nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-07-04 - 2020-07-31
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete
a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdés e) pontjában és 148. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában, a Szoctv. 2. §-ában, 25. § (3) bekezdés b) pontjában és 45. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól a következő rendeletet alkotja:A rendelet célja


1. §

E rendelet célja, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén élő egyének és családok szociális biztonságának megőrzése, elősegítése érdekében megállapítsa a települési támogatás keretében nyújtott támogatások formáit, az azokra való jogosultság feltételeit, kifizetésének, folyósításának és ellenőrzésének szabályait.


A rendelet hatálya


2. §


E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. kerületében bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen is Budapest Főváros XV. kerületében lakó

a) magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) hontalanokra,

d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,

e) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolják,

f) az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Budapest Főváros XV. kerületében jogszerűen tartózkodó állampolgáraira és gyermekeikre, továbbá

g) a menedékjogról szóló törvény szerint, arra a tizennyolcadik életévét be nem töltött menedékjogi kérelmet benyújtó külföldi gyermekre, aki jogszabály vagy szokás alapján felügyeletéért felelős nagykorú személy kísérete nélkül lépett Magyarország területére, vagy a belépést követően maradt felügyelet nélkül, mindaddig, amíg ilyen személy felügyelete alá kerül - feltéve, hogy az illető gyermek kiskorúságát a menekültügyi hatóság megállapította.A rendeletben szabályozott ellátási formák és az eljáró hatóságok


3. §


(1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek, családok részére települési támogatást biztosít az e rendeletében meghatározottak szerint.


(2) Települési támogatás keretében igényelhető ellátások:

a) Palota lakhatási támogatás,

b) Palota ápolási támogatás,

c) Palota gyógyszertámogatás,

d) Palota adósságcsökkentési támogatás,

e) Palota temetési támogatás,

f)[1] Palota gyermekétkeztetési kedvezmény;

g) Palota szociális kamatmentes kölcsön,

h) Palota rendkívüli gyermekvédelmi  támogatás,

i) Palota rendkívüli települési támogatás,

j)[2] Palota utazási bérlettámogatás,

k)[3] Palota egészségügyi támogatás,

l)[4] Palota iskolakezdési támogatás,

m)[5] Palota karácsonyi támogatás,

n)[6] Palota biztonsági berendezés támogatás.


(3)[7] A Palota lakhatási-, a Palota adósságcsökkentési-, és a Palota gyermekétkeztetési kedvezmény kizárólag természetbeni formában, míg a többi ellátás természetbeni és pénzbeli formában is nyújtható, az eljáró hatóság döntése alapján.


(4)[8] A (2) bekezdés a)-c) és f) pontjai szerinti ellátások havi rendszerességgel nyújtott ellátások (a továbbiakban együtt: rendszeres ellátások), míg a (2) bekezdés e), g)-m) pontjai szerinti ellátások eseti ellátások. A (2) bekezdés d) pontja szerinti Palota adósságcsökkentési támogatás rendszeres és eseti formában is nyújtható az e rendeletben szabályozottak szerint.


(5) A rendszeres ellátások – ide nem értve a Palota adósságcsökkentési támogatást – havi együttes összege személyenként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.


(6)[9]


(7)[10] Az e rendeletben meghatározott szociális feladat és hatásköröket a polgármester és a Népjóléti Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) – a továbbiakban együtt: önkormányzati szociális hatóság –gyakorolja.


(8)[11] A Szoctv. 4. § (2) bekezdése szerinti hajléktalan személyek – a Palota gyermekétkeztetési kedvezmény és a Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kivételével – nem jogosultak az e rendeletben szabályozott ellátásokra.


(9)[12] Az 5-8. §-ban meghatározott ellátást az a személy veheti igénybe, aki Budapest Főváros XV. kerület közigazgatási területén a kérelem benyújtását megelőzően legalább két év megszakítás nélküli, a lakcímnyilvántartás szerinti bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.3/A. §[13]


(1) A koronavírus világjárvány fizetési képességet érintő hatásának enyhítése érdekében kérelem alapján Palota egyszeri otthonápolási támogatás nyújtható.


(2) Palota egyszeri otthonápolási támogatásra jogosult jövedelemhatártól és vagyoni helyzettől függetlenül az az önkormányzat közigazgatási területén legalább egy éve bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú személy,

a) akinek 2020. április 1-jét követően fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményből elbocsátott és az orvosi dokumentáció alapján ápolásra, gondozásra szoruló hozzátartozójáról kell gondoskodnia, vagy

b) akit 2020. április 1-jét követően fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményből elbocsátottak és az orvosi dokumentáció alapján ápolásra, gondozásra szorul,

feltéve, hogy az otthoni ellátás a XV. kerületben történik.


(3) A támogatás összege 50.000 Ft.


(4) Az otthonápolási támogatás egy ápolásra, gondozásra szoruló személyre tekintettel csak egy alkalommal állapítható meg.


(5) Nem állapítható meg otthonápolási támogatás, amennyiben az ápolásra, gondozásra szoruló személyre tekintettel a járási hivatal vagy az önkormányzat Palota ápolási támogatást folyósít.
Általános eljárási rendelkezések


4. §


(1) Az e rendeletben szabályozott ellátások megállapítása, – a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – kérelemre történik, melyet az e célra rendszeresített, az egyes ellátásoknál külön megjelölt, e rendelet mellékletét képező formanyomtatványon kell előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell a formanyomtatványban felsorolt – az egyes ellátásokra való jogosultság megállapításához szükséges – mellékleteket.


(2)[14] A kérelmet – ha e rendelet másként nem rendelkezik – postai úton a Polgármesteri Hivatal postacímére címezve, személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vagy elektronikus úton lehet benyújtani.


(3) Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatványok beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint letölthetőek az önkormányzat honlapjáról (www.bpxv.hu).


(4) A kérelem benyújtására az ellátás igénylője, annak törvényes képviselője vagy meghatalmazottja jogosult.


(5) Rendszeres ellátás iránti kérelmet legkorábban az adott ellátásra való jogosultság időtartamának lejárta előtt egy hónappal lehet benyújtani, mely esetben az új jogosultság kezdő időpontja a korábbi jogosultság lejártát követő nap.


(6) Palota rendkívüli gyermekvédelmi és Palota rendkívüli települési támogatás hivatalból is megállapítható, különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, és természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére.


