nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-01 - 2016-08-31
Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.§.(4) bekezdésében, 10.§.(1) bekezdésében, 26.§-ában, 32.§.(1) bekezdés b.) pontjában és (3) bekezdésében, 48.§. (4) bekezdésében, 92.§.(1) és (2) bekezdésében, 115.§.(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. fejezet

Általános rendelkezések


1. Eljárási szabályok


1.§.


(1) A rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( a továbbiakban Szt.)  Szt. 4–16. §-a határozza meg.

(2)A szociális ellátások iránti kérelmeket az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatalhoz ( a továbbiakban: Hivatal )kell benyújtani.

(3) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátás megállapítása iránti kérelem az 1. mellékletben meghatározott formanyomtatványon terjeszthető elő. A kérelmező a kérelemben nyilatkozik a saját, valamint – ha a rendelet eltérően nem rendelkezik – a családjában élő személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól.

(4) A rendeletben meghatározott vagyoni helyzetre vonatkozó feltétel meglétét  a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozat benyújtásával kell igazolni.

(5) A pénzbeli ellátás kifizetése bankszámlára utalással vagy házipénztárból való kifizetéssel történik.

(6) A pénzbeli ellátásokat az ellátást megállapító határozatban megjelölt személy részére kell kifizetni. Az ellátás jogosultja teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli meghatalmazással az ellátás házipénztárból való felvételére más személyt is meghatalmazhat.

(7)A rendeletben meghatározott települési támogatások felhasználásának ellenőrzését a jegyző végzi.

(8)Az ellenőrzés keretében a jegyző írásban felhívja az ellátásban részesülőt, hogy a települési támogatás kérelemben megjelölt célra történő felhasználását a felhívás kézhezvételét követő 15 napon belül igazolja.

(9)A (8) bekezdésben meghatározott igazolás módja lehet különösen: a jogosult nevére szóló számla, az árucikk nevét is tartalmazó nyugta, közüzemi díj befizetéséről szóló csekkszelvény Hivatalnál bemutatása.

(10)Amennyiben a települési támogatás összege a 20.000.-Ft-ot nem haladja meg, a települési támogatás felhasználását a jogosult büntetőjogi és anyagi felelőssége tudatában tett, teljes bizonyító erejű magánokirattal is igazolhatja.

(11) A támogatásban részesülő személy köteles a támogatás felhasználásának ellenőrzésében együttműködni.


2.§.


(1)A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell az 1.§.(3) bekezdésében meghatározott jövedelem-adatok igazolásán túl a kérelmet alátámasztó egyéb dokumentumokat is.

(2) A települési gyermekszületési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát is.

(3) A települési temetési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell- amennyiben a temetési segélyt nem a haláleset helye szerinti önkormányzattól kérik-, az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát

(4) A települési óvodakezdési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az óvoda igazolását arról, hogy a gyermek óvodai nevelésben való részvételét megkezdte.

(5)A települési iskolakezdési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a kérelem benyújtásakori tanévre szóló, nappali tagozatos tanulmányok folytatásáról szóló iskolalátogatási igazolást.2. Hatásköri szabályok


3.§.

A képviselő-testület a polgármesterre ruházza a

a.) települési temetési támogatás megállapítására,

b.) települési gyermekszületési támogatás megállapítására,

c.) települési óvodakezdési támogatás megállapítására,

d.) települési iskolakezdési támogatás megállapítására,

e.) az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetésére vonatkozó,

f.) az étkeztetés megállapítására és megszüntetésére vonatkozó

hatáskörét.


II. fejezet

 Pénzbeli szociális ellátások


3. Az ellátások formái


4.§.


(1) Az önkormányzat képviselő-testülete e rendelet alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt.

(2) A települési támogatás  adható

     a.)   rendkívüli települési támogatás,

     b.)  települési gyermekszületési támogatás

     c.)települési temetési támogatás

     d.)települési iskolakezdési támogatás

     e.)   települési óvodakezdési támogatás formájában.

(3) A (2) bekezdés a.)-e.) pontjaiban meghatározott támogatás formák közül alkalmanként egy személy részére csak egy formában nyújtható támogatás.4. Rendkívüli települési támogatás


5.§.


(1)Rendkívüli települési támogatás nyújtható különösen

a.)annak a személynek, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról átmenetileg más módon nem tud gondoskodni, vagy betegsége miatt megélhetését veszélyeztető mértékű gyógyszerkiadása merült fel, vagy

b.)annak a személynek, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került

(2)Rendkívüli települési támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb  összegének 200 %-át, egyedülélő, vagy gyermekét egyedül nevelő személy esetében a 250 %-át.

(3) Rendkívüli települési támogatás alkalmanként egy családból egy személy részére állapítható meg. A rendkívüli települési támogatás minimális összege 5.000 Ft.


6.§.


