nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 58/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-01-01 - 2016-06-13
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 58/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról


Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,


Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 42. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


I. fejezet


1. Általános rendelkezések


1.§


(1) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosít a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére, és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.


(2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme.

A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.


(3) A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Miskolc Megyei Jogú város (a továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére terjed ki.


(4) Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás – mely a jelen rendeletben foglaltaknak megfelelően magában foglalja a Ht. 42 § (1) bekezdésében foglalt valamennyi feladat ellátását, így különösen a hulladék begyűjtésével, szállításával, előkezelésével, tárolásával, hasznosításával kapcsolatos tevékenységeket, továbbá a Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén begyűjtött települési hulladék ártalmatlanítását, a szelektíven gyűjtött hulladék előkezelését és a Miskolc Térségi Konzorcium létesítményeinek üzemeltetését is – ellátására külön közszolgáltatási szerződés alapján 2018. december 31-ig a MiReHuKöZ Nonprofit Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult.


(5) A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Ht. alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Közszolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi (a továbbiakban: ingatlanhasználó) az ingatlanán keletkező települési hulladék gyűjtéséről és annak a begyűjtésre feljogosított gazdálkodó szervezetnek történő átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.


Jelen rendelet hatálya az előző mondatnak megfelelően – e rendeletben meghatározottak szerint – kiterjed a gazdálkodó szervezetekre is.


(6) Tilos a hulladékot elhagyni, – a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon – felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.


(7) A Közszolgáltató a Miskolc Térségi Konzorcium tagönkormányzatainak kizárólagos tulajdonával megalapított gazdasági társaság, amellyel Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének VIII-180/5286/2013 számon meghozott határozatával történt kijelölésére tekintettel került megkötésre a (6) bekezdés szerinti közszolgáltatási szerződés.


(8) A Közszolgáltató a Miskolc Megyei Jogú Város területén jelen rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint ellátott közszolgáltatási feladatai közül az alvállalkozói igénybevételre vonatkozó adatokat minden évben megadja, mely jelen rendelet 4. mellékletében kerül rögzítésre, tekintettel arra, hogy a Közszolgáltató az alvállalkozókat közbeszerzési eljárás alapján választja ki, és amelynek arányát a közbeszerzési eljárás eredménye alapján tudja rögzíteni.


(9) A Közszolgáltató a hulladék termelőjétől, birtokosától átvett települési hulladékon a birtokba lépéssel tulajdonjogot szerez.


(10) A települési hulladék gyűjtésére, elszállítására, illetve ártalmatlanítására vonatkozóan az ingatlanhasználók és – jelen rendeletben foglaltaknak megfelelően – a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezetek kötelesek igénybe venni az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást, melynek keretében kizárólag a rendelet 1.§. (4) bekezdésében megjelölt Közszolgáltatóval köthetnek szerződést.


2.§


(1) Az Önkormányzat a települési hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása során, a Ht.-ban megfogalmazott céljainak elérése érdekében együttműködik más települési és térségi önkormányzatokkal.


(2) Az ártalmatlanítással kapcsolatos együttműködés tartalmát és feltételeit a Miskolci Térségi Konzorciumot létrehozó konzorciumi szerződés rögzíti. A konzorciumi szerződést megkötő tagönkormányzatok felsorolását az 1. sz. melléklet tartalmazza.


(3) Az Önkormányzat az együttműködés keretében kijelölte az 1. sz. mellékeltben felsorolt települések igényeit kielégítő Miskolc Térségi Konzorcium tulajdonában lévő regionális hulladékkezelési létesítményeket (1. sz. melléklet III. pont).


