nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015 (VI.30.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2019-12-12 - 2020-02-16
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015 (VI.30.) Ör. számú rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól


EBES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

18./2015. (VI. 30.) Ör. sz. rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól

 

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. §-ában biztosított feladatkörében eljárva a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:

 

A Közszolgáltatás tartalma

1. §

 

(1) Ebes Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását.

(2)[1] A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében gondoskodni kell:

a) a települési hulladék ingatlanhasználóktól történő összegyűjtéséről és elszállításáról - ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását is -,

b) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladéknak az ingatlanhasználóktól történő összegyűjtéséről, illetve átvételéről és elszállításáról,

c) a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött vagy átvételi helyen átvett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról,

d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről.


2. §

 

(1) A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Non-profit Kft. (továbbiakban: közszolgáltató).

(2) [2] A Közszolgáltató közszolgáltatói alvállalkozó igénybevétele útján biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységek ellátását, amelynek keretében a közszolgáltatói alvállalkozó a közszolgáltatás egészéhez viszonyítottan 98 %-ban látja el a közszolgáltatást.

(3) [3]A közszolgáltatói alvállalkozó végzi a települési hulladék rendszeres gyűjtését, elszállítását, ártalmatlanítását, kezelését, továbbá a lomtalanítás szervezésével kapcsolatos feladatok teljes körű ellátását.

3. §

 

Az e rendeletben használt fogalmakat a Ht. és végrehajtási rendeletei szerinti tartalommal kell alkalmazni, értelmezni.

 

A közszolgáltató közszolgáltatással kapcsolatos összefüggő jogai és kötelezettségei

4.§

 

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről és az abban bekövetkezett változásokról az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A települési hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és nap) a közszolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlanhasználókat – változás esetén is – értesíteni. A közszolgáltató munkaszüneti napok miatti ürítési nap esetleges áthelyezéséről az ingatlanhasználókat hirdetményben köteles tájékoztatni.

(2) A közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó kérelmére:

a) az ingatlanon keletkezett települési hulladék mennyiségének megfelelő méretű,

b) a közszolgáltatási területen képződő települési hulladék fajlagos mennyiségének,

c) az ingatlanhasználók számának,

d) az ürítési, elszállítási gyakoriságnak, valamint

e) az elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyiségének figyelembevételével meghatározott, megfelelő számú, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, azonosító jellel ellátott gyűjtőedényt az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül.

(3) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatónak 3 munkanappal a hulladék keletkezését megelőzően írásban bejelenti, hogy ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű települési, vagy elkülönítetten gyűjtött hulladék keletkezése várható, a közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt rendelkezésre bocsátani.

(4) A közszolgáltató a tulajdonát képező, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott vagy általa bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről vagy esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó bejelentése alapján köteles gondoskodni.

(5) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében jogosult megtagadni a hulladék elszállítását, ha:

a) nem a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben kerül átadásra a hulladék, vagy

b) a szállításra átadott gyűjtőedényben meg nem engedett hulladékot (különösen veszélyes hulladékot, folyékony, továbbá mérgező anyagot, állati tetemet) helyeztek el,

c) a gyűjtőedényben az űrméreténél több hulladékot helyeztek el, emiatt az túltöltött, túlsúlyos és a gyűjtőedény nem zárható le.

(6) [4]Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy adatot közöl – ide értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó személyek számára vonatkozó adatot is – vagy az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a közszolgáltató – az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.

 

4/A §[5]


A Közszolgáltatóra vonatkozó adatkezelési szabályok


(1)Az adatkezelés célja a Közszolgáltató ügyfélszolgálati feladatainak ellátásához, valamint a közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok kezelése.

(2) A Közszolgáltató ügyfélszolgálatával történő kapcsolatfelvétel során keletkezett adatok körébe tartozik mindazon adat, amely az ügyfélszolgálatnál, valamint az ingatlanhasználó és az ügyfélszolgálat közötti kapcsolat során keletkezik. Az adatok kezelése ebben az esetben az érintett által indított eljáráshoz, a szolgáltatáshoz, továbbá a szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódik.

(3) A Közszolgáltató kötelezettsége az ügyfélszolgálaton keletkezett adatok elkülönítése a közszolgáltatás igénybevételéhez szükséges személyes adatokra és egyéb adatokra. Az egyéb adatokat a Közszolgáltató nem kezelheti, azokat köteles megsemmisíteni.

(4) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához saját tevékenységi körén belül szükségesek.

(5) A Közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli.

(6) A Közszolgáltató az általa kezelt adatokat nyilvánosságra nem hozhatja, az ügyfélszolgálati feladatainak ellátásán, valamint a közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségén túl más célra nem használhatja fel.

(7) A Közszolgáltató az ingatlanhasználószemélyes adatait a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony, vagy díjhátralék megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti.