(7)[15] A kérelemben foglaltak ellenőrzése céljából az eljáró hatóság ügyintézője környezettanulmányt végezhet, valamint a gyermeket nevelő családoknál e célra a gyermekjóléti szolgálat, a védőnő, és a gyermek- és családvédelemmel foglalkozó szervek javaslata, környezettanulmánya is felhasználható. Nem jogosult a kérelmezett ellátásra, aki a kérelmére indult eljárás során nem teszi lehetővé a környezettanulmány elvégzését.


(8) Az önkormányzati szociális hatóság – a hatáskörébe tartozó ellátás felhasználásának ellenőrzése céljából – a felhasználást igazoló dokumentumok bemutatására kötelezheti a jogosultat.


(9) A rendszeres ellátásokat utólag minden hónap 5-éig, az eseti ellátásokat a megállapítást követő 15 napon belül kell folyósítani.


(10) A pénzbeli ellátások folyósítása általában postai úton, vagy – külön kérésre, a számlaszám igazolása mellett – lakossági folyószámlára utalással történik a jogosult, vagy törvényes képviselője részére. Kivételes esetben a polgármester házipénztárban történő kifizetést engedélyezhet. A (6) bekezdés szerinti esetben, a polgármester döntése alapján a segélyt a kezdeményező képviselője is átveheti, aki az ellátás jogosult részére történt átadását vagy a jogosult érdekében történt felhasználását, 30 napon belül átvételi elismervénnyel, vagy számlával köteles igazolni.


(11)[16] A rendszeres ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha:

a) a jogosultság feltételei már nem állnak fenn, vagy jogosultságot kizáró körülmény következett be,

b) a jogosult azt kéri,

c) a jogosult meghalt,

d) a jogosult a támogatással érintett lakásból elköltözött,

e) a jogosult személy akadályozza az eljárást a jogosultság feltételeinek felülvizsgálatára irányuló eljárásban,

f) az e rendeletben meghatározott egyéb okból.


(12)[17] A (11) bekezdés szerinti megszüntetés időpontja az a), b) és d) – f) pont esetében a megszüntetésre okot adó körülmény bekövetkezésének a napja, a c) pont esetében az elhalálozás hónapjának utolsó napja.


(13)[18] A rendszeres ellátásra való jogosultság megszűnése esetén a jogosultat a megszűnés napja szerinti hónapra jutó ellátás teljes havi összege megilleti.


(14) A Szoctv-ben, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben és az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e jogszabályok megsértésével nyújtott ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell

a) a pénzbeli ellátás visszafizetésére,

b) természetben nyújtott ellátás esetén a pénzegyenérték megfizetésére.


(15) Ha a rendszeres ellátásra való jogosultság a (14) bekezdés alapján szűnt meg, a jogosult a döntés jogerőre emelkedésétől számított egy évig, rosszhiszemű igénybevétel esetén két évig nem jogosult a megszüntetettel azonos típusú rendszeres ellátásra.


(16) A lakáshoz kapcsolódó rendszeres ellátások vonatkozásában a (15) bekezdés szerinti korlátozás kiterjed a lakásban élő valamennyi személyre.


(16a)[19] A rendszeres ellátás összegére kiható körülményváltozás esetén a rendszeres ellátás összegét felül kell vizsgálni, és a bejelentés vagy a hivatalos tudomásszerzés napját követő hónap 1. napjától módosítani kell.


(17) Ha az önkormányzati szociális hatóság a hatáskörébe tartozó ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, vagy pénzegyenértékét és a kamat összegét – amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – a Bizottság méltányosságból

a) elengedheti,

b) csökkentheti, vagy

c) részletfizetést engedélyezhet.


(18) E rendeletben szabályozott azon ellátásoknál, ahol a jogosultság megállapítása a Bizottság hatáskörébe tartozik, az eljárás során felmerült – az ügy érdemét nem érintő – egyéb kérdésben a polgármester dönt.


(19) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmak, kérdések vonatkozásában a magasabb rendű szociális, gyermekre tekintettel megállapított ellátás vonatkozásában pedig a magasabb rendű szociális és gyermekvédelmi tárgyú jogszabályok rendelkezései az irányadóak.


(20)[20] Nem jogosult települési támogatásra, aki érvényes tartási szerződés kötelezettje vagy jogosultja.Palota lakhatási támogatás


5. §


(1) A polgármester Palota lakhatási támogatásra való jogosultságot állapít meg a szociálisan rászoruló személyek részére a háztartásuk tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez.

(2) Palota lakhatási támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez nyújtható.


(3)[21] A Palota lakhatási támogatást a lakásfenntartási kiadással érintett szolgáltató részére és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadáshoz kell nyújtani, amely megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. Az önkormányzati bérlakásban élők esetében a Palota lakhatási támogatást a lakbérhez kell nyújtani, és annak összegét a Palota Holding Zrt. részére kell átutalni.


(4)[22] Palota lakhatási támogatásra jogosult az a személy,

a) aki a kérelemben megjelölt lakásban bejelentett lakcímmel rendelkezik, abban életvitelszerűen lakik, és annak tulajdonosa, bérlője, haszonélvezője vagy – az önkényes lakásfoglaló kivételével – az önkormányzat tulajdonában álló lakásnak jogcím nélküli használója, és

b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

ba) egyedül élő esetében a az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át,

bb) nem egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, és

c) akinek háztartása egyik tagjának sincs vagyona, és

     d) aki igazolja a kérelem benyújtását megelőző hónap lakásfenntartási költségét.


(5)[23] Nem jogosult Palota lakhatási támogatásra, akinek a támogatással érintett lakás hasznosításából jövedelme származik.(6)[24] A Palota lakhatási támogatás összegét, valamint az annak alapjául szolgáló jövedelemsávokat a 4. melléklet tartalmazza, azzal, hogy az nem haladhatja meg a kérelem benyújtását megelőző hónap igazolt lakásfenntartási költségét.


(7)-(12)[25]


(13)[26] A Palota lakhatási támogatást egy évre kell megállapítani, és a jogosultság kezdő napja a kérelem benyújtását követő hónap első napja.


(13a)[27] 2020. évben a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró Palota lakhatási támogatásra való jogosultság időtartama a jogosultság lejáratát követően három hónappal meghosszabbodik.


(14) Palota lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.


(15) A (14) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.


