nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016 (X.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-10-15 - 2018-12-31
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016 (X.14.) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet és az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában foglalt feladatkörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontja felhatalmazása alapján,

2. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában foglalt feladatkörében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontjában, 5. § (4) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a következőket rendeli el:


1. § A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R1) 2. § (1) bekezdés l)-m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


[(1)    Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Képviselő-testület állapítja meg]

l) középiskolai tanulók és felsőoktatásban részt vevő hallgatók települési támogatását,

m) gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtható települési támogatást,

n)    köztemetést.”


2. § A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R1.) a következő címmel és 16/B. §-sal egészül ki:


 „Középiskolai tanulók és felsőoktatásban részt vevő hallgatók települési támogatása


16/B. § (1) Középiskolai tanulók részére nyújtott települési támogatás állapítható meg a kérelmező

a) szülő részére, akinek gyermeke, vagy

b) 18. életévét betöltött felnőtt részére, aki

a települési támogatásról szóló határozat meghozatalának napján nappali tagozatos tanulóként folytatja középfokú oktatási intézményben tanulmányait és nem töltötte be 23. életévét.

(2) Kérelmére felsőoktatásban részt vevő hallgatók települési támogatására jogosult az a 18. életévét betöltött felnőtt, aki a települési támogatásról szóló határozat meghozatalának napján nappali tagozatos hallgatóként folytatja felsőoktatásban tanulmányait, ide nem értve a doktori képzésben részvételt, és nem töltötte be 25. életévét.

(3) A tanulói vagy hallgatói jogviszonyt a jogosult felhívásra az oktatási intézmény által kiállított igazolással igazolja.

(4) A települési támogatás összege évi egyszeri 20 000 Ft.”


3. § A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése cd) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


[(3) A képviselő-testület a következő hatásköreit a Pénzügyi és Szociális Bizottságra ruházza át:]

[„c) szociális hatáskörében]

„cd)  dönt gyógyszerkiadáshoz nyújtható települési támogatásról, rendkívüli települési támogatásról, gyógyászati segédeszköz és gyógykezeléshez kapcsolódó igazolt kiadásokhoz nyújtható rendkívüli települési támogatásról, tankönyv- és tanszervásárlás támogatásként nyújtható települési támogatásról, gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtható települési támogatásról, az általános iskolai tanulók és óvodáskorú gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez nyújtható települési támogatásról, a középiskolai tanulók és felsőoktatásban részt vevő hallgatók települési támogatásáról,”


4. § Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 9-10. sora helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


5. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.



1. melléklet a 11/2016. (X. 14.) önkormányzati rendelethez


4. melléklet az 5/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelethez



Település      Helyr.szám       Megnevezés           Utca+hsz                  Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2)


-------------- ---------------- -------------------- ------------------------- ----------- --- -----------


[…]

9.

Gyöngyöstarján   1073/   / /    Beépítetlen terület                                   6849 100        6849

10

Gyöngyöstarján   1074/   / /    Beépítetlen terület                                   6777 100        6777





Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!