Az ingatlanhasználó közszolgáltatással összefüggő jogai és kötelezettségei

5. §

 

(1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt köteles igénybe venni.

(2) Az ingatlanhasználó a vegyes hulladék vonatkozásában legalább heti egy alkalommal, míg az elkülönítetten gyűjtött hulladék vonatkozásában legalább havi egy alkalommal köteles a közszolgáltatást igénybe venni.

(3) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán képződő települési hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, valamint a közszolgáltatónak átadni. Alapvető kötelezettsége e tekintetben, hogy:

a) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja,

b) az ingatlanán képződő települési hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe vegye, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított közszolgáltatónak átadja, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse,

c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el, annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény – és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

d.) gondoskodni a rendelkezésére bocsátott gyűjtőedények tisztántartásáról.

(4) Tilos a hulladékot elhagyni, a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

(5) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan építési engedély köteles felépítménnyel nem rendelkező ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.

(6) Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.

(7) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és a gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(8) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.

(9) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet bejegyzett székhelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett egyéb hulladéktól elkülönítetten gyűjteni.

(10) [6]

(11) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladékot a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetekre szállíthatja és az ott elhelyezett gyűjtőedényekbe elhelyezheti. A hulladékgyűjtő szigetek felsorolását jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(12) Szüneteltethető a közszolgáltatási jogviszony, ha az ingatlan használója az ingatlant legalább 30 napig nem használja, feltéve, hogy a szüneteltetés várható időtartamát legalább 8 nappal korábban írásban bejelenti a közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valódiságát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni. Az ingatlan újbóli használatba vételét az ingatlantulajdonosnak írásban be kell jelenteni a közszolgáltatónak.

 

6 §

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés

 

Az Önkormányzat és a közszolgáltató közötti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei a következők:

a) közszolgáltató adatai (név, cím, KÜJ- és KTJ-azonosító, statisztikai számjel),

b) az Önkormányzat adatai (név, székhely, statisztikai számjel)

c) közszolgáltatási tevékenység megnevezése,

d) a közszolgáltatási terület,

d) a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartama,

e) az Önkormányzat és a közszolgáltató szerződéses jogai és kötelezettségei.

 

 

 

Az üdülőingatlanokra vonatkozó részletes szabályok, az ingatlanhasználó kérésére történő szüneteltetés

7. §

 

(1) Az ingatlanhasználó, amennyiben az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként bejegyzett ingatlanát meghatározott időszakban nem használja, a közszolgáltatótól írásban kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését. A közszolgáltatás szüneteltetése a bejelentést követő hónap első napjától maximum hat hónapig tarthat. Az ingatlanhasználó köteles nyilatkozatot tenni arról, hogy a szüneteltetés időszaka alatt az ingatlant nem használja.

(2) Amennyiben az ingatlanhasználó a kérelme ellenére az üdülőingatlanát mégis használja, a közszolgáltatás szüneteltetése megszakad, és az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe venni és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizetni.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni, ha az ingatlanhasználó tartósan nem használja az ingatlanát, azzal, hogy a szüneteltetés időtartama a hat hónapot meghaladhatja.


7/A §[7]

A közszolgáltató ellátási kötelezettsége az üdülőingatlanok esetében


A közszolgáltató az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként bejegyzett ingatlanokhoz kapcsolódóan a közszolgáltatást május 1-jétől október 30-ig köteles biztosítani a vegyes hulladékra vonatkozó ürítési gyakoriság szerint.


A hulladék gyűjtésére és elszállításra szolgáló gyűjtőedények

8. §

 

A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát és térfogatát az önkormányzat a 2. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

 

Elkülönített lakossági hulladékgyűjtés

9 §

 

(1)[8] Az ingatlanhasználó a háztartási hulladék részét képező papír-, műanyag-, és fémhulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítetten, a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott, jelen rendelet 2. számú mellékletében meghatározott gyűjtőedényben szelektíven gyűjtheti.

(2)[9] Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött hulladékot külön díjazás nélkül a közszolgáltató részére előre meghatározott időpontban átadja.

(3) [10]A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékot rendszeresen, havonta egy alkalommal gyűjti össze és szállítja el. Az elkülönítetten gyűjtött szelektív hulladék, illetve a vegyes hulladék elszállítása külön-külön gyűjtőjárattal történik.

(4) [11]A Közszolgáltató a nem komposztált zöldhulladék gyűjtését az Ebes 02/97. helyrajzi számú ingatlanon található hulladékgyűjtő ponton biztosítja, ahonnan a zöldhulladékot

a) az április 1-jétől október 31-ig terjedő időszakban legalább kéthetente egyszer,

b) a november 1-jétől március 31-ig terjedő időszakban legalább havonta egyszer

köteles elszállítani.

(5) Az üveghulladék elkülönített gyűjtése a szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel történik.

