.

(2)Az ingatlantulajdonos köteles továbbá:

(3) A háztartási hulladékot felhalmozni tilos.

(4) A tárolóedényzetben a szemét válogatása, turkálása „ a guberálás „ tilos. Az így keletkezett „ szétszórt” szemét elszállítását a közszolgáltató megtagadhatja.A közszolgáltatás díja


8.§.


(1)Az ingatlantulajdonosok a közszolgáltatás igénybevételéért díjat kötelesek fizetni a közszolgáltatónak.

(2)A közszolgáltatás díja magában foglalja a tárolóedényzet ürítését, lerakóhelyre történő szállítását és ártalommentes elhelyezésének költségeit.

(3)A közszolgáltatás díját számla alapján a közszolgáltatónak közvetlenül kell megfizetni. A díjfizetés rendjét a közszolgáltató határozza meg. Visszamenőleges díjfelszámítást a közszolgáltató nem eszközölhet.

(4)Ingatlantulajdonos változás esetén a közszolgáltatónak való bejelentés napjáig a közszolgáltatás díját a régi ingatlantulajdonosnak kell viselnie.

(5)Az ingatlantulajdonos megtagadhatja a díj fizetését, ha a közszolgáltató közszolgáltatási kötelezettségének  nem tesz eleget. Nem tagadható meg a  díj fizetése, ha a közszolgáltatás nyújtásában az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta a közszolgáltatót, és a közszolgáltató az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta mulasztását.

(6)A közszolgáltatási díjat a hulladék rendszeres gyűjtésébe bekapcsolt területen abban az esetben is meg kell fizetni, ha az ingatlanok tulajdonosai nem adnak ki hulladékot.9.§.Díjfizetési kedvezmények


(1) Az öregségi, rokkantsági nyugdíjban illetve nyugdíjszerű rendszeres pénzellátásban részesülő egyedülálló és ingatlanán egyedül élő ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díj  50 %-ának megfizetése alól mentesül, külön kérelem benyújtása nélkül.

(2) Egyedülállónak minősül az, aki nőtlen, hajadon, özvegy, elvált vagy házastársától különváltan él, kivéve, ha élettársa van.

( 3 ) A kedvezményezettek köréről az önkormányzat évente tájékoztatja a szolgáltatót.
Hatásköri szabályok


10.§.


(1)A rendelet 2.§ (4) (5) és (6) bekezdésében biztosított mentességre vonatkozó nyilatkozatokat a polgármesterhez kell benyújtani.

(2)A polgármester a benyújtott nyilatkozatok alapján dönt a mentességről, és döntéséről értesíti a kérelmezőt illetve a közszolgáltatót.

(3)A polgármester (2) bekezdés alapján hozott döntése ellen a képviselő-testülethez

        benyújtott fellebbezéssel lehet élni.


10/A.§.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok(1)A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása, valamint a közszolgáltatási díj beszedése, illetve behajtása érdekében a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználókról az azonosításukhoz szükséges személyes adatokat jogosult nyilvántartani.

(2)A nyilvántartás adatköre a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó természetes személyazonosító adataira és lakcímére terjed ki.

(3)A közszolgáltató az általa nyilvántartott személyes adatokat kizárólag a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatai ellátásával és jogai érvényesítésével kapcsolatban használhatja fel.

(4) A közszolgáltató a (2) bekezdésben meghatározott személyes adatokat a hulladékgazdálkodási szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség fennállásáig, illetve ha az megszűnt addig, amíg a közszolgáltatási díj megfizetésre nem kerül, hátralék esetében pedig a hátralék fennállásáig kezelheti.

(5)A közszolgáltató köteles megteremteni és fenntartani az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint meghatározni azokat a szabályokat, amelyek az adat-és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.”


Záró rendelkezések


11.§.


(1)E rendelet hatályba lépése után a község területén hulladékot lerakni tilos.

(2)Hatályon kívül helyezve

(3) Ez a rendelet 2002. december 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.Vámoscsalád, 2002. szeptember 25.
                                 Biczó Antal sk.                                  Dr. Husz Norina sk.

                                   polgármester                                         körjegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!