nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-06-03 - 2019-06-04
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 16/2018. (IX.28.) számú önkormányzati rendelete módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/B. §, 142/C. § (1) bekezdésében, valamint a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 3. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 16/2018. (IX.28.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:


1. §


Az R. bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/B. §, 142/C. § (1) bekezdésében, valamint a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 3. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”


2. §


Az R. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A használat ideje alatt az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani, gondozni, a keletkezett hulladékot összegyűjteni és annak elszállításáról gondoskodni. Az engedély érvényének meghosszabbítására irányuló eljárás során a közterület-felügyelő köteles ellenőrizni, hogy a közterület használója a jogszabály által előírtakat betartja-e.”


3. §


Az R. 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A Széchenyi téren és ahhoz tartozó ingatlanok épületei előtt az alkalmi-, mozgó árusítás, vásár csak abban az esetben engedélyezhető, ha e tevékenységek a közterület rendjét nem sértik, az épített és a természeti környezet védelmét, az önkormányzati vagyon – különös tekintettel az utcabútorok, gondozott zöldfelületek és virágágyások, köztéri szobrok – állagának megóvását és a köztisztasági előírások betartását nem veszélyeztetik.


4. §


Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A polgármester a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól - kérelemre - részben vagy egészben felmentést adhat

a) amennyiben az engedélyes szociálisan rászorulónak minősül,

b) jótékonysági és közcélú rendezvény esetén.

(2) E rendelet alkalmazásában szociálisan rászorulónak minősül az a természetes személy, aki, vagy akinek a vele egy háztartásban élő hozzátartozója:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül,

b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,

c) a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,

d) a Szoctv. 40-44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül, vagy

g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket,

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában a háztartás fogalmát a Szoctv. 4. § (1) bekezdés f) pontja szerint kell értelmezni.”


5. §


Hatályát veszti Az R. 8. § (3) bekezdése.


6. §


Az R. 2. számú melléklet e) pontjában a „tevékenység” oszlopban szereplő szöveg helyébe a következő rendelkezés lép:

„e) Vendéglátóhely előkert, üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával hordók, ládák, göngyölegek elhelyezése (kivéve azt az esetet, ha a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 12. § (2a) és (2b) bekezdései szerinti átvétel saját terület hiányában közterület-használattal valósítható meg):”


7. §


(1) Ez a rendelet 2019. június 3. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Ebes, 2019. május 22.


Szabóné Karsai Mária

polgármester


Dr. Morvai Gábor

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!