(6) [12]A közszolgáltató a hulladékgyűjtő szigeteken keletkezett hulladékot kétheti gyakorisággal köteles elszállítani.

 

A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések

10. §

 

A lomhulladékra vonatkozó külön rendelkezés

11. §

 

(1) A közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó háztartási hulladék tekintetében a lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a közszolgáltató gondoskodik évente legalább egy alkalommal.

(2) A lomhulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a közszolgáltató végzi.

(3) A lomhulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a közszolgáltató előzetesen megjelölt.

(4) Az elszállítandó lomhulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetése

12. §

 

(1) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlanhasználó köteles, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles.

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére – a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében negyedéves gyakorisággal utólag köteles megfizetni.

(3) A közszolgáltatás díját a számla fizetési határidejének lejártáig kell kiegyenlíteni.

(4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti.

(5) [13]Mentesül a hulladékszállítási díj megfizetése alól a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó egyedülálló, 70. életévét betöltött természetes személy ingatlanhasználó. A kedvezmény a közszolgáltatás keretében igénybe vett, legfeljebb 60 literes nagyságú gyűjtőedény esetén érvényesíthető.

(6) [14]Az (5) bekezdés alkalmazásában egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.

 

13. §

 

(1) [15]

(2) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni az (1) bekezdésben meghatározott személyes adatait, ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik vagy kötelezettsége megszűnik; meg kell jelölnie egyben az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék esetében az ingatlanon lakók számát, nem rendszeres hulladék esetében pedig a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét.

(3) [16]

(4) [17]

 

A közterületek tisztántartása

14. §

 

(1) A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az önkormányzat gondoskodik.

(2) Az ingatlantulajdonosok közterület tisztántartásával, zöldterület ápolásával kapcsolatos kötelezettségei:

a) az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járdának (járda hiányában 1 méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv – maximum az épület 10 m-es körzetén belüli - területének gondozása, tisztántartása,

b) az ingatlan előtti, melletti nyílt árok, áteresz és ennek műtárgyai tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása.

(3) Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között 50-50 %-ban oszlik meg.

(4) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed.

(5) Az ingatlantulajdonos további kötelezettségeire egyebekben a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet szabályai az irányadók.

(6) A közterületek tisztaságának elősegítése érdekében az utcai hulladékgyűjtők kihelyezéséről, ürítéséről, pótlásáról, karbantartásáról az önkormányzat gondoskodik.

(7) Közterületen szennyező anyagot csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállítás során semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha szállítás közben a közterület szennyeződik, annak előidézője köteles azt azonnal eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni. Ha a szállító ismeretlen, az eltakarítást, a szennyeződés megszüntetését az köteles elvégezni, akinek részére, illetve akinek érdekében a szállítás történt.

(8) Ha szállítmány fel- vagy lerakása közben a közterület szennyeződik, annak előidézője köteles azt a fel- vagy lerakás elvégzése után azonnal megtisztítani.

 

Záró rendelkezések

15. §

 

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 7/2014. (III. 31.) Ör. sz. rendelete.

 

 

               Szabóné Karsai Mária s. k.                                           Dr. Hajdu Miklós s. k.

                          polgármester                                                                  jegyző

                                                                                   [1]

A rendelet szövegét a 7/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2017.04.01.-től

[2]

A rendelet szövegét a 11/2018 (VIII.23.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2018.09.01.-től

[3]

A rendelet szövegét a 11/2018 (VIII.23.) önkormányzati rendelet egészítette ki. Hatályos: 2018.09.01.-től

[4]

A rendelet szövegét a 7/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2017.04.01.-től

[5]

A rendelet szövegét az 1/2018. (I.31) önkormányzati rendelet egészítette ki. Hatályos: 2018.02.01.-től

[6]

Hatályon kívül helyezte a 7/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2017.04.01-től

[7]

A rendelet szövegét a 7/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet egészítette ki. Hatályos: 2017.04.01.-től

[8]

A rendelet szövegét a 25/2019 (IX.25.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.09.25-től

[9]

A rendelet szövegét a 25/2019 (IX.25.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.09.25-től

[10]

A rendelet szövegét a 25/2019 (IX.25.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.09.25-től

[11]

A rendelet szövegét a 11/2018 (VIII.23.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2018.09.01.-től

[12]

A rendelet szövegét a 7/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet egészítette ki. Hatályos: 2017.04.01.-től

[13]

A rendelet szövegét a 19/2019 (V.24.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.08.01-től

[14]

A rendelet szövegét a 19/2019 (V.24.) önkormányzati rendelet egészítette ki. Hatályos: 2019.08.01-től

[15]

Hatályon kívül helyezte a 7/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2017.04.01-től

[16]

Hatályon kívül helyezte a 7/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2017.04.01-től

[17]

Hatályon kívül helyezte a 7/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2017.04.01-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet a 18/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelethez
13.46 KB
2. melléklet a 18/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelethez
13.45 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!