nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-11-26 - 2014-11-26
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

2/2014.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításárólBalatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a 2011.évi CXCV tv.23 §.(1). bekezdés szerint meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szervére

 / polgármester / és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre , valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi / szakfeladaton működtetett / feladat ellátásokra terjed ki..


2. §


A Képviselőtestület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a.) bevételi főösszegét                                                                        62.679 e Ft-ban
b.) kiadási főösszegét:                                                                        62.679 e Ft-ban

állapítja meg.    

A bevételi főösszegen belül

a működési célú bevételt:                                               37.333 e Ft-ban,

a működési célú kiadást:                                    47.363 e Ft-ban,


ebből:


a felhalmozási célú bevételt                                           25.346,- e Ft-ban

a felhalmozási célú kiadást                                 13.554 e Ft-ban

     állapítja meg.


  A felhalmozási célú kiadásokon belül
                                               - a beruházások összege                                           654,- e Ft

                                               - a felújítások összege                    12.900 e Ft

                                           - értékpapír vásárlás                                                  0,- e Ft 

                                           - helyi lakástámogatási hitel                            0- e FtAz önkormányzat bevételei és kiadásai


3. §


(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzatot 2014. évre megillető állami hozzájárulások jogcímeit

     e rendelet 1/A. sz. melléklete tartalmazza.


(3) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetésének I. negyedévi módosított kiadási előirányzatait e rendelet 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(4) A képviselőt-estület az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadásokat szakfeladatonként bontásban a 2/A. működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 2/B. számú , segélyeket a 2/C. számú, a pénzeszköz átadásokat a 2/D. számú melléklete szerint állapítja meg.


(5) A képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 3. számú melléklete szerint állapítja meg.


(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen:

      2 főben állapítja meg.


(8) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 4. számú

     melléklete tartalmazza.A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések


4. §.


 1. A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése

     érdekében hitel felvételét nem tervezi.


 1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert –amennyiben a községi  

     önkormányzat likviditási helyzete indokolja – a számlavezető pénzintézetnél

     munkabér- és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése


5. §


 1. A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


 1. Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10 millió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


 1. A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.


 1. A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét - a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával - saját hatáskörű előirányzat-módosítás keretében használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.


Általános és céltartalék


6. §


(1) A képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben

     állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az Önkormányzat  tartalékát 1762 ezer Ft

     összegben állapítja meg.


(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény

     felmerülésekor, egyedi határozatban dönt.


Több éves kihatással járó feladatok


7. §


A községi önkormányzatnak többéves kihatással járó feladata 2014. évben nem lesz, lásd 8. számú melléklet szerint.Előirányzat-felhasználási ütemterv


8. §


A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 5. számú melléklet tartalmazza.Gördülő tervezés


9. §


A képviselő-testület a tárgyévet követő két évben várható bevételeket és kiadásokat a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.10. §


Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek

2014. évi bevételei és kiadásai


A községi önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


11. §


Támogatások


(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e   

     rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.


(2) A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról

     a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.


II.


A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


12. §


(1) A képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/1999.(IV.29.) önkormányzati rendelet 7. §-ában átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht.

      34. §. (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át, esetenként 1.000 e Ft keretösszeg erejéig.

           

 (2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.


(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester harminc napon belül tájékoztatja a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.


(4)  A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadásai és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a közös hivatal végzi.


(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek

     az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat   

     költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat,

     amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.


 1. A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.13. §


 1. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény éves költségvetésének végrehajtásáért,

       a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek  

       növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.


(2) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.


(3) Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.


(4) Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.


(5) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel; éven túli

      fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.


14. §.


(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


 1. Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselőtestület a 13. §. (3) bekezdésben foglalt módon dönt.


Az intézményi előirányzat-módosításának szabályai


15. §


(1) Az intézmény saját előirányzat módosítási hatáskörében eljárva, bevételi és

kiadási előirányzatának fő összegét, ezen belül a kiemelt előirányzatokat és ezekhez kapcsolódóan a részelőirányzatokat felemelheti a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételéből.


(2) Az intézmény az (1) bekezdés szerinti hatáskörében eljárva tartós, a költségvetési     

     évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.


(3) Az intézmény saját hatáskörében eljárva, az intézményi költségvetést az alábbiak   

     szerint módosíthatja:

 1. Dologi, működési célú pénzeszköz-átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai között előirányzat változtatásokat hajthat végre.
 2. Felhalmozási célú átadások, felújítási és beruházási kiadások között előirányzatot módosíthat.
 3.   Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása a képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.
 4.   Kiadási főcsoportjain belül az egyes részelőirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatja.
 5.   Bevételi előirányzatán belül az egyes részelőirányzatait (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás bevételek kivételével) megváltoztathatja.
 6.   Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével a jogszabályi előírások figyelembevételével módosítható.


(4)  Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat módosításokról a képviselő-testületet  

      harminc napon belül  tájékoztatja.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


16. §


 1. Az intézmény vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


 1. Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.


 1. Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


(4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesítette.

      Az intézménynél tartósan üres álláshelyen képződő bérmaradvány elvonásra

      kerül, az jutalom kifizetésére nem használható fel.


 1. Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.


17. §.


(1) Az 500 e Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás

     címzettjével megállapodást kell kötni.


(2)A támogatott számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.18. §.


Az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatását a képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.


19. §.


A képviselő-testület a közalkalmazotti/köztisztviselői illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

20. §.


A Képviselő-testület a közalkalmazottakat megillető étkezési hozzájárulás éves keretösszegét, nem rendszeres személyi juttatás részeként, 144 e Ft-ban állapítja meg.

A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és EHO-t is magába foglalja


Szolgáltatási szerződés


21. § 1. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:


 1. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.


 1. A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.


 1. A szerződéskötés feltétele, hogy


a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy


b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.


 1. Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.


 1. A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.


 1. A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

 a.) az ellátandó feladatot,

 b.) a díjazás mértékét,

      c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d.) a szerződés időtartamát,

e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.Záró és egyéb rendelkezések


22. §(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2014. évi költségvetésben   

      előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.


(2) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

     


Kéthely, 2014. november 24.
Strausz Edit                                                Tüske Gáborné

               jegyző                                                    polgármester       


                                                                     

Záradék:E rendelet kihirdetve: 2014. november 25.
                          Strausz Edit

                               jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.számú melléklet
35 KB
2. számú melléklet
27.5 KB
2 A melléklet
30 KB
2 B melléklet
24 KB
2 C melléklet
23.5 KB
1 B melléklet
24.5 KB
3. számú melléklet
24.5 KB
4. számú melléklet
25.5 KB
5. számú melléklet
31.5 KB
6. számú melléklet
26 KB
7. számú melléklet
21.5 KB
8. számú melléklet
21.5 KB
9. számú melléklet
21.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!