3.§


E rendelet alkalmazásában:1. települési hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék;


2. háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy az adott ingatlan magán (külön) tulajdonban vagy közös tulajdonban van-e;


3. lomtalanítás alá tartozó települési hulladék: az ingatlanhasználótól a Közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja

4. ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást Ht. alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Közszolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a Közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésére áll


5. ártalmatlanítóhely: a települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény;

6. hasznosítóhely: a települési hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a szolgáltatásban történő felhasználására szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat által erre kijelölt létesítmény;


7. hulladékkezelő: aki a települési hulladékot gazdasági tevékenysége körében az ingatlanhasználótól átveszi, begyűjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, illetve ártalmatlanítja;

8. hulladékkezelési tevékenység: hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítést is;


9. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a jelen rendelet 3.§ 1. pontjában megjelölt települési hulladék körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás;


10. közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint minősített nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el;


11. közszolgáltatási díj: az ingatlanhasználó által a közszolgáltatás igénybevételéért a Közszolgáltatónak fizetendő, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletében meghatározott egy éves díjfizetési időszakra általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtétel szerint megállapított, ennek hiányában a Ht.-ben szabályozott díj.

12. kijelölt ártalmatlanítóhely: Miskolc közigazgatási területén keletkező települési hulladék kizárólag a Miskolc Térségi Konzorcium létesítményeiben, különösen a Hejőpapi 073/6. helyrajzi szám alatt működő Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Központban ártalmatlanítható, melynek üzemeltetését a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint a MiReHuKöz Nonprofit Kft. látja el.


13. gazdálkodó szervezet: a Ptk. 685. § c) pontja alapján meghatározott szervezetek


14. Miskolc Térségi Konzorcium: a hulladékgazdálkodási feladatok ellátása érdekében létrejött önkormányzati társulás, melynek tagjai az 1. sz. melléklet I. pontjában felsorolt települési önkormányzatok.

15. papír hulladék: újságpapír és csomagolási papír;


16. műanyag hulladék: csomagolási műanyag hulladék;


17. fém hulladék: csomagolási fém hulladék;


18. társított hulladék: italos karton.


2. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

4.§

(1) Az Önkormányzat az ingatlanhasználóknál keletkező települési hulladék kezelésére hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fenn.

Feladata e tekintetben különösen:

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,

b) a közszolgáltatás ellátására a Közszolgáltató kiválasztása, illetőleg kijelölése, a Szolgáltatóval szerződés megkötése,

c) gondoskodás a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék elhelyezésére szolgáló ártalmatlanító hely, hasznosító hely kialakításáról, fenntartásáról, üzemeltetéséről, megszüntetéséről, illetve rekultivációjáról,

d) erre vonatkozó eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása,

e) a települési hulladékkal kapcsolatos egyes – a jogszabályban meghatározott – hatósági jogkörök gyakorlása;

f) a közszolgáltatással összefüggő – egyéb jogszabályban nem rendezett – önkormányzati feladat- és hatáskör megállapítása.

g) a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása.

h) a tulajdonában álló közterületen elhagyott vagy azon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok elszállításáról és kezeléséről a közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik;


(2) A közszolgáltatás a közszolgáltatás ellátására feljogosított Közszolgáltató, vagy alvállalkozója szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött, és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott, a jelen rendelet 3. § 1. pontjában megjelölt települési hulladék jelen rendeletben foglaltak szerinti átvételére, gyűjtésére, elszállítására, kezelésére, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási, és a hulladék kezelésére szolgáló létesítmény fenntartására, üzemeltetésére, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésre, továbbá a jelen rendeletben foglaltak szerint a Miskolc Megyei Jogú Városhoz tartozó üdülőingatlanokhoz tartozó edényzet ürítésére, a lomhulladék begyűjtésére és elszállítására, valamint a díszüket vesztett, kidobott karácsonyfák összegyűjtésére és elszállítására terjed ki.


3. Az ingatlanhasználó kötelezettségei


5.§

(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:

a) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja,

b) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse,

c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,

d) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.

e) A természetes személy ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot – a jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint – hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja vagy gyűjtőedényben elhelyezheti. E jogot a természetes személy ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére megfizette.

f) Ha az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról saját maga nem gondoskodik, a zöldhulladékot elkülönítetten gyűjti, és a Közszolgáltatónak úgy adja át, hogy a zöldhulladék komposztálhatósága, illetve lebontása biztosítható legyen.

g) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, a természetes személy ingatlanhasználó a személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét és adóazonosító jelét a 2/A és 2/B számú melléklet szerinti adatlap kitöltésével megadja.

h)Az ingatlanhasználó a veszélyes hulladékokat az egyéb települési hulladékoktól elkülönítve gyűjti


(2) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak 8 napon belül a 2/A. és 2/B. számú melléklet szerinti adatlap kitöltésével bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.


