nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (V.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-20 -tól
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (V.20.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.


Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (V.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.


Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában feladatkörében eljárva, a következő rendeletet alkotja:

I.


Általános rendelkezések


1. §


A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.


II.


A 2016. évi költségvetés teljesítése


2. §


(1) A képviselő-testület Galgaguta Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítési főösszegétb)  581 806 ezer forint, azaz ötszázhetvenhétmillió-hatszázhetvenkilencezer forint bevétellel


c)     2 796 ezer forint, azaz kétmillió-hétszázkilencvenhatezer forint többlettel hagyja jóvá.


2) A képviselő-testület Galgaguta Községi Önkormányzat 2016.évi költségvetésének végrehajtását-finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül

a)  470 265 ezer forint,  azaz négyszázötvenmillió-háromszáznyolcvannégyezer forint kiadással,

b) 572 946 ezer forint, azaz ötszázhatvannyolcmillió-kilencszázharmincezer forint bevétellel hagyja jóvá.


3. §


(1) Galgaguta Községi Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.


4. §


A felújítási, felhalmozási, fejlesztési célú kiadások előirányzatait és teljesítések tételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.


5. §.


E rendelet 2. § (1) bekezdésének c) pontja szerint meghatározott költségvetési többlet felhasználásáról a gazdálkodási szükségességnek megfelelően a képviselő-testület a 2015. évi költségvetési rendeletmódosításon keresztül, vagy a következő évi költségvetésben dönt.


6. §.


A képviselő-testület a költségvetés pénzforgalmi mérlegét a 3. sz. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


7. §.


Az önkormányzat létszámkeretének alakulását a 9. számú melléklet mutatja be.


8. §.


A képviselő-testület a helyi önkormányzatok kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 15. számú melléklet szerint állapja meg.


9. §.


(1) Az önkormányzat vagyonállapotát a 4. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervének mérlegét 4/a. számú melléklet mutatja be.

(2) A Galgaguta Községi Önkormányzat által 2015. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 14. sz. számú melléklet mutatja be.

(4) A 11. számú melléklet tartalmazza a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2015-2017. évi alakulását bemutató mérleget

(5) A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolását a 12. sz. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat eredménykimutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.


10. §.


(1) A képviselő-testület elfogadja az önkormányzat és költségvetési szerveinek adatait összevontan tartalmazó

6. számú melléklet szerinti mérleget, a

7. számú melléklet szerinti eredménykimutatást és

8.  számú melléklet szerinti pénzforgalmi jelentést.


(2) A képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójának közzétételéről, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. §-ában foglaltak szerint megfelelően gondoskodjon.


III.


Záró rendelkezések


11. §.


(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon a jegyző gondoskodik.


12. §


Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.Galgaguta, 2016. május 19.

                                           Agócs Gábor                                                                 Dr. Bata Ákos

                                           polgármester                                                                      jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1 melléklet Kiadási és bevételi előirányzatok teljesítése
76 KB
2 melléklet Felhalmozási előirányzatok teljesítése
35.5 KB
3 melléklet Összevont költségvetési mérleg
33.5 KB
4 melléklet Könyvviteli mérleg
36 KB
5 melléklet Eredménykimutatás
47 KB
6 melléklet Konszolidált mérleg
37.5 KB
7 melléklet Konszolidált eredménykimutatás
41.5 KB
8 melléklet Konszolidált pénzforgalmi jelentés
58.5 KB
9 melléklet Létszám-kimutatás
30 KB
10 melléklet Közvetett támogatások
29 KB
11 melléklet Többéves mérleg
31.5 KB
12 melléklet Támogatás elszámolás
30 KB
13 melléklet Kiegészítő és kötött támogatások
39.5 KB
14 melléklet Vagyonkimutatás
34 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!