nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2019 (III.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-01 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2019 (III.27.) önkormányzati rendelete
a közterület-használat rendjéről és feltételeiről


Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésben szabályozott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed Tiszacsege Város közigazgatási területén a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló területre, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá arra a magánterületre, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat; (a továbbiakban: közterület).


(2) Közhasználat céljára átadott, nem önkormányzati tulajdonú ingatlanra jelen rendelet hatálya csak akkor terjed ki, ha azt az átadásról szóló szerződés lehetővé teszi.


(3) A rendelet személyi hatálya a Tiszacsege Város közigazgatási területén közterületet használó természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.


(4) A közterületet az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (4) bekezdésében meghatározott rendeltetésének megfelelő célra – a zöldterületekben, valamint a közterületen álló építményekben, berendezésekben, műtárgyakban állagsérelmet nem okozva, az általánosan elvárható magatartási szabályok betartásával – bárki használhatja.


A közterület-használat engedélyezése


2. §


(1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) közterület-használati engedély szükséges.


(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni


a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, cégtábla elhelyezésére,

b) a kereskedőnek az üzlete homlokzatával érintkező közterületen történő termékforgalmazáshoz,

c) köztisztasággal kapcsolatos építmények elhelyezésére,

d) ünnepekhez kötődő rendezvények és társadalmi események idején alkalmi árusításra,

e) mozgóboltra, mozgó árusításra,

f) kiállítás, továbbá mutatványos, cirkuszi tevékenység céljára,

g) vendéglátó egység közterületi terasza céljára,

h) reklám, reklámhordozók és reklámhordozót tartó berendezés elhelyezésére,

i) építési munkával kapcsolatos létesítmények (például: építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, irodakonténer, konténer és tartozékai stb.), építéshez szükséges anyagok, gépek, berendezések, szerelvények közterületen történő elhelyezésére, tárolására, depónia kialakítására.


(3) Építési tevékenység esetén a legszükségesebb mértékű közterület-használat engedélyezhető a gyalogos, kerékpáros és gépjármű forgalom zavarása nélkül, a közlekedésbiztonsági és munkavédelmi szabályok betartásával. Építési törmelék közterületen csak a bontási munkák időtartama alatt, ideiglenes jelleggel tárolható.


3. §


  1. Bejelentési kötelezettség van, de nem kell közterület-használati engedélyt kérni


a) járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a járda területének elfoglalásához,

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

c) közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett nyomvonalas infrastrukturális létesítmény azonnali hibaelhárítása érdekében végzett munkához,

d) kerékpártároló elhelyezéséhez,

e) nevelési-oktatási intézmény által gyűjtött papírhulladék közterületen történő átvétele esetén,

f) legalább 300 m2 alapterületű üzlettel rendelkező forgalmazó által átvett csomagolási üveghulladék közterületen történő átvétele esetén.

g) a Tiszacsege Város Önkormányzat intézményei által kezdeményezett közterület-használatra.


4. §


Nem adható közterület-használati engedély


  1. Nem adható közterület-használati engedély


a) hatósági jelzéssel (forgalmi rendszám) nem rendelkező, közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel részt vehető jármű mellékútvonalon és más, közútnak nem minősülő közterületen való tárolására,

b) hatósági jelzéssel rendelkező, de baleset folytán megsérült és elhagyott jármű, vagy műszaki állapotánál fogva a közúti közlekedésben részvételre szemmel láthatóan alkalmatlan (hiányos, roncs, sérült stb.) jármű tárolására,

c) sátorgarázs felállítására,

d) tűz és robbanásveszélyes tevékenységre,

e) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére.


A közterület-használati engedély iránti kérelem és a közterület-használat időtartama


5.§


(1) Közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet a rendeltetéstől eltérő módon kívánja használni.


(2) Építési engedélyhez kötött építmény esetében és az építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőnek vagy az általa meghatalmazott személynek kell a közterület-használati engedélyt kérelmeznie.


 (3) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell


a) a kérelmező nevét, lakóhelyének, illetve székhelyének és telephelyének címét,

b) a közterület-használat célját és időtartamát,

c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását,

d) a közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát.


6.§


Közterület-használati engedély csak ideiglenes jelleggel, meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig adható. Az engedély a közterület-használónak az engedélyezett időtartam lejárta előtt legalább tizenöt nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható, illetőleg meghatározott időszakra szüneteltethető.