(3) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.


(4) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni.


(5) Szüneteltethető a közszolgáltatás kötelező igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 30 napig senki sem tartózkodik, s emiatt azokon hulladék nem keletkezik.

(6) A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét az ingatlanhasználó a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak.


(7) Ha a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, a tulajdonos a Közszolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni.


(8) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy – a tulajdonos egyidejű értesítése mellett – a Közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.

II. fejezet


4. A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele


6. §


(1) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.


(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.


(3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni (3. sz. melléklet szerint) vagy felhívás közzététele útján, tájékoztatni. A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) – a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével – a Közszolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlanhasználókat – változás esetén is – értesíteni.


(4) A települési hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét az ingatlanhasználó köteles a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hatáskörrel rendelkező szervezeti egységének írásban haladéktalanul bejelenteni. A bejelentésben az ingatlanhasználó köteles megjelölni azokat a körülményeket, amelyek miatt az adott hulladék nem minősül települési hulladéknak, továbbá azokat az intézkedéséket, amelyek útján a hulladék kezeléséről gondoskodik.


(5) A Közszolgáltató és az ingatlanhasználó jogaira és kötelezettségeire, valamint a Ht. alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Közszolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződéses jogviszony teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemeire a jelen rendelet 7. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.


(6) Ha az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Közszolgáltató – az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni az ürítési gyakoriságot, vagy a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.

(7) A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt – írásban értesíteni köteles.


5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés

egyes tartalmi elemei


7. §


(1) A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződést kötő feleket: a Közszolgáltatót és a Megrendelőt (Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát).


(2) Az Önkormányzat és a Közszolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződés nyilvános, azt a Közszolgáltató saját honlapján illetve ügyfélszolgálatán közzéteszi.


(3) A közszolgáltatási szerződésnek legalább a Ht-ben és a 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben kötelezően előírt tartalmi elemekkel kell rendelkeznie, továbbá tartalmaznia kell a:

a) a Közszolgáltató eszköz- és vagyon-nyilvántartási, különösen az önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak vagyon-nyilvántartási kötelezettségeit,

b) információ szolgáltatási és adatszolgáltatási kötelezettségének részletese szabályait.

c) Az önkormányzati tulajdonban, közös tulajdonban álló, illetőleg közös tulajdonba kerülő eszközök berendezések és létesítmények igénybevételével kapcsolatos részletes szabályokat, különösen a Közszolgáltató által történő igénybevétel jogcímére is tekintettel az üzemeltetés részletes feltételeit, a Közszolgáltató által teljesítendő ellenszolgáltatást (bérleti, üzemeltetési díj) is ideértve

d) a Közszolgáltató felelősség és vagyonbiztosítással kapcsolatos kötelezettségeit

e) A Közszolgáltató által ellátható egyéb bevétel megszerzésére irányuló tevékenységeket és azok elszámolási szabályait

f) Alvállalkozók és egyéb közreműködők igénybevételével kapcsolatos szabályokat

g) a szerződés megszűnésének részletes feltételeit

h) a nyilatkozattételre és kapcsolattartásra kijelölt személyek körét mind az önkormányzat mind a Közszolgáltató tekintetében


6. A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek


8. §

(1) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a Közszolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembevételével.


(2) A hulladék ürítésének minimális gyakorisága

a) A tömbházas beépítésű lakóterületeken, társasházak, lakásszövetkezetek esetén minimum: heti egy alkalommal.

b) A családi házas, sorházas, kertvárosi területeken, magánházaknál és vidéken: minimum heti egy alkalom.


(3) A gyűjtőedényzet űrtartalmának ingatlan típusonként az alábbi minimális mértéket kell elérnie:

a) tömblakás: 90 liter/lakás/hét vagy 80/lakás/hét, a jelen rendeletben foglalt szabályok szerint,

b) garázs: 20 liter/garázs/hét,

c) családi ház, sorház: 120 liter/lakás/hét vagy 80 liter/lakás/hét, a jelen rendeletben foglalt szabályok szerint,

d) egy vagy két fő által lakott családi ház, sorház esetén kedvezményes minimális mérték: 60 liter/lakás/hét. A kedvezményre jogosító feltétel teljesülését a kedvezményt igénybe vevő ingatlanhasználónak kell a Közszolgáltató felé igazolnia.


