nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX.24.) rendelete
Hatályos:2015-09-24 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX.24.) rendelete
a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) rendeletének módosításáról

Akasztó Önkormányzat Képviselőtestülete

                     15/2015. (IX.24.) rendelete

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) rendeletének módosításárólAkasztó Község Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a/ pontjában, (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) kapott felhatalmazás alapján a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) rendeletet, (a továbbiakban:R.) a következők szerint módosítja:


1. §


A R. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés lép:„(1) Természetbeni települési támogatásként szociális tűzifa támogatásban részesíthető elsősorban az a személy és/vagy család, aki/k a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint

     a) aktív korúak ellátására,

     b) időskorúak járadékára,

     c) települési támogatásra (tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában

         történő nyújtására)

     e) valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.”


2. §


A R. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép:


„(2) A természetbeni települési támogatás - szociális tüzelőanyag - adható alkalmanként, természetbeni juttatásként, háztartásonként legfeljebb 5m3 tűzifa vagy 10 q szén mennyiségben.”


3.§


A R. 23. § (4) bekezdése helyébe a következő (4) bekezdés lép:


„(4) A természetbeni települési támogatás - szociális tüzelőanyag - megállapítását követően a természetbeni ellátás jogosult számára történő biztosításáról, az ellátás megszervezéséről a polgármester gondoskodik. Indokolt esetben a döntést hozó intézkedik a határozat azonnali végrehajtásáról.


4.§


A R. a következő (5) bekezdéssel egészül ki:


„(5) A szociális célú tüzelőanyag támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatás nem kérhető.”Záró rendelkezések


5. §.


Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Suhajda Antal                                                                                                Varga Béláné

 polgármester                                                                                                       jegyző

Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Akasztó, 2015. szeptember 24.


P.H.                                                                                              Varga Béláné

                                                                                                   jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!