(16) Palota lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.


(17)[28] Palota lakhatási támogatás tárgyában a polgármester köthet együttműködési megállapodást a szolgáltatókkal.


Palota biztonsági berendezés támogatás[29]


5/A. §


(1) A Polgármester Palota biztonsági berendezés támogatásra való jogosultságot állapít meg a szociálisan rászoruló személyek részére az általuk lakott hagyományos vagy gázfűtésű lakásban szénmonoxid érzékelő rendszer vásárlásához legfeljebb 12.000,- Ft összegben.


(2) Palota biztonsági berendezés támogatásra jogosult az a személy,

a) aki a kérelemben megjelölt lakásban bejelentett lakcímmel rendelkezik, abban életvitelszerűen lakik, és annak tulajdonosa, bérlője, haszonélvezője vagy – az önkényes lakásfoglaló kivételével – az önkormányzat tulajdonában álló lakásnak jogcím nélküli használója, és

b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

ba) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át,

bb) nem egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át.


(3) A Palota biztonsági berendezés támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet az 16. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, és mellékelni kell a szénmonoxid érzékelő eszköz megvásárlásáról szóló, a jogosult nevére kiállított, 3 hónapnál nem régebbi számlát. A támogatás összege nem haladhatja meg az eszköz megvásárlásáról szóló számla összegét.


(4) A támogatás lakásonként 7 évente igényelhető.Palota ápolási támogatás


6. §


(1) A polgármester Palota ápolási támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a nagykorú és cselekvőképes személynek, aki

a) 18. életévét betöltött, tartósan beteg,

b) Budapesten lakcímmel rendelkező, és életvitelszerűen is Budapesten lakó hozzátartozója gondozását végzi.


(2) Hozzátartozó a Ptk. szerinti hozzátartozó, a jegyes kivételével.


(3) Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.


(4) A (3) bekezdés szerinti tényt az ápolt személy háziorvosa igazolja a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon.


(5) Nem jogosult Palota ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha

a) ápolási díjban részesül,

b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,

c) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül,

d) rendszeres pénzellátásban részesül vagy az arra való jogosultság megállapításához szükséges feltételekkel rendelkezik,

e) nappali rendszerű képzés keretében folytat tanulmányokat,

f) keresőtevékenységet folytat.


(6) Az ápolási és gondozási feladatok teljesítését – az eljáró hatóság felkérésére – az önkormányzat házi segítségnyújtást végző intézménye évente ellenőrzi.


(7) Az ápolást végző személynek – a polgármesterhez benyújtott kérelmére – a házi segítségnyújtás keretében segítség nyújtható, illetve az ápolt személy átmenetileg, évente legfeljebb egy hónapos időtartamban ellátható, ha

a) az ápolt személy egészségi állapota ezt indokolja,

b) az ápolást végző személy akadályoztatása miatt az ápolási tevékenységet nem tudja ellátni.


(8)[30] A Palota ápolási támogatásra való jogosultságot – a megszüntetésre okot adó körülmény bekövetkezése hónapjának utolsó napjával – meg kell szüntetni, ha

a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,

b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,

c) az ápolt személy kéri,

d) az ápolt személy meghal,

e) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,

f) az ápolást végző a Palota ápolási támogatásra való jogosultsága felülvizsgálatára irányuló eljárásban az eljáró hatóság felhívásának nem tesz eleget,

g) az önkormányzat házi segítségnyújtást végző intézménye egymást követő két alkalommal sem tudja ellenőrizni az ápolási, gondozási feladatok teljesítését,

h)[31]


(9) Az ápolási tevékenység nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző személy több egymást követő napon - ide nem értve a (7) bekezdésben foglalt esetet - nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról, az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről.


(10)[32] A Palota ápolási támogatás havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a.


(11) A Palota ápolási támogatás iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.  


(12)[33] A Palota ápolási támogatásra való jogosultság megállapítása határozatlan időre történik, és a jogosultság kezdő napja a kérelem benyújtását követő hónap első napja.


(13) A polgármester a Palota ápolási támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását évente legalább egyszer felülvizsgálja, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátás további folyósításáról dönt.


(14)[34] Amennyiben az ápolási támogatásra való jogosultság a (8) bekezdés f) pontja alapján került megszüntetésre, a döntés véglegessé válásától számított hat hónapon belül ismételten nem állapítható meg.


Palota gyógyszertámogatás


7. §


(1)[35] A polgármester Palota gyógyszertámogatásra való jogosultságot állapít meg annak a nagykorú személynek, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége (a továbbiakban: gyógyszerköltség) legalább 2.000,-Ft, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

  a)[36] családban élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át,

b) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.


(2) Nem jogosult Palota gyógyszertámogatásra, aki közgyógyellátásra jogosult.


(3) A Palota gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.


(4)[37] A gyógyszerköltséget a háziorvos igazolja. Az igazolás tartalmazza a kérelmező természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét és tartózkodási helyét, Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, a tartósan fennálló betegségének a betegségek nemzetközi osztályozása szerinti kódját (BNO kód), az alkalmazandó terápiához szükséges gyógyszer megnevezését, annak a kívánt terápiás hatás eléréséhez szükséges napi mennyiségét és adagolását, a kérelmező által fizetendő térítési díj mértékét, a háziorvos aláírását, bélyegzőjének lenyomatát. A kérelmező által fizetendő térítési díj mértéke gyógyszertár által is igazolható, amennyiben azt a háziorvosi igazolás nem tartalmazza.


(5)[38] A (4) bekezdés szerinti háziorvosi igazoláson kizárólag a kérelmező személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyszereket lehet feltüntetni.


(6) A Palota gyógyszertámogatás összegét, valamint az annak alapjául szolgáló jövedelemsávokat a 4. melléklet tartalmazza, azzal, hogy az nem haladhatja meg a gyógyszerköltség összegét.


(7)[39] A Palota gyógyszertámogatásra való jogosultságot egy év időtartamra kell megállapítani, és a jogosultság kezdő napja a kérelem benyújtását követő hónap első napja.


(7a)[40] 2020. évben a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró Palota gyógyszertámogatásra való jogosultság időtartama a jogosultság lejáratát követően három hónappal meghosszabbodik.


