nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (II. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2014-02-22 -tól
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (II. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2014. (II. 12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R1.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. §      (1)        A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 252 196 ezer forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 232 295 eFt-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 252 196 ezer forintban állapítja meg.


(2) A 2014. évi költségvetés hiánya 19.901 ezer forint, melyből a folyó évi hiány 19.901 ezer forint.


(3) A Képviselő-testület a meghatározott hiányt belső finanszírozási bevétellel (előző évi pénzmaradvány)  igénybevételével finanszírozza.”


2. § Az R1. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (1)         Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként, melynek részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza:

a)  működési célú támogatások államháztartáson belülről                  127.598 e Ft,

b) közhatalmi bevétel                                                                                            38.718 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                      18.602 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                          15 750 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszköz                                                                 28.054 e Ft

g) felhalmozási célú támogatások                                                                       3.573 e Ft

h) előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra                         1.350 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra                    17.151  e Ft


(2)         Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                  252 196 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                  0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                     0 e Ft.


(3)         Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                                     219.295 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                                                32 901 e Ft.”


3. § Az R1. 4. § (1)-(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. § (1)         Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza:

a) működési költségvetés                                                                                  218.295 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                   110.486 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:   26.898 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                           62.535 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                12.785 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                              5.591 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                               32 901 e Ft

      ba) beruházások,                                                                                             6 928 e Ft

      bb) felújítások                                                                                                    19.723 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási célú kiadás                                                               6 250 e Ft

 c ) kölcsönök                                                                                                                      0 e Ft

d)  tartalékok, pénzmaradvány                                                                            1.000 e Ft


(2)         Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                      252 196 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                      0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                    0 e Ft.”


4. § Az R1. 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„5. §               A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint                bevétel:     219.295 e Ft

                                                           kiadás:      219.295 e Ft, egyenlege: 0 Ft

b) felhalmozási cél szerint           bevétel:       32 901 e Ft

                                                           kiadás:        32 901 e Ft, egyenlege: 0 Ft

A költségvetés pénzforgalmi egyenlege 0 Ft.”


5. § Az R1. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


6. § Az R1. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.


7. § Az R1. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.


8. § Az R1. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.


9. § Az R1. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.


10. § Az R1. 10. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.


11. § A köztisztviselők illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól szóló 29/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Jelen rendelet 2. §-a 2014. december 31-én hatályát veszti.”


12. § (1)        Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2)         A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés szerint gondoskodik.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-6. melléklet
221.07 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!