A közterület-használati engedély megadása


7.§


(1) A közterület-használati engedély iránti kérelem tárgyában, valamint a jelen rendelet alapján lefolytatásra kerülő egyéb eljárásban átruházott hatáskörben eljárva, önkormányzati hatósági ügy keretében a polgármester dönt. A kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a helyi építési szabályzatot, a szabályozási tervet, valamint a településképi követelményeket, műemlékvédelmi, köztisztasági előírásokat.


(2) Az engedélyezett közterület-használat nem akadályozhatja az állami és önkormányzati ünnepekkel, megemlékezésekkel és az állami és önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos lobogózási kötelezettségek teljesítését és a rendezvények megtartását.


(3) Az engedélynek tartalmaznia kell


a) a közterület-használó nevét, lakóhelyének, illetve székhelyének és telephelyének címét,

b) a közterület használat célját, időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes,

c) a közterület használat helyének, módjának, mértékének feltételeinek pontos meghatározását,

d) az engedély megszüntetése, vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,

e) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetési módját.


A közterület-használat megszűnése


8.§


(1) A közterület-használati engedély visszavonásra kerül


a) ha a közterület-használó a közterületet írásbeli felszólítás ellenére sem az engedélyezett célra és módon használja,

b) ha a közterület-használó a közterület-használati díj fizetési kötelezettségének az esedékességet követő írásbeli felszólításra nem tesz eleget,

c) ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik, vagy a közterület-használó a tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként elveszti,

d) ha a közterület-használó bejelenti az önkormányzatnak, hogy a közterület használatával felhagy.


(2) Ha a közterület-használati jogosultság bármilyen okból megszűnik, a közterület-használó saját költségén köteles az általa használt közterület eredeti állapotát – minden kártalanítási igény nélkül –legkésőbb a megszűnés napjától számított 15 napon belül helyreállítani.


A közterület-használati díj


9.§


(1) A közterület-használatáért a közterület-használó az 1. mellékletben meghatározott díjat köteles fizetni Tiszacsege Város Önkormányzata részére.


(2) A közterület-használati díjat napi, vagy havidíjként kell megfizetni. Napidíj esetén a közterület-használó a közterület-használati engedély kézhezvételét követően, a közterület használatának megkezdése előtt egy összegben köteles megfizetni a közterület-használati díjat. Havidíj esetén a közterület-használati díjat a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig köteles a közterület-használó megfizetni.

A közterület-használati díjat Tiszacsege Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára kell megfizetni.


(3) A közterület-használó a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.


Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól


10.§


(1) Kérelemre a polgármester méltányosságból mentességet adhat a díj megfizetése alól abban az esetben, ha az engedélyezhető közterület-használat


 a) karitatív célt szolgál,

 b) közhasznú célt szolgál, vagy

 c) tulajdonosi érdek indokolja.


(2) Átmenetileg mentesül a közterület-használati díj megfizetése alól a közterületet közterület-használati engedély alapján jogszerűen használó, ha a tevékenységét az Önkormányzat érdekében felmerült ok miatt ideiglenesen nem tudja gyakorolni.


A közterület engedély nélküli, vagy attól eltérő használatának jogkövetkezményei


11.§


(1) A közterület engedély nélküli használata esetén a használó köteles haladéktalanul, de legkésőbb az erre való írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított két napon belül megszüntetni a használatot és a közterületet – saját költségén, bárminemű kártalanítási igény nélkül – az eredeti állapotának megfelelően helyreállítani.


(2) Amennyiben a jelen rendeletben foglaltakkal kapcsolatban lefolytatandó hatósági eljárás során megállapításra kerül a rendeletben meghatározott kötelezettségek elmulasztása, a jogsértést elkövetőre közigazgatási bírság szabható ki. A közigazgatási bírság kiszabásáról és összegének meghatározásáról az eset összes körülményeire tekintettel kell dönteni.


(3) A közigazgatási bírság felső határa természetes személyek esetén ötvenezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétszázezer forint.Záró rendelkezések


12.§


(1) Ez a rendelet 2019. május 1. napján lép hatályba.


(2) E rendelet előírásait a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.


(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterületek használatának rendjének szabályozásáról szóló 17/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet.


Tiszacsege, 2019. március 27.

 


             Szilágyi Sándor                                                   dr. Bóné Mónika

  polgármester                                                                jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1_melléklet_6_2019
21.21 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!