(8)[41] 2019. március 1-jét követően a Palota gyógyszertámogatás megállapítható oly módon is, hogy a támogatás a Palota Gyógyszerkártyára kerül feltöltésre, melyet a jogosult a Budapest XV. kerületében működő gyógyszertárakban tud levásárolni.


Palota egészségügyi támogatás[42]


7/A. §


(1) A Polgármester orvosi javaslat alapján gyógyászati segédeszköz vásárlásához naptári évenként egy alkalommal legfeljebb 20.000,- Ft összegben Palota egészségügyi támogatást állapíthat meg annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) családban élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,

b) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.


(2)[43] A Palota egészségügyi támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet az 5. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, és mellékelni kell az orvosi javaslatot, valamint az eszköz megvásárlásáról szóló, a jogosult nevére kiállított, 3 hónapnál nem régebbi számlát.


Palota adósságcsökkentési támogatás


8. §


(1) A polgármester Palota adósságcsökkentési támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a személynek,

a) akinek

aa) az egy szolgáltatónál nyilvántartott adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, de nem haladja meg a négyszázezer forintot, és a (4) bekezdésben meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy

ab) akinek a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták,

továbbá

b) akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő személy, 3 vagy több gyermeket nevelő család, illetve rokkant vagy súlyos fogyatékos személy esetében 350 %-át, valamint

c)[44] aki az 4. mellékletben rögzített méltányolható lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik, feltéve, hogy

d) az adóssággal érintett lakásban bejelentett lakcímmel rendelkezik, abban életvitelszerűen lakik, és annak tulajdonosa, bérlője vagy – az önkényes lakásfoglaló kivételével – az önkormányzat tulajdonában álló lakásnak jogcím nélküli használója.


(2) A Palota adósságcsökkentési támogatás az (1) bekezdésben rögzített feltételek megléte esetén is csak akkor adható, ha

a) az igénylő és családtagjai egyike sem rendelkezik vagyonnal,

b) a hitelező és Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat között – kivéve az (1) bekezdés a) pontjának ab) alpontjában foglalt esetet – az adósságkezelésre vonatkozóan érvényes megállapodás van, és

c) az igénylő vállalja

ca) az adósság és a megállapított Palota adósságcsökkentési támogatás különbözetének és a jövőbeni közüzemi díjak megfizetését,

cb) az (5) bekezdés szerinti együttműködést,

cc) előrefizetős mérőóra felszereltetését gáz illetve elektromos áram tartozás esetén.


(3) Palota adósságcsökkentési támogatás ugyanazon lakásra vonatkozóan csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.


(4) A Palota adósságcsökkentési támogatás az alábbi adósságtípusok rendezéséhez nyújtható:

a) vezetékes gázdíj tartozás,

b) áramdíj tartozás,

c) távhőszolgáltatási díjtartozás,

d) víz- és csatornahasználati díjtartozás,

e) szemétszállítási díjtartozás,

f) több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtés díjtartozás,

g) közösköltség-hátralék,

h) lakbérhátralék.


(5) A Palota adósságcsökkentési támogatásra való jogosultság időtartama alatt az adós köteles együttműködni az önkormányzat családsegítő szolgálatának adósságkezelési tanácsadójával (a továbbiakban: tanácsadó). Az együttműködés során köteles

a) hozzájárulni az adósságára vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi megismeréséhez és nyilvántartásához,

b) aktívan közreműködni az adósságcsökkentési megállapodás kidolgozásában,

c) havonta legalább egy alkalommal a tanácsadóval személyesen találkozni és tájékoztatni az adósságkezelési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról.


(6) A (2) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában meghatározott különbözet megfizetéséről a Palota adósságcsökkentési támogatásról szóló jogerős határozat birtokában kell az adósnak a hitelezővel szerződést kötni.


(7)[45] A Palota adósságcsökkentési támogatásra való jogosultság időtartama az önkormányzat családsegítő szolgálatának adósságkezelési tanácsadójának javaslata alapján legfeljebb tizenkét hónap. A jogosultság kezdő napja a kérelem benyújtását követő hónap első napja.


(8) A Palota adósságcsökkentési támogatást az adósságkövetelés jogosultjának kell folyósítani, havi részletekben, az adós vállalásától függően.


(9) A jogosultság időtartama alatt kifizetett Palota adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe bevont adósság 75%-át, és összege legfeljebb háromszázezer forint.


(10) Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja a Palota adósságcsökkentési támogatás lejártától számított 24 hónapon, illetve a (14) bekezdés szerinti megszüntetésétől számított 48 hónapon belül nem részesülhet újabb Palota adósságcsökkentési támogatásban.


(11) Ha az adós egyidejűleg többféle adósságtípus kezelését kéri, akkor a Palota adósságcsökkentési támogatást a kezelt adósságok arányának figyelembevételével kell meghatározni.


(12) Amennyiben a többféle kezelendő adósságok együttes összege az ötszázezer forintot meghaladja, az adós csak ahhoz az adósságtípushoz kaphat Palota adósságcsökkentési támogatást, amely leginkább veszélyezteti az adós lakhatási feltételeit.


(13) A Palota adósságcsökkentési támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha a támogatással érintett lakás egészét bérbe adják, használatra átengedik, illetőleg egyéb módon hasznosítják.


(14) A Palota adósságcsökkentési támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, és a kifizetett adósságcsökkentési támogatás összegét vissza kell térítenie a jogosultnak, ha:

a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy

b) az általa vállalt adósságtörlesztést –részletfizetés esetén annak egymást követő három havi részletét – nem teljesíti, vagy a részletfizetési szerződést meg sem köti, vagy

c) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének egymást követő három hónapig nem tesz eleget.


(15) A (14) bekezdés szerinti visszafizetést legfeljebb olyan összegű részletekben lehet elrendelni, mint amilyen összegben az adós az adósságcsökkentési támogatást kapta. A visszafizetés időtartama legfeljebb 24 hónap.


(16) A Bizottság a (14) bekezdés szerint visszafizetendő összeget – amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – méltányosságból elengedheti vagy csökkentheti.


(17) Az adósságkezelési tanácsadást az önkormányzat családsegítő szolgálatának adósságkezelési tanácsadója végzi.

