nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-08-28 -tól
Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete
a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról

Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében és az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 98. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§ Az önkormányzat tulajdonában álló közterületeknek a mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából         történő igénybevételére (a továbbiakban:    filmforgatás) az e rendeletben foglaltakat is alkalmazni kell.

  


2.§ (1)[1] Az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő közterület használat díja megegyezik a  mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 3.mellékletében  foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértékével.

         (2) A filmforgatás céljából történő közterület-használat csak a díjnak egy összegben az önkormányzat számlájára                     történő megfizetését követően kezdhető meg.

         (3) Az önkormányzat mentességet, vagy kedvezményt nem állapít meg.

  

(4)[2] A képviselő-testület a település közigazgatási területén nem határoz meg turisztikailag

kiemelt közterületeket.

3.§ A filmforgatási célú közterület-használatról szóló hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a      következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben:

         a) a használat során az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak                                                              folyamatos rendben- és tisztán tartását,

         b) a használat során a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást,

         c) a használat során a filmforgatással érintett lakosság és gazdálkodó szervezetek                                                                tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról,

         d) a közterület-használó a filmforgatás során is folyamatosan biztosítja a közterülettel határos lakóingatlanok                          megközelítését,

         e) a használat megszűnését követően az igénybe vett közterület eredeti állapotának                                                              helyreállítását, önkormányzat részére történő visszaadását, valamint

         f) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a harmadik személy             által az önkormányzat felé érvényesített kárt is.4.§ A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli    természeti       események esetén a         közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni,          ameddig a filmforgatás    akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után          azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell. 


5.§ A képviselő-testület a filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, központi jogszabályokban meghatározott            képviselő-testületi hatásköröket a polgármesterre átruházza.6.§  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.[1]

Módosította a 10/2018. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. augusztus 28. napjától

[2]

Kiegészítette a 10/2018.(VIII.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2018. augusztus 28. napjától

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!