Amennyiben a kérelmezô olyan élethelyzetbe kerül, amely azonnali intézkedést igényel, és a Képviselő-testület nem hívható össze,  rendkívüli települési támogatás megállapítására a polgármester is jogosult. Ilyen esetben a rendkívüli települési támogatás iránti kérelem elbírálásához szükséges igazolások elôzetes beszerzésétôl is el lehet tekinteni, amennyiben vélelmezhetô, hogy a kérelmezô a feltételeknek megfelel, és ezt írásos nyilatkozatával is megerôsíti. A kérelem elbírálásához szükséges igazolásokat utólag pótolni kell.


7.§.


(1) Amennyiben az 5. § (1) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak, és a kérelmező rendelkezik olyan rendszeres jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére, rendkívüli települési támogatás egy személy részére évente egy alkalommal pénzintézeti kölcsönnek nem minôsülô, kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, ha a kérelmezô baleset, betegség, elemi kár vagy más elôre nem látható ok miatt kerül rendkívüli élethelyzetbe, s az összeg a gyógykezeléshez, a minden napi életvitelhez szükséges eszköz beszerzéséhez vagy a károk elhárításához szükséges.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kamatmentes kölcsön összege legfeljebb 100.000 forint lehet.

(3)A kölcsönt, ha annak összege az öregségi nyugdíj minimumot nem haladja meg három hónap, ha az öregségi nyugdíj minimum kétszeresét nem haladja meg hat hónap, ha az öregségi nyugdíj minimum háromszorosát nem haladja meg kilenc hónap, egyéb esetben 12 hónap alatt kell visszafizetni, az elõre meghatározott részletekben, havonta.

(4)Az elsõ részletet a kölcsön felvételét követõ hónap 15. napjáig kell visszafizetni.

(5)A kölcsön folyósításáról szóló határozatban rögzíteni kell a kölcsön folyósítás célját, összegét, a visszafizetés feltételeit és a kölcsön késedelmes megfizetése esetén a behajtás módját.


5.Települési gyermekszületési támogatás


8.§.


(1)A települési gyermekszületési támogatás a települési lakosként anyakönyvezett újszülött gyermek szülője részére a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz nyújtott támogatás.

(2) A települési gyermekszületési támogatás a  gyermek élve születése esetén állapítható meg.


(3) A települési gyermekszületési támogatás alkalmanként egy családból egy személy részére állapítható meg. A települési gyermekszületési támogatás minimális összege 15.000.-Ft.6. Települési temetési támogatás


9.§.


(1) A települési temetési támogatás az elhunyt személy eltemettetési költségeinek viseléséhez nyújtott támogatás, függetlenül attól, hogy az eltemettető a meghalt személy eltemettetésére köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt-e vagy sem.

(2)A települési temetési támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb  összegének 400 %-át, egyedülélő, vagy gyermekét egyedül nevelő személy esetében a 500 %-át.

(3) A települési temetési támogatásra az a személy jogosult, aki a temetés költségeit viselte.

(4) A települési temetési támogatás minimális összege 10.000.- Ft, maximális összege                                     100.000.-Ft.

(5)A települési temetési támogatás iránti kérelem a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül nyújtható be.7.Települési óvodakezdési támogatás


10.§.


(1) A települési óvodakezdési támogatás a gyermek óvodai nevelése megkezdéséhez kapcsolódó költségek viseléséhez nyújtott támogatás.

(2) A települési óvodakezdési támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb  összegének 400 %-át, egyedülélő, vagy gyermekét egyedül nevelő személy esetében a 500 %-át.

(3) A települési óvodakezdési támogatás egy alkalommal, abban a nevelési évben állapítható meg, amikor a gyermek óvodai nevelésben való részvételét megkezdi. A települési óvodakezdési támogatás alkalmanként egy családból egy személy részére állapítható meg.

(4)A települési óvodakezdési támogatás összege 5.000.-Ft.


8.Települési iskolakezdési támogatás


11.§.


(1)A települési iskolakezdési támogatás az alap-, közép- és felsőfokú oktatásban részvevő tanulók tanévkezdéskor felmerülő költségeihez nyújtott támogatás.

(2) A települési iskolakezdési támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb  összegének 400 %-át, egyedülélő, vagy gyermekét egyedül nevelő személy esetében a 500 %-át.

(3) Egy tanévre egy személynek csak egy alkalommal adható támogatás. A települési iskolakezdési támogatás alkalmanként egy családból egy személy részére állapítható meg.

(4) A települési iskolakezdési támogatás minimális összege általános iskolai tanulmányok esetén 5.000.-Ft, középiskolai tanulmányok esetén 10.000.-Ft, felsőfokú iskolai tanulmányok esetén 15.000.-Ft.


III. fejezet

Természetben nyújtott szociális ellátások


9. Természetben nyújtott rendkívüli települési támogatás

12.§.