(18) Az adósságkezelési tanácsadás keretében a tanácsadó köteles

a) tájékoztatni az adóst a Palota adósságcsökkentési támogatás feltételeiről, illetve az általa igénybe vehető egyéb önkormányzati, állami, alapítványi támogatásokról, ellátásokról,

b) az adós hozzájárulásával megvizsgálni az adós háztartásának gazdálkodását, fizetési kapacitását és készségét, személyi és anyagi körülményeit, és ennek alapján írásbeli javaslatot tenni a polgármester felé

ba) a Palota adósságcsökkentési támogatás megállapítására, vagy

bb)[46]

bc) amennyiben úgy látja, hogy az adós a vállalt kötelezettségeket nem lesz képes teljesíteni, a Palota adósságcsökkentési támogatás iránti kérelem elutasítására,

c) az adósság rendezésének feltételeiről az adóssal írásos megállapodást (továbbiakban: adósságcsökkentési megállapodást) kötni,

d) a Palota adósságcsökkentési támogatásra való jogosultság időtartama alatt az adóssal kapcsolatot tartani és legalább havonta egy alkalommal személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kísérni az adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását,

e) a polgármestert írásban tájékoztatni az adósságkezelés lezárásáról.


(19) A tanácsadó az adósságcsökkentési megállapodás megkötése előtt az adós lakásán környezettanulmányt készít.


(20) Az adóssal történő havonkénti kapcsolattartásra sor kerülhet a tanácsadó hivatalos helyiségében és az adós lakásán egyaránt.


(21)[47] A Palota adósságcsökkentési támogatás iránti kérelmeket – az 6. melléklet szerinti formanyomtatványon – az Egyesített Szociális Intézmény Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központjánál (1157 Bp., Zsókavár u. 24-26.) kell benyújtani. A kérelmeket – a szükséges mellékletekkel és javaslattal együtt – a tanácsadó továbbítja a polgármesterhez.(22) A (2) bekezdés b) pontja szerinti adósságkezelési megállapodást a polgármester köti meg.


Palota temetési támogatás


9. §


(1) A polgármester Palota temetési támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a személynek

a) aki meghalt – Ptk. szerinti –hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott, és

b)[48] családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.


(2) Nem jogosult Palota temetési támogatásra, aki az eltemettetésre – ellenszolgáltatás fejében – szerződésben vállalt kötelezettséget.


(3)[49] Palota temetési támogatás eseti jelleggel állapítható meg, összege

a) 60.000 Ft, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg,

b) 30.000 Ft, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át meghaladja, de az 500 %-át nem haladja meg.


(4)[50]


(5) Palota temetési támogatás iránti kérelmet az elhalálozás napjától számított 90 napos, jogvesztő határidőn belül kell benyújtani a 7. melléklet szerinti formanyomtatványon.


(6) A Palota temetési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell adni.


Palota gyermekétkeztetési kedvezmény


10. §


(1)[51] A Gyvt. 21. § (1) bekezdés a)-f) pontja szerinti intézményekben a gyermek a gyermekétkeztetés személyi térítési díjából a (2)-(3) bekezdésekben foglaltak szerint Palota intézményi gyermekétkeztetési kedvezményre jogosult.


(2)[52] A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, de ingyenes étkezésben nem részesülő gyermek esetében a kedvezmény mértéke 40 %.


(3)[53] Ha az egyéb jogcímen étkezési térítési díjkedvezményben nem részesülő 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 80.000 Ft-ot nem haladja meg a gyermek 20 % térítési díj kedvezményben részesül.


(3a)[54] A (3) bekezdés szerinti kedvezmény mértéke 25 %, az egyedülálló szülő által nevelt gyermek esetében.


(4)[55] Palota szünidei gyermekétkeztetési kedvezmény keretében az iskolás gyermek

a) az évközi szünetekben és nyári szünetben ingyenesen veheti igénybe a napi egyszeri déli meleg főétkezést, amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy nevelésbe vették, és nem minősül hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetűnek, továbbá

b) ugyanazt a Gyvt. szerinti normatív és az (2)-(3) bekezdések szerinti kedvezményt veheti igénybe, amire a tanév során jogosult

ba) az önkormányzat által fenntartott gyermektáborokban napi ötszöri étkezéshez,

bb) az önkormányzati nyári napközis táborban és az iskolai felügyelet ideje alatt napi háromszori étkezéshez,

bc) az évközi szünetekben az iskolai felügyeleten kívül napi egyszeri meleg főétkezéshez,

bd)[56] a nyári szünetben napi egyszeri meleg főétkezéshez.


(4a)[57] Palotai szünidei gyermekétkeztetési kedvezmény keretében az óvodás gyerek is jogosult a (4) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti kedvezményre.


(5)[58] A Palota gyermekétkeztetési kedvezmények iránti kérelmeket a polgármester bírálja el, és a jogosultságot egy nevelési- vagy tanévre – azon belül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek részére legfeljebb a rendszeres gyermekvédelmi jogosultság időtartamára – állapítja meg. A Palota szünidei gyermekétkeztetési kedvezmény iránti kérelmet legkésőbb az érintett szünet vagy tábor kezdetét megelőző 5. napig lehet benyújtani, mely határidő jogvesztő.


(6)[59] Azokban az intézményekben, ahol a gyermekétkeztetésről az önkormányzat gondoskodik, a (2)-(3) bekezdések szerinti kedvezményekről a Gazdasági Működtetési Központ (a továbbiakban: GMK) a tárgyév első félévére vonatkozóan július 15-ig, a második félévre vonatkozóan január 10-ig írásban tájékoztatja a polgármestert.  A (4) bekezdés szerinti kedvezmények összegét, a gyermektáborok és iskolai felügyelet vonatkozásában a GMK, egyebekben pedig az Egyesített Szociális Intézmény (továbbiakban: ESZI) összesíti és terjeszti a polgármester elé a polgármester elszámolást kérő levelében megjelölt időpontig. Az összesített igényekről a polgármester dönt, és a jogos igényeket az ESZI illetve a GMK részére, elszámolás alapján, utólag megtéríti.


(7) Az (6) bekezdés szerinti intézményekben a kedvezményekről vezetett nyilvántartást és annak mellékleteit egy évig meg kell őrizni.


(8) A nem az önkormányzat által működtetett intézménybe beíratott jogosult részére megállapított kedvezmény, az arról hozott határozat kiküldésével egyidejűleg kerül folyósítására, a gyermekétkeztetést biztosító intézmény számlájára történő átutalással.


