nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (IX. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2013-09-10 - 2013-12-31
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (IX. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 4/2013. (II. 8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 57. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

 

1. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet [továbbiakban: R1.] 3. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) E rendeletben szabályozott szociális ellátások közül a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a rendelet 15/A. §-ában szabályozott átmeneti segély.”

 

2. § Az R1. 4. § (1) bekezdésében „a polgármesteri hivatalban” szövegrész „a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban” szövegrészre módosul.

 

3. § Az R1. 14. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A segély megállapításához szükséges adatok körét jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.”

 

4. § Az R1. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben az eljárás kérelemre indul, a kérelmezőnek a rendkívüli élethelyzetére vonatkozó bizonyítékokat kell a kérelméhez csatolnia. Amennyiben az eljárás hivatalból indul, a rendkívüli élethelyzetre vonatkozó bizonyítékokat a polgármester hivatalból beszerzi.”

 

5. § Az R1. az alábbi 15/A §-sal egészül ki:
„15/A. § (1) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül a Képviselő-testület minimum 2, maximum 6 hónapra állapíthat meg időszaki támogatást és havi összege nem haladhatja meg a 30 000 forintot.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában rendkívüli méltánylást érdemlő esetnek minősül különösen az elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állomány, betegség, baleset.
(3) Az (1) bekezdés alapján megállapított időszaki támogatással egyidejűleg a 14. § (4) bekezdése szerinti időszaki támogatás nem folyósítható.
(4) A kérelmezőnek a rendkívüli élethelyzetére vonatkozó bizonyítékokat kell a kérelméhez csatolnia.”

 

6. § A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet [továbbiakban: R2.] 21/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21/A. § A következő előterjesztések csak a Pénzügyi és Szociális Bizottság állásfoglalásával nyújthatóak be:
a) az Önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendelettervezet,
b) az Önkormányzat költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztés,
c) az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezetei,
d) helyi adók megállapításáról, módosításáról vagy megszüntetéséről szóló rendelettervezetek,
e) egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelettervezetek, ideértve az új rendeletet és a hatályos rendelet módosítását is.
f) szociális ellátásokra vonatkozó pályázati kiírásban történő önkormányzati részvételről szóló előterjesztések,
g) a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelettervezet. ”

 

7. § A R2. 63. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Pénzügyi és Szociális Bizottság az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzése körében ellátja az ügyrendje szerint megállapított feladatokat.”

 

8. § Az R2 1. számú melléklet 12. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Bizottság ellátja a képviselő-testület által átruházott hatáskörben ellátandó pénzügyi jellegű feladatokat, amelyek a következők:] „
a) előzetesen megtárgyalja és véleményezi a rendelet 21/A. §-ában felsorolt pénzügyi-gazdasági témájú előterjesztéseket, „

 

9. § Hatályát veszti az R2 1. számú melléklet 14. pont e) pontja.

 

10. § Az R2 1. számú melléklet 14. pont j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Bizottság ellátja a képviselő-testület által átruházott hatáskörben ellátandó szociális jellegű feladatokat, amelyek a következők:] „
j) előzetesen megtárgyalja és véleményezi a rendelet 21/A. §-ában felsorolt szociális témájú előterjesztéseket, „

 

11. § (1) Jelen rendelet a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés szerint gondoskodik.

 

Gyöngyöstarján, 2013. szeptember 5.

Nagy Károly polgármester 

Dr. Jakab Csaba jegyző


Záradék:

Ezen rendelet kihirdetve: 2013. szeptember 9.
Gyöngyöstarján, 2013. szeptember 9.

 Dr. Jakab Csaba
jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!