nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018(V.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-05 - 2018-05-06
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018(V.4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§


(1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.


a) bevételi főösszegét               603.128.000 forintban

b) kiadási főösszegét_______ 603.128.000 forintban

                                                                állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási, bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok jogcímenkénti megoszlását az alábbiak szerint határozza meg a képviselő-testület.


Működési és felhalmozási bevételek előirányzata összesen:

Ebből.


603.128.000,-Ft

- Intézményi működési bevételek

12.258.000,-Ft

- Önkormányzat sajátos működési bevétele

22.145.000,-Ft

- Támogatások, kiegészítések

117.816.000,-Ft

- Támogatásértékű bevételek

196.299.000,-Ft

 •  Felhalmozási bevételek

0.000,-Ft

 • Átvett pénzeszközök

72.654.000,-Ft

 • Finanszírozási bevételek

180.856.000,-Ft

 • Finanszírozási műveletek bevételei

1.100.000,-Ft

Működési költségvetési kiadások:

603.128.000,-Ft

Ebből:


 • Személyi juttatások

182.145.000,-Ft

 • Munkaadót terhelő járulékok

35.428.000,-Ft

 • Dologi kiadások

122.733.000,-Ft

 • Ellátottak pénzbeli juttatásai

57.975.000,-Ft

 • Egyéb működési kiadás

27.882.000,-Ft

 • Felhalmozási költségvetési kiadás

161.555.000,-Ft

 • Tartalékok

8.000.000,-Ft

 • Finanszírozási műveletek kiadásai

7.410.000,-Ft


2.§

A rendelet mellékletei helyébe e rendelet melléklete lép.3.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


           Szabó József  sk.                                                       Dr. Gyirán Zoltán sk.

            polgármester                                                                    jegyzőA rendeletet kihirdettem:

2018. május 04. napján


                                                           Dr. Gyirán Zoltán sk.

                                                                  jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
892.15 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!