(9) Egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén a (2)-(3) bekezdések szerinti kedvezmény annak a fiatal felnőttnek is megállapítható, aki középfokú nappali oktatás munkarendje szerint folytat tanulmányokat és 23. életévét még nem töltötte be.


(10) A kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a 8. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.


Palota szociális kamatmentes kölcsön


11. §


(1) A Bizottság Palota szociális kamatmentes kölcsönt (a továbbiakban: kölcsön) állapít meg az alábbi célokra:

a) vízóra felszereléséhez,

b) elemi vagy bűncselekményből származó kár mérsékléséhez, ha a károsult a bekövetkezett kár vonatkozásában biztosítással nem rendelkezik,

c) OKJ-s tanfolyam, képzés, vagy előírt továbbképzés elvégzéséhez,

d) gyógyászati segédeszköz vásárlásához,

e) fűtőberendezés, tűzhely, mosógép, hűtőgép javításához, cseréjéhez,

f) rendkívüli élethelyzetből (pl. kórházi ellátásból, súlyos betegségből) eredő költségek mérsékléséhez.


(2) Kölcsön csak azok részére nyújtható, akik a kérelem benyújtásakor (igazolt) rendszeres havi jövedelemmel rendelkeznek, és az egy főre jutó havi nettó jövedelmük meghaladja

a) egyedül élőknél az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,

b) családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át,

és nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át.


(3) A kölcsön egy családon belül csak egy személynek állapítható meg.


(4) A kölcsönre való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a 9. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani.


(5) A Bizottság a kölcsönből hátralévő törlesztő részletek összegét kérelemre – egészben vagy részben – elengedheti, amennyiben a jogosult

a) a visszafizetés ideje alatt elhalálozik, vagy

b) életkörülményeiben előre nem látható krízishelyzet, méltányolható jelentős negatív változás következik be, vagy

c) munkaviszonya önhibáján kívül legalább két hónapja megszűnt.


(6)[60] Az (5) bekezdés szerint elengedett törlesztő részletek együttes összege beszámít a bizottsági Palota rendkívüli települési támogatás maximálisan adható tárgyévi összegébe, továbbá sem a jogosult, sem családjának egyéb tagja nem kaphat újabb kölcsönt a tárgyévet követő évben.


(7) A kölcsön összege nem haladhatja meg a 96.000,-Ft-ot.


(8) A kölcsön futamideje legfeljebb 12 hónap, mely időtartam a jogosultság megállapítása hónapját követő második hónap első napján kezdődik. A havi törlesztő részlet összege a kölcsönösszeg és a futamidő hónapjai számának hányadosa.Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatás


12. §


(1) A polgármester Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a kiskorú vagy nagykorúvá vált gyermeket nevelő személynek, akinek a családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.


(2) Elsősorban azokat a családokat kell Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen – betegség, gyermek étkeztetése, iskoláztatása, ruházattal ellátása – miatt anyagi segítségre szorulnak.


(3) A Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság további feltétele, hogy a család

    a) nem rendelkezik vagyonnal, és

     b)[61] az egy főre jutó havi jövedelmének összege nem haladja meg a 80.000,-Ft-ot.


(4) A Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatás eseti jelleggel, gyermekenként havonta legfeljebb egy, egy naptári évben legfeljebb négy alkalommal állapítható meg. Az alkalmanként adható Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegét, valamint az annak alapjául szolgáló jövedelemsávokat a 10. melléklet tartalmazza.


(5) Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén a Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható a családnak, ha a gyermek

a) középfokú nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy

b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és 25. életévét még nem töltötte be,

feltéve, hogy önálló keresőtevékenységet nem folytat.


(6) A Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet a 11. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani.


(7) Az (5) bekezdésben meghatározott nagykorúvá vált gyermek vonatkozásában a szülő is benyújthatja a kérelmet, a nagykorúvá vált gyermek írásbeli hozzájárulásával.


Palota iskolakezdési támogatás[62]


12/A. §


(1) A polgármester Palota iskolakezdési támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a kiskorú gyermeket nevelő személynek, akinek gyermeke az általános iskola első osztályát kezdi meg.


(2) A Palota iskolakezdési támogatásra az a gyermekkel azonos bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy gyám (a továbbiakban együtt: szülő) jogosult, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcszorosát


(3) A Palota iskolakezdési támogatás összege 20.000 forint, mely egyszeri, gyermekenként adható pénzbeli ellátás.


(4) A Palota iskolakezdési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet június 1. és szeptember 30. közötti jogvesztő határidőn belül kell benyújtani abban az évben, amikor a gyermek az általános iskola első osztályt megkezdi a 14. melléklet szerinti formanyomtatványon. A kérelemhez mellékelni kell a tanulói jogviszony igazolását.


[63]

Palota rendkívüli települési támogatás


13. §


(1) Palota rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy,

a) aki létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy

b) alkalmanként jelentkező többletkiadások, így különösen betegséghez, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások miatt anyagi segítségre szorulnak.


(2) A polgármester Palota rendkívüli települési támogatást állapíthat meg eseti jelleggel, családonként havonta legfeljebb egy, egy naptári évben legfeljebb négy alkalommal. Az alkalmanként adható Palota rendkívüli települési támogatás összegét, valamint az annak alapjául szolgáló jövedelemsávokat a 10. melléklet tartalmazza.


(3) Nem jogosult Palota rendkívüli települési támogatásra, aki

a) kiskorú vagy – a 12. § (5) bekezdése szerinti – nagykorúvá vált gyermeket nevel,

b) vagy akinek családtagja vagyonnal rendelkezik.


(4)[64] A Palota rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapításának további feltétele, hogy az egy főre jutó nettó jövedelem összege nem haladja meg

a) egyedül élő esetén a 90.000,-Ft-ot,

b) nem egyedül élő esetén a 80.000,-Ft-ot.


(5) Élelmiszervásárlásra jogosító vásárlási utalvány – a (2)-(4) bekezdések szerinti feltételekre tekintet nélkül – akár szóban előadott kérelemre, átvételi elismervény ellenében, soron kívül nyújtható, ha annak hiánya a rászoruló életét, testi épségét közvetlenül veszélyezteti. Vásárlási utalvány egy hónapban, egy családnak legfeljebb 6.000,-Ft értékben adható. Az átvételi elismervényen fel kell tüntetni az átvevő személyének azonosításához szükséges adatokat, és azt egy évig meg kell őrizni.