(1)Amennyiben kérelmező a rendkívüli települési támogatás 5.§-ban foglalt feltételeinek megfelel és a rendkívüli települési támogatást a lakhatásával kapcsolatban felmerülő közüzemi költségekre tekintettel

a.) villamos energia díj, illetve díjhátralék megfizetéséhez kéri és rendelkezik előre fizetős villamosenergia-fogyasztást mérő órával, vagy

b.) ivóvíz díj, illetve díjhátralék megfizetéséhez kéri

a rendkívüli települési támogatást természetben, az előre fizetős villamosenergia-fogyasztást mérő óra feltöltése, ivóvízdíj illetve díjhátralék esetén a rendkívüli települési támogatás összegének közvetlenül a szolgáltató részére történő utalása útján kell nyújtani.

(2)Amennyiben kérelmező a rendkívüli települési támogatás 5.§-ban foglalt feltételeinek megfelel és a rendkívüli települési támogatást az általa lakott lakás téli fűtésének költségeire tekintettel kéri, és a lakás fűtése tüzifával megoldható, a rendkívüli települési támogatás természetben, a kérelmező részére tüzifa biztosításával is nyújtható.

(3) A rendkívüli települési támogatást természetbeni ellátás formájában kell nyújtani akkor is, ha az ügy összes körülményei, - különösen a családgondozás adatai alapján a segélyezett család életvezetési  és család gazdálkodási gondjai -   megalapozzák, hogy  a készpénz segélyt nem rendeltetésének megfelelően használja fel a jogosult. A természetbeni ellátás formái különösen: gyermek étkezési térítési díjának átvállalása, élelmiszer-váráslásra jogosító utalvány stb.10. Köztemetés

13.§.


(1)A képviselő-testület az Szt. 48. § (3) bekezdés b.9 pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól:

a.) részben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 1505-át, egyedül elő estén a 200 5-át.

b.) egészben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 1005-át, egyedül élő esetén a 150%-át és sem az eltemetettetésre köteles személy, sem a családja nem rendelkezik vagyonnal.IV. fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások


11. Étkeztetés

14.§.

(1) Étkeztetésre jogosult az a személy,

a.) akinek önellátási képessége teljesen hiányzik, vagy olyan mértékben csökkent, hogy önmaguk vagy eltartottjaik részére a napi egyszeri meleg étkezésről tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek gondoskodni, vagy

b.) akinek házi segítségnyújtásra való jogosultságát megállapították, a jogosultság fennállásának időtartamára.

(2) Az (1) bekezdés a.) pontjában foglalt feltétel fennállását a háziorvos által kiadott, 2. melléklet szerinti szakvéleménnyel kell igazolni.

(3)A szakvélemény alapján az étkeztetésre való jogosultság határozatlan, vagy meghatározott ideig áll fenn.

(4) Az étkeztetést az önkormányzat az általa fenntartott konyha útján biztosítja.

(5) Az étkeztetés történhet

a) helyben fogyasztással

b) házhoz szállítással

c.) a jogosult általi elvitellel.

(6) Külön eljárás nélkül, haladéktalanul étkeztetést kell biztosítani biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti. A szükséges eljárást az ellátás biztosításától függetlenül utólag ilyen esetben is le kell folytatni.12. Házi segítségnyújtás


15.§.


Az Sztv. 63. §-ában meghatározott házi segítségnyújtást az önkormányzat az általa alkalmazott, megfelelő szakképzettséggel rendelkező házi szociális gondozó útján biztosítja.


13. Az ellátás megszüntetése


16.§.


(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást meg kell szüntetni, ha:

a) az ellátás megállapítása határozott idôre vagy feltétel bekövetkeztéig történt;

b) az ellátott az ellátást elôzetes bejelentés nélkül tartósan (legalább 1 hónapig ) nem vette igénybe, s ezt utólag elfogadható módon nem mentette ki;

c) az ellátott magatartásával az ellátást lehetetlenné tesz vagy akadályozza;

d.)az ellátott a részére megállapított intézményi térítési díj megfizetését figyelmeztetés ellenére legalább 2 hónapon keresztül elmulasztotta, feltéve, hogy annak megfizetésére egyébként képes lenne és nem kérte a személyi térítési díj mérséklését vagy elengedését sem.


14. Térítési díj

17.§.


(1)A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért – a házi segítségnyújtás kivételével - térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díjat és az intézményi térítési díjból biztosított önkormányzati támogatást a 3. melléklet tartalmazza.

(2)A képviselő-testület a kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét kérelemre csökkentheti vagy elengedheti, ha a kötelezett családjában az egy főre eső rendszeres havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el és sem a kötelezett, sem a családja nem rendelkezik vagyonnal,  vagy a kötelezett  a személyi térítési díjat önhibáján kívül megfizetni nem képes szociális, vagyoni és lakhatási körülményeire tekintettel.V. fejezet


15. Záró rendelkezések


18.§.


(1)A rendelet 2014. március 1-én lép hatályba.

(2)Hatályát veszti

a.)Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a felnôtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 9/2006. (XI.10.) önkormányzati rendelete,

b.) Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelete


Uraiújfalu, 2015. február 12.                                     Vargyai Vilmos                                     dr. Husz Norina

                                       polgármester                                               jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
30.86 KB
2. melléklet
12.1 KB
3. melléklet
4.75 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!