nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-01-30 - 2020-01-31
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelete
Ebes Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2015 (XII.18.) önkormányzati rendelete módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ebes Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban R.) módosításáról a következőket rendeli el:


1. §

Az R. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására – jogszabályban meghatározottak szerint – költségvetési szervet, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetet (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet), nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet (a továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat, továbbá szerződést köthet természetes- és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel.”


2. §

Az R 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselő-testület az Mötv. 42. §-ában foglalt hatásköreit nem ruházhatja át.”


3. §

  1. Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A képviselő-testület tagja kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek, a részönkormányzat testületének, a jegyzőnek – a képviselő-testület által átruházott – önkormányzati ügyben hozott döntését.”


  1. Az R 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testületet a polgármester akadályoztatása, vagy a polgármesteri tisztség betöltetlensége esetén a Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester hívja össze. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetén a képviselő-testületet az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke hívja össze és vezeti le az ülést.”


4. §


Az R. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor.”


5. §

Az R. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.”


6. §

Hatályát veszti az R. 9. § (7) bekezdése.


7. §

Az R. 17. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Képviselő-testület döntését rendeleti, vagy határozati formában hozza meg.”


8. §

Az R. 20. §-a kiegészül a következő (4) bekezdéssel:

„(4)A (3) bekezdésben foglaltakat a normatív határozatok közzétételére is alkalmazni kell”


9. §

Hatályát veszti Az R. 26. § (8) bekezdése.


10. §

Az R. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„30. §A bizottság elnöke, tagja e megbízatásáról írásban lemondhat. A lemondásáról szóló nyilatkozatot a polgármester részére kell benyújtani. A megbízatás a lemondásban meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában az írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik meg. A lemondás nem vonható vissza, továbbá érvényességéhez nem szükséges a képviselő-testület elfogadó nyilatkozata.”


11. §

Az R. 34. § (1) Bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület alakuló ülésén, időközi választás esetén a megválasztását követő ülésen a képviselő-testület előtt az Mötv. 1. melléklet szerinti szöveggel esküt tesz és erről okmányt ír alá.”


12. §

Az R. 35. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselő kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, vagy kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.”


13. §


Az R. 35. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Közérdekű ügyben kezdeményezheti a polgármester intézkedését, amelyre annak harminc napon belül érdemi választ kell adni.”


14. §

Hatályát veszti az R. 35. § (7), (8) és (9) bekezdése.


15. §

Az R. 39. § (1) bekezdésében a „családtagok” kifejezés helyébe a „a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (hozzátartozók)” szövegrész lép.


16. §

Az R. 40. § (1) bekezdése d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„d) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására;”


17. §

Az R. 40. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„f) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében”


18. §

Az R. 42. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A jegyző köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő;”


19. §

Az R. 43. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.”


20. §

Hatályát veszti az R. 43. § (4) bekezdése.


21. §

Ez a rendelet a kihirdetésekor lép hatályba.


Ebes, 2020. január 22.


Szabóné Karsai Mária s.k.

polgármesterDr. Morvai Gábor s.k.

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
indoklás
13.2 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!