(6)[65] A polgármester naptári évenként egy alkalommal méltányosságból eltekinthet a (2)-(4) bekezdésekben foglaltaktól és

a) elemi kár vagy más, előre nem látható, rendkívüli esemény bekövetkeztekor legfeljebb háromszázezer forint,

b) különös méltánylást érdemlő, halasztást nem tűrő élethelyzetben legfeljebb százezer forint

pénzbeli vagy természetbeni méltányos Palota rendkívüli települési támogatást állapíthat meg.


(7)[66] A Bizottság naptári évenként legfeljebb két alkalommal méltányosságból eltekinthet a (2)-(4) bekezdésekben foglaltaktól és naptári évenként összesen legfeljebb százezer forint bizottsági Palota rendkívüli települési támogatást állapíthat meg

a) többletkiadással járó hosszantartó betegség, baleset, munkahely elvesztés esetén,

b) gyógyászati segédeszköz vagy a háztartásban nélkülözhetetlen berendezés pótlásához, illetve

c) különös méltánylást érdemlő egyéb helyzetben.


(8)[67]


(9)


(10) Palota rendkívüli támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a 12. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.


Palota karácsonyi támogatás[68]


13/A. §[69]


(1) A polgármester évente egy alkalommal Palota karácsonyi támogatást állapít meg annak az öregségi nyugdíjban, időskorúak járadékában, rokkantsági és rehabilitációs ellátásban és rokkantsági járadékban részesülő személynek, akinek a havi összes jövedelme nem haladja meg a 128.000 Ft-ot.


(2) Palota karácsonyi támogatás megállapítása évente október 15. és november 30. napja közötti jogvesztő határidőn belül a 15. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével és benyújtásával igényelhető.


(3) A Palota karácsonyi támogatás összege 10.000 Ft. A megállapított támogatást december 1. napját követő 30 napon belül kell folyósítani.


Köztemetés


14. §


(1) A Szoctv. 48. §-a szerinti köztemetésekről a polgármester gondoskodik. 


(2) A Bizottság különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a köztemetés költségének megtérítése alól részben vagy egészben mentesítheti a kötelezettet.


Palota utazási bérlettámogatás


14/A. §[70]


(1) Az iskolába járáshoz kapcsolódó helyi tömegközlekedés költségeinek csökkentéséhez, a tanítási év idejére Palota utazási bérlettámogatás nyújtható annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeknek, aki

a) Budapest Főváros XV. kerületében található közoktatási intézmény 1-8. évfolyamába jár,

b) a tanítási év valamely hónapjára vonatkozó, a diákigazolványának sorszámával vagy OM azonosítójával ellátott, közoktatásban tanulóknak szóló havi Budapest-bérlettel (a továbbiakban: bérlet) rendelkezik, és

c) a bérlet érvényességének hónapjában Budapest Főváros XV. kerületében bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.


(2) A Palota utazási bérlettámogatás iránti kérelem az erre rendszeresített 13. melléklet szerinti kérelem-nyomtatványon nyújtható be minden év február, illetve július hónapban, a kérelem benyújtását megelőző – tanévre eső – hónapokra érvényes bérletekre vonatkozóan.


(3) A Palota utazási bérlettámogatás pénzbeli támogatás, melynek összege a bérletenként a bérlet árának 50 %-a.


(4) A Palota utazási bérlettámogatásra való jogosultságról a polgármester dönt.


Átmeneti és záró rendelkezések


15. §


Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

16. §[71]


A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2018. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 22. §-ával megállapított 12/A. § (4) bekezdése szerinti Palota iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelmet 2018. évben október 31. napjáig lehet benyújtani.17. §


Hatályát veszti

a) az önkormányzati pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet,

b) az adósságkezelésről szóló 8/2005. (IV. 4.) ök. rendelet,

c) a lakásfenntartási támogatásokról szóló

27/2004. (VI.9.) ök. rendelet,

    d) a munkanélküliek együttműködésének szabályairól szóló 11/2009. (IV.3.) ök. rendelet.
dr. Lamperth Mónika s.k.

Hajdu László s.k.

jegyző

polgármester

[1]

Módosította a 24/2015.(V.5.) önkormányzati rendelet 12. §-sa, hatályos 2015. május 6-tól.

[2]

j) ponttal kiegészítette a 33/2015.(IX.14.) önkormányzati rendelet 1. §-sa, hatályos 2015. szeptember 15-től.

[3]

Beiktatta a 18/2018. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. szeptember 10-től.

[4]

Beiktatta a 18/2018. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. szeptember 10-től.

[5]

Beiktatta a 18/2018. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. szeptember 10-től.

[6]

Beiktatta a 3/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2019. február 6-tól.

[7]

Módosította a 24/2015.(V.5.) önkormányzati rendelet 12. §-sa, hatályos 2015. május 6-tól.

[8]

Módosította a 18/2018. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2018. szeptember 10-től.

[9]

Hatályon kívül helyezte az 1/2017.(I.25.) önkormányzati rendelet 15. §-sa 2017. január 26-tól.

[10]

Módosította a 16/2019.(XII.17.) önkormányzati rendelet 28. §-a, hatályos 2019. december 18-tól.

[11]

Módosította a 13/2016.(VI.6.) önkormányzati rendelet 1. §-sa, hatályos 2016. június 7-től.

[12]

Módosította a 15/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelet 1. §-a. hatályos 2020. július 4. napjától.

[13]

Beiktatta a 11/2020. (V.5.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2020. május 6. napjától.

[14]

Módosította a 15/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2020. július 4. napjától.

[15]

Módosította a 13/2016.(VI.6.) önkormányzati rendelet 2. §-sa, hatályos 2016. június 7-től.

[16]

Módosította a 18/2018. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2018. szeptember 10-től.

[17]

Módosította a 18/2018. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2018. szeptember 10-től.

[18]

Módosította a 18/2018. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2018. szeptember 10-től.

[19]

Módosította az 1/2017.(I.25.) önkormányzati rendelet 1. §-sa, hatályos 2017. január 26-tól.

[20]

(20) bekezdéssel kiegészítette a 13/2016.(VI.6.) önkormányzati rendelet 3. §-sa, hatályos 2016. június 7-től.

[21]

Módosította az 1/2017.(I.25.) önkormányzati rendelet 2. §-sa, hatályos 2017. január 26-tól.

[22]

Módosította a 18/2018. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2018. szeptember 10-től.

