nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (VI.6.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-06-07 -tól
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (VI.6.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 01.) Önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. A rendelet hatálya


  1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
  2. § Az Önkormányzat költségvetési szerve

II. A költségvetés bevételei és kiadásai


3. § Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

            1.) Bevételi főösszegét                                                          1,802,388 e Ft-ban,

                   ebből:

       a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét      200,925  e Ft-ban,


b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét               40,042 e Ft-ban,

                   ebből:

                        ba) elkülönített állami pénzalapból                           11,629  e Ft-ban,

                        bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból               27,365  e Ft-ban,

                        bc) egyéb fejezeti kezelésű                                            1,048  e Ft-ban, 

                       

c) a közhatalmi bevételek összegét                                          120,109 e Ft-ban,

            ebből:

            ca) helyi adók                                                                           119,224  e Ft-ban,

            cb) átengedett központi adók                                                0  e Ft-ban,

            cd) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek             885 e Ft-ban,


d) az intézményi működési bevételek összegét                        12,840 e Ft-ban,


e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét              1,268,400  e Ft-ban,

           

f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét                            2,237 e Ft-ban 

           ebből:

           fa) háztartásoktól átvett                                                           2,237 e Ft

                       

       g) a kölcsönök összegét                                                                       330  e Ft-ban,

                   ebből:

                   fa) háztartásoknak nyújtott kölcsönök visszatérülése               330 e Ft-ban


       h) előző évi pénzmaradvány igénybevételének összege               146,446 e Ft-ban           j)  betét lekötés                                                                                         0 e Ft-ban


      k) felhalmozási saját bevételek összegét                                             3,647 e Ft-ban


  állapítja meg.


            2.) Kiadási főösszegét                                                                      432,014  e Ft-ban,

                       

           Ebből:                                                                                                

            a)  a Működési költségvetés összegét                                             362,288  e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                              49,109 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                 11,285  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                  114,542 e Ft-ban,

                        ad) egyéb működési kiadások összegét                                   183,268 e Ft-ban,

                        ebből:

ada) a támogatásértékű működési kiadások összegét 172,817 e Ft-ban,

adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét                                                                          8,937 e Ft-ban,

adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét                                                                  4,084 e Ft-ban,

add) elvonások és befizetések összegét                          1,514 e Ft-ban


            b) a felhalmozási költségvetés összegét                                           59,994 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                          59,994 e Ft-ban,

                        bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét                                     0 e Ft-ban,

                                   

            c) a kölcsönök összegét                                                                         3,334 e Ft-ban,

            ebből

                        ca) a kölcsönök nyújtása összegét                                                     0 e Ft-ban,

                        cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét                      3,334 e Ft-ban,


            d) az államháztartási megelőlegezések visszafizetésének összegét         6,398 e Ft-ban,


állapítja meg.


4. § Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének


       1.) Bevételi  főösszegét                                                                    75,705    e Ft-ban,

                   Ebből:


       a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét                          73,965  e Ft-ban,


b) a közhatalmi bevételek összegét                                                            10 e Ft-ban,

            ebből:

            ba) igazgatási szolgáltatási díj bevétel                                           10 e Ft-ban,

           

c) az intézményi működési bevételek összegét                                       231 e Ft-ban,


d) az előző év költségvetési maradványának felhasználása összegét   1,499 e Ft-ban,


e) tárgyi eszköz értékestés bevételét                                                          0 e Ft-ban,

      

                  

            2.) Kiadási főösszegét                                                                      74,241  e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                               

    

            a)  a Működési költségvetés összegét                                               73,604 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                            51,341  e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                11,412  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                  10,851  e Ft-ban,

                        ad) egyéb működési kiadások összegét                                            0 e Ft-ban,

                        ebből:

ada) a kamat kiadások összegét                                            0 e Ft-ban,


            b) a felhalmozási költségvetés összegét                                                  637 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                                 637 e Ft-ban,

                        bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét                                         0  e Ft-ban,

                        ebből:

                                    bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét                       0  e Ft-ban,

                                   

            állapítja meg.


5. § Az önállóan működő Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetésének


       1.) Bevételi  főösszegét                                                                       95,082   e Ft-ban,

                   Ebből:

      

       a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét                           92,374  e Ft-ban,


b) az intézményi működési bevételek összegét                                    2,488   e Ft-ban,


c) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét                         220   e Ft-ban


            2.) Kiadási főösszegét                                                                      94,639 e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                               

    

            a)  a Működési költségvetés összegét                                                    92,889 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                                 61,455  e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                    14,360  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                      17,074 e Ft-ban,

                       ad)  egyéb működési kiadások összegét                                            0   e Ft-ban

                       

b) a felhalmozási költségvetés összegét                                                               1,750 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                                   1,750 e Ft-ban,

                        bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét                                         0  e Ft-ban,

                        ebből:

                                    bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét                      0  e Ft-ban,

                                   

            állapítja meg.


6. §  (1) Az önkormányzat záró pénzkészlete: 308,244 e Ft

        (2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatottak átlaglétszáma:

              a.) Önkormányzat: 14 fő

              b.) Polgármesteri Hivatal: 10 fő

              c.) Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde: 21 fő

              d.) Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma: 9 fő


7. §  Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.


8. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek alakulását feladatonként és tevékenységenként a 2. számú melléklet tartalmazza.


9. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak alakulását feladatonként és tevékenységenként a 3. számú melléklet tartalmazza.


10. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.


11. § A pénzeszközök változásait az 5. számú melléklet tartalmazza.


12. § A közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.


13. § A 2017. évi állami normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását, a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 7. számú melléklet tartalmazza.


14. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 8. számú melléklet tartalmazza.


15. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei eredmény-kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.


16. § A 2017. évi egyszerűsített mérleget a 10. számú melléklet tartalmazza.


III. Pénzmaradvány, eredmény


17. § Kulcs Községi Önkormányzatnak 2017. évben 1,372,282 e Ft költségvetési maradványa keletkezett, melyből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 283,074 e Ft. Az Önkormányzat szabadon felhasználható pénzmaradványának összege 1,089,208 e Ft, melyet a Képviselő-testület működési célú kiadásokra kíván felhasználni. Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.


IV. Az Önkormányzat vagyona


18. § Kulcs Községi Önkormányzat éves költségvetési beszámoló szerint vagyona 2017. december 31. napján 3,634,408 e Ft volt, melynek részletezését a 12. számú melléklet tartalmazza.


V. Záró rendelkezések19. § (1) Ez a rendelet a kihírdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017 (III.01.) számú Önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 10/2017 (IX.01) Önkormányzati rendelet.


Jobb Gyula                                                                                        Dr. Árva Helga

polgármester                                                                                           jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendeletet kihirdettem 2018. június 6. napján.

Dr. Árva Helga

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
82 KB
2. melléklet
71.5 KB
3. melléklet
68 KB
4. melléklet
38.5 KB
5.melléklet
31 KB
6.melléklet
26.5 KB
7.a melléklet
38 KB
7.b melléklet
34 KB
8.melléklet
27 KB
9.melléklet
42 KB
10.melléklet
41.5 KB
11.melléklet
48 KB
12.melléklet
46.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!