nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015 (IV.30.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2015-05-01 - 2015-05-02
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015 (IV.30.) Ör. számú rendelete
Ebes Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 1/2009. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról


Ebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§ Az Ebes Község Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervéről szóló
1/2009. (I.29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: HÉSZ) 10.§-a kiegészül az alábbi
(3) bekezdéssel:

„(3) Különleges közlekedési zóna

a. Az övezet a vasútállomás területén kijelölt közlekedési terület sajátos használatának szabályozása céljából került meghatározásra.

b. A területen a vasutak és azok működéséhez kapcsolódó közlekedési építmények, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, igazgatási épület, a gazdasági célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás helyezhető el.

c. A vasúti terület tervezett megállói szakaszán az előzőeken kívül elhelyezhetők raktározási, karbantartási, és az áruszállítással kapcsolatos szolgáltatási épületek, építmények is.

d. Az övezetben szabadonálló beépítési mód alkalmazásával a maximális beépítettség 40% és a megengedett legnagyobb építménymagasság 12,5 m.

e. A kialakult telekméret tovább nem osztható.

f. A telek beépítésének feltétele a teljes közművesítettség.

g. A közlekedési létesítményeket úgy kell kialakítani, hogy a közhasználatra kijelölt épületek, területek kerekesszékkel és gyermekkocsival is megközelíthetők legyenek.”2.§ A HÉSZ 12.§-a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel:

(6) Az övezetben elhelyezhetők a közművek és azok műtárgyaik.”


3.§ A HÉSZ 2. mellékletében szereplő SZ-2 SZABÁLYOZÁSI TERVLAP – BELTERÜLET tervlap a jelen rendelet 1. számú mellékletben szereplő rajzi mellékletek szerint módosul.4.§ Ez a rendelet 2015. május 1-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.               Szabóné Karsai Mária s. k.                                          Dr. Hajdu Miklós s. k.

                          polgármester                                                                  jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
2.6 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!