(4) Ha az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy adatot közöl – ide értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó személyek számára vonatkozó adatot is – és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Közszolgáltató – az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni az ürítési gyakoriságot vagy a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.


(5) A Közszolgáltató jogosult a gyűjtőedényzet mellé kirakott hulladék elszállítására, amennyiben az adott területen alkalmazott technológia erre lehetőséget nyújt. A többletszolgáltatás tényéről és az ennek megfelelő díj alkalmazásáról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót egyidejűleg értesíteni köteles.

(6) A Közszolgáltató által a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket az ingatlanhasználó erre irányuló írásbeli szerződés alapján jogosult megvásárolni vagy ­külön díj ellenében - bérbe venni a Közszolgáltatótól, vagy egyéb más szolgáltatótól.


(7) A közszolgáltatótól megvásárolt vagy az önkormányzat tulajdonát képező gyűjtőedények elhelyezéséről, pótlásáról, kicseréléséről, javításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni saját költségén, kivéve a Közszolgáltató általi, bizonyított károkozás esetét.


(8) A Közszolgáltató karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyűjtő edényzet mellé kihelyezett karácsonyfákat külön díj felszámolása nélkül szállítja el a Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Telepre komposztálás céljából minden év január 31-ig.


(9) A szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére Közszolgáltató szabványos gyűjtőedények elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról és fertőtlenítéséről a Közszolgáltató köteles gondoskodni, a gyűjtőszigetek és környékük tisztán tartásáról, a hó és síkosság mentesítéséről az önkormányzat gondoskodik, melynek területén a gyűjtősziget található. A hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetése során a kihelyezett edények és szigetek ürítéséről a Közszolgáltató legalább kéthetente egy alkalommal gondoskodik. Az üzemeltetett szigetek adatait az 1. számú melléklet III. pont tartalmazza.


(10) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém, társított hulladékokat a házhoz menő szelektív gyűjtéssel érintett – e rendelet 5. mellékletében meghatározott területeken lakossághoz csere rendszerben kihelyezett szelektív gyűjtőzsákban elkülönítetten gyűjti. A Közszolgáltató legalább hetente egy alkalommal gondoskodik a kihelyezett gyűjtőzsákok ürítéséről.


(11) A Közszolgáltató által létesített és üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetekre történő hulladék szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik.


(12) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékgyűjtő szigeten – a Közszolgáltató előírásaira is tekintettel – úgy kell elhelyezni, hogy azok ne keveredjenek egymással, és a környezetet ne szennyezzék.


(13) A 1. sz. mellékelt III. pontban meghatározott hulladékgyűjtő udvarokat a Közszolgáltató a hatályos jogszabályoknak és a közszolgáltatási szerződésben meghatározott módon megfelelően üzemelteti, ürítéséről edények telítettségének függvényében gondoskodik.


7. A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek


9.§


(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján lehet..


(2) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. Az edények ürítése a megjelölt szállítási napon 6.00 és 22.00 óra között történik.


A gyűjtőedényt a szállítási napon, 06 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.


(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.


A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


10. §


(1) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.


(2) A Közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott vagy általa bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről az ingatlanhasználó bejelentése alapján a Közszolgáltató köteles gondoskodni.


(3) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlanhasználó köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedény használati jogát (bérleti vagy tulajdonjogát) megszerezte.


(4) A Közszolgáltató kárát az ingatlanhasználó a kár bekövetkeztétől számított harminc napon belül köteles megtéríteni.


11. §

(1) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési hulladék súlya:

a) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 13 kg,

b) 80 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 17 kg,

c) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 27 kg,

d) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg,

e) 770 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 175 kg,

f) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg lehet.


(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni.


(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.


(4) A (2) bekezdésben foglalt esetben és a (3) bekezdésben foglaltak megszegése esetén a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítését megtagadhatja. Ezen túlmenően a Közszolgáltató jogosult megtagadni a közszolgáltatás teljesítését az alábbi esetekben:

a) a hulladék nem jelen rendeletben meghatározott edényzetben vagy zsákban került elhelyezésre

b) a gyűjtőedényben települési hulladéknak nem minősülő hulladékot helyeztek el, különösen építési és bontási hulladékot, állati tetemet, valamint elektromos, elektronikai és veszélyes hulladékot,

c) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, illetve ártalommentesen nem helyezhető el, illetve nem minősül települési hulladéknak

d) a gyűjtőedény oly mértékben sérült, hogy a gépi ürítés során balesetveszélyt okozhat.


8. A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések


12. §


(1) Miskolc és az 1. sz. mellékletben felsorolt tagönkormányzatok, illetve együttműködő települési önkormányzatok közigazgatási területén keletkező települési hulladék kizárólag az Önkormányzat, illetve a feladat ellátására létrejött Miskolc Térségi Konzorcium tulajdonában és a közszolgáltatási szerződés alapján 2018. december 31-ig az MiReHuKöZ Nonprofit Kft. kizárólagos üzemeltetésében levő jelen rendelet 1. sz. mellékelt III. pontban szereplő ártalmatlanító helyen ártalmatlanítható. Az ártalmatlanító helyen lerakással ártalmatlanított hulladék a Miskolc Térségi Konzorcium tulajdonát képezi.


(2) Lakossági hulladékgyűjtő udvarokban is elhelyezhetőek a háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött hulladékok (pl. színes, vegyes és kartonpapír, fehér és színes üveg, italos fémdoboz, szárazelem) és a Közszolgáltató, mint hulladékgyűjtő udvar kizárólagos üzemeltetője által meghatározott egyéb hulladékalkotók (pl. textil, műanyag, akkumulátor, bio hulladék), a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által közzé tett nyitvatartási időben és feltételekkel.


(3) A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Közszolgáltató külön szerződésben rögzítetteknek megfelelően köteles gondoskodni.


(4) Az ingatlanhasználó

a) negyedévente maximum 250 kg települési hulladékot a Hejőpapi Regionális Hulladéklerakón és a Miskolc, József Attila u. 65. szám alatti úti átrakó állomáson

b) a hulladékudvarokban ingyenesen

az 5/2002. (X.29.) KvVM rendelet előírásai szerint helyezhet el, az adott telephelyre vonatkozó szabályok betartásával.


(5) Valamennyi hulladékkezelő létesítményben, ártalmatlanító helyen, illetőleg hulladékudvarokban guberálni tilos.


9. A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó

külön rendelkezések

13. §


(1) A jelen rendelet 3. § 3. pontjában meghatározott hulladékra nézve a lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a Közszolgáltató gondoskodik évi két alkalommal


(2) A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Közszolgáltató végzi.


(3) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


(4) A Közszolgáltató az előírásoktól eltérő módon, szabálytalanul elhelyezett hulladékot köteles – külön díjfizetés ellenében – elszállítani. Ha a külön díj megfizetésére kötelezett személye nem állapítható meg, a Közszolgáltató a számlát a települési önkormányzatnak nyújtja be.


10. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj


14. §


(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét 2013. július 1-jétől 2014. december 31-éig a Ht. 91. §-ában foglaltak határozzák meg, ezt követően a miniszter rendeletben állapítja meg.

(2) Ha a gyűjtőedényt külön bérlettel a Közszolgáltató vagy harmadik személy, szervezet biztosítja, annak költsége a díj megállapításánál nem vehető figyelembe.


(3) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlanhasználó, illetve az a gazdálkodó szervezet köteles, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére kötelezett.


Lakóközösségek (társasházak, lakásszövetkezetek, stb.) által közösen használt edényzet után a díj – a Közszolgáltató által kiállított számla ellenében – közösen fizetendő.


(4) Az ingatlanhasználó, illetve a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére – a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében – havi, illetve negyedéves bontásban, utólag köteles megfizetni.


(5) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni. Késedelmes kiegyenlítés esetén a megfizetni elmulasztott összeg után, a Közszolgáltató a Ptk. által meghatározott késedelmi kamatot számítja fel.


(6) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, vagy jelen rendelet rendelkezéseit egyébként megsérti feltéve, hogy részére a Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.


(7) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek.


A behajtási eljárásra – az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben – a Ht 52 §-ban foglalt rendelkezések az irányadók.


(8) A rendszeres települési hulladék gyűjtéséhez rendelkezésre álló tartálytérfogaton túl alkalmanként keletkező többlethulladék tárolására a Közszolgáltatótól az általa erre a célra rendszeresített gyűjtőzsák vásárolható, melyet a gyűjtőtartály mellé kihelyezve a gyűjtési napon a Közszolgáltató elszállít.

A zsák csak alkalmi kiegészítésként használható, önmagában nem.


A Közszolgáltató nem köteles elszállítani a nem rendszeresített zsákban kihelyezett hulladékot.

(9) Ha az ingatlan tulajdonosa a gyűjtőtartály tárolási helyéről a tartály ürítésére való átadásának helyére történő mozgatás és visszaállítás céljából a Közszolgáltatót kívánja igénybe venni, a Közszolgáltató a tulajdonossal kötött külön megállapodás alapján határozza meg a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékét.


(10) A helyi közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival kapcsolatban az ingatlanhasználó a fogyasztóvédelemről szóló törvény rendelkezéseiben foglaltak szerint a Közszolgáltató ügyfélszolgálatánál kifogást emelhet.


A kifogásnak a számla kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs.

Ha a túlszámlázást megállapító kifogásnak a Közszolgáltató helyt ad, a többletösszeget és annak időarányos kamatait a tulajdonosnak visszafizeti vagy írásbeli kérelmére azt az esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.


(11) A Közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőzsák a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében is csak alkalmi kiegészítésként használható.


(12) Az ingatlanhasználónak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége az 5. § (5) bekezdése alapján szünetelt.


(13) A tulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége az 5. § (5) bekezdése alapján szünetelt.


(14) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a helyi közszolgáltatással kapcsolatos kötelességének teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárulását követően a legközelebbi gyűjtési napon pótolta mulasztását.


(15) Annak a családi házas, sorházas övezetben lakó ingatlanhasználónak, aki kötelezettséget vállal arra, hogy a települési hulladék részét képező papír, műanyag, fém és társított hulladékokat a vegyes hulladéktól elkülönítetten gyűjti és azt a Közszolgáltatónak a házhoz menő szelektív gyűjtés során a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott, erre a célra szolgáló szelektív hulladékgyűjtő zsákban elhelyezve átadja és a hulladék elkülönített gyűjtését ténylegesen teljesíti, abban az esetben az ingatlanhasználó a Közszolgáltatóval létrejövő megállapodás alapján a rendelkezésére álló 120 literes gyűjtőedény helyett 80 literes gyűjtőedényt vehet igénybe. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék űrmértékének havi átlagban el kell érnie a két gyűjtőedény űrmértékének különbözetét.


(16) Az a lakásszövetkezet, társasház ingatlanhasználó, aki a Közszolgáltatóval kötendő írásbeli megállapodásban kötelezettséget vállal arra, hogy a települési hulladék részét képező papír, műanyag, fém és társított hulladékokat a vegyes hulladéktól elkülönítetten gyűjti és azt a Közszolgáltatónak a megállapodásban foglaltak szerint átadja és a hulladék elkülönített gyűjtését ténylegesen teljesíti, abban az esetben a lakásszövetkezet, illetve a társasház ingatlanhasználó bejelentése alapján a 8. § (3) bekezdés a) pontja szerint meghatározott mérték helyett 80 liter/lakás/hét minimális mértéknek megfelelő űrmértéket (kalkulált űrmérték) elérő gyűjtőedényt vehet igénybe. Az igénybe vehető gyűjtőedény űrmértéke, illetve a gyűjtőedények összesített űrmértéke nem lehet kevesebb a kalkulált űrmértéknél. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék űrmértékének havi átlagban el kell érnie a két gyűjtőedény űrmértékének különbözetét.


(17