nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszagyuláháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (II.18..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-02-20 -tól
Tiszagyuláháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (II.18..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai


1. §


(1)     A képviselő-testület az önkormányzat és a Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvoda együttes 2019. évi költségvetésének

                   a) kiadását                                                                                286.474.855 Ft

                   b) bevételét                                                                                286.474.855 Ft

          főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.


(2)     A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:

                        a) Költségvetési bevételek összesen:                                              264.931.924 Ft, ebből

                        aa) működési:                                                                      202.877.281 Ft

                        ab) felhalmozási:                                                                    62.054.643 Ft


                  b) Költségvetési kiadások összesen:                                          284.710.638 Ft, ebből

                        ba) működési:                                                                     198.718.405 Ft

                        bb) felhalmozási:                                                                  85.992.233 Ft


                  c) Költségvetési hiány:                                                                19.778.714 Ft, ebből

                        ca) működési többlet:                                                             4.158.876 Ft

                        cb) felhalmozási hiány:                                                          23 937 590 Ft

         

(3)     A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele:

                      aa) előző évi költségvetési maradvány működési célra:                       29.042.003 Ft

                                                                                                             

                     ab) előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra:                    18 716 385 Ft


b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

   

                      ba) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele összesen:            2.019.094 Ft, ebből

                              baa) felhalmozási hitelek bevételei:                                              0 Ft

                     bab) működési hitelek becételei:                                                 0 Ft

                     bac) államháztartáson belüli megeleőlegezés                              2.019.094 Ft

   

                      bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen:   1.764.217 Ft, ebből

                               bba) felhalmozási hitelek kiadásai:                                    0 Ft

                               bbb) működési hitelek kiadásai:                                        0 Ft

                               bbc) államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése       1.764.217 Ft


                   c)  Finanszírozási bevételek összesen:                                         21.542.931 Ft

                   d)  Finanszírozási kiadások összesen:                                           1.764.217 Ft

                   e)  Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:                      19.778.714 Ft

                 

(4)     A kiadások főösszegén belül

                  a) a személyi juttatások előirányzatát                                         61.704.812 Ft

                  b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                           9.548.963 Ft

                  c) a dologi kiadások előirányzatát                                             100.529.699 Ft

                  d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát                             1.100.000 Ft

                   e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát                       25.834.931 Ft

                  f) a beruházási kiadások előirányzatát                                         37.553.806 Ft

                  g) a felújítási kiadások előirányzatát                                            48.428.426 Ft

                  h) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát                         10.001 Ft

                  i) a finanszírozási kiadások előirányzatát                                      1 764 217 Ft

          összeggel állapítja meg.


(5)     Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét

                                                                                                                         5.585.737 Ft

          összeggel állapítja meg.

 ebből:    általános tartalék                                                                                  5.585.737 Ft            


(5)     A képviselő-testület az önkormányzat, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti, 2019. évi saját bevételeinek előirányzatát 7 100 000 Ft összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

                  a) helyi adókból, települési adóból származó bevétel                     6 600 000 Ft

                  b) az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel                  0 Ft

                  c) az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel                    0 Ft

                  d) bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                        500 000 Ft


2. §


(1)     Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportokra tagozódását az 1. melléklet határozza meg.


(2)     Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg bevételi kiemelt előirányzatait a 2. melléklet, kiadási főösszeg kiadási kiemelt előirányzatait a 3. melléklet, kötelező és önként vállalt feladat bontásban tartalmazza.


(3)     A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat központi költségvetésből származó forrásait.


(4)     Az 5. melléklet tartalmazza az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként, a 6. melléklet a felújítási kiadásait célonként.


(5)     A többéves kihatással járó döntéseket a 7., az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 8. melléklet tartalmazza.


(6)     Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet határozza meg.


(7)     A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.


(8)     Az önkormányzat által biztosított támogatásokat a 11. melléklet, valamint az önként vállalt feladatokat a 12. melléklet tartalmazza.


2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések


3. §


 (1)    A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot 2019. évben 46 380 Ft összegben állapítja meg.


(2)     Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.


(3)     A polgármester köteles gondoskodni a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, azok lehetőség szerinti növelésére.


(4)     A képviselő-testület az előirányzatok fölötti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:


          a)       Az önkormányzat bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításokat a polgármester a képviselő-testületnél kezdeményezheti.


          b)      A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület dönt.


          c)       Az önkormányzati intézmény bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti előirányzat átcsoportosítás képviselő-testületi döntés alapján történhet.


          d)      Az önkormányzati intézmény vezetője a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel, támogatásértékű bevételekkel saját hatáskörben módosíthatja költségvetési előirányzatait és erről a képviselő-testületet negyedévenként értesíti. Az egyéb bevételek miatt előirányzat módosításokat és a kiemelt előirányzat csoportok közötti átcsoportosításokat az intézmény vezetője a képviselő-testületnél kezdeményezhet.


          e)       A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a) pont szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.


3. Pénzellátás, támogatások folyósítása


4. §


(1)     A 11. mellékletben meghatározott támogatási előirányzatok felhasználására elszámolási kötelezettséget tartalmazó megállapodások alapján a polgármester jogosult.


(2)     Az önkormányzati intézmény támogatása havonként az éves előirányzat 1/12-ed rész erejéig történik.


(3)     Az e rendeletben nem szabályozott államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására a képviselő-testület jogosult.


4. A 2018. évi költségvetési maradványhoz kapcsolódó elvek


5. §


A költségvetési maradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.


5. Pénz- tőke és hitelműveletek


6. §


(1)     Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként vagy nyíltvégű befektetési alapban való lekötésre, valamint értékpapír, befektetés vásárlására, értékesítésére a polgármester jogosult.


(2)     A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási beszámolókban a képviselő-testületet tájékoztatja.


(3)     Felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.


(4)     Folyószámla-hitelről szóló pénzintézettel kötendő megállapodásról a képviselő-testület dönt.


6. Záró rendelkezések


7. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.Tiszagyulaháza, 2019. február 12.


                           Mikó Zoltán                                                               Dr. Kiss Imre

                           polgármester                                                                     jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
4. sz. melléklet
21.39 KB
7. sz. melléklet
15.23 KB
8. sz. melléklet
15.1 KB
9. sz. melléklet
21 KB
10. sz. melléklet
13.69 KB
12. sz. melléklet
14.51 KB
1. sz. melléklet
26.28 KB
2. sz. melléklet
20.94 KB
3. sz. melléklet
20.67 KB
4. sz. melléklet
16.85 KB
5. sz. melléklet
17.03 KB
6. sz. melléklet
14.06 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!