[23]

Módosította a 13/2016.(VI.6.) önkormányzati rendelet 4. §-sa, hatályos 2016. június 7-től.

[24]

Módosította a 18/2018. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2018. szeptember 10-től.

[25]

Hatályon kívül helyezte a 18/2018. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés a) pontja, hatálytalan 2018. szeptember 10-től.

[26]

Módosította a 13/2016.(VI.6.) önkormányzati rendelet 5. §-sa, hatályos 2016. június 7-től.

[27]

Beiktatta a 6/2020. (IV.9.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2020. április 10-től.

[28]

(17) bekezdéssel kiegészítette a 13/2016.(VI.6.) önkormányzati rendelet 6. §-sa, hatályos 2016. június 7-től.

[29]

Palota biztonsági berendezés támogatás alcímet beiktatta a 3/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2019. február 6-tól

[30]

Módosította a 13/2016.(VI.6.) önkormányzati rendelet 7. §-sa, hatályos 2016. június 7-től.

[31]

Hatályon kívül helyezte az 1/2017.(I.25.) önkormányzati rendelet 15. §-sa 2017. január 26-tól.

[32]

Módosította az 1/2017.(I.25.) önkormányzati rendelet 3. §-sa, hatályos 2017. január 26-tól.

[33]

Módosította a 18/2018. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 6. §-a, hatályos 2018. szeptember 10-től.

[34]

Beiktatta a 18/2018. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 7. §-a, hatályos 2018. szeptember 10-től.

[35]

Módosította a 33/2015.(IX.14.) önkormányzati rendelet 3. §-sa, hatályos 2015. szeptember 15-től.

[36]

Módosította a 18/2018. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 8. §-a, hatályos 2018. szeptember 10-től.

[37]

Módosította a 33/2015.(IX.14.) önkormányzati rendelet 4. §-sa, hatályos 2015. szeptember 15-től.

[38]

Módosította a 33/2015.(IX.14.) önkormányzati rendelet 5. §-sa, hatályos 2015. szeptember 15-től.

[39]

Módosította a 18/2018. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 9. §-a, hatályos 2018. szeptember 10-től.

[40]

Beiktatta a 6/2020. (IV.9.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2020. április 10-től.

[41]

Módosította a 3/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2019. február 6-tól.

[42]

Palota egészségügyi támogatás alcímet beiktatta a 18/2018. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 11. §-a, hatályos 2018. szeptember 10-től.

[43]

Módosította a 3/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2019. február 6-tól.


[44]

Módosította a 18/2018. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 12. §-a, hatályos 2018. szeptember 10-től.

[45]

Módosította a 18/2018. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 13. §-a, hatályos 2018. szeptember 10-től.

[46]

Hatályon kívül helyezte a 18/2018. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés b) pontja, hatálytalan 2018. szeptember 10-től.

[47]

Módosította a 13/2016.(VI.6.) önkormányzati rendelet 11. §-sa, hatályos 2016. június 7-től.

[48]

Módosította a 18/2018. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 14. §-a, hatályos 2018. szeptember 10-től.

[49]

Módosította a 18/2018. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 15. §-a, hatályos 2018. szeptember 10-től.

[50]

Hatályon kívül helyezte a 18/2018. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés c) pontja, hatálytalan 2018. szeptember 10-től.

[51]

Módosította az 1/2017.(I.25.) önkormányzati rendelet 4. §-sa, hatályos 2017. január 26-tól.

[52]

Módosította a 18/2018. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 16. §-a, hatályos 2018. szeptember 10-től.

[53]

Módosította a 18/2018. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 16. §-a, hatályos 2018. szeptember 10-től.

[54]

Beiktatta a 18/2018. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 17. §-a, hatályos 2018. szeptember 10-től.

[55]

Módosította a 18/2018. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 18. §-a, hatályos 2018. szeptember 10-től.

[56]

Beiktatta a 15/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. július 4. napjától.

[57]

Beiktatta a 18/2018. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 19. §-a, hatályos 2018. szeptember 10-től.

[58]

Módosította az 1/2017.(I.25.) önkormányzati rendelet 7. §-sa, hatályos 2017. január 26-tól.

[59]

Módosította a 18/2018. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 20. §-a, hatályos 2018. szeptember 10-től.

[60]

Módosította a 24/2015.(V.5.) önkormányzati rendelet 4. §-sa, hatályos 2015. május 6-tól.

[61]

Módosította a 18/2018. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 21. §-a, hatályos 2018. szeptember 10-től.

[62]

Palota iskolakezdési támogatás alcímet beiktatta a 18/2018. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 22. §-a, hatályos 2018. szeptember 10-től.

[63]

Hatályon kívül helyezte a 13/2016.(VI.6.) önkormányzati rendelet 12. §-sa 2016. június 7-től.

[64]

Módosította a 18/2018. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 23. §-a, hatályos 2018. szeptember 10-től.

[65]

Módosította a 24/2015.(V.5.) önkormányzati rendelet 7. §-sa, hatályos 2015. május 6-tól.

[66]

Módosította a 24/2015.(V.5.) önkormányzati rendelet 8. §-sa, hatályos 2015. május 6-tól.

[67]

Hatályon kívül helyezte a 24/2015.(V.5.) önkormányzati rendelet 13. §-sa 2015. május 6-tól.

[68]

Palota karácsonyi támogatás alcímet beiktatta a 18/2018. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 24. §-a, hatályos 2018. szeptember 10-től.

[69]

Módosította a 15/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2020. július 4. napjától.

[70]

14/A. §-sal kiegészítette a 33/2015.(IX.14.) önkormányzati rendelet 7. §-sa, hatályos 2015. szeptember 15-től.

[71]

Beiktatta a 18/2018. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 25. §-a, hatályos 2018. szeptember 10-től.


Csatolmányok

Megnevezés méret
10. melléklet
176.61 KB
4. melléklet
196.62 KB
1. melléklet
79 KB
2. melléklet
91.5 KB
3. melléklet
78.5 KB
5. melléklet
77.5 KB
6. melléklet
79.5 KB
7. melléklet
78.5 KB
8. melléklet
87.5 KB
9. melléklet
80 KB
11. melléklet
79 KB
12. melléklet
79 KB
13. melléklet
43.5 KB
14. melléklet
79 KB
15. melléklet
40.5 KB
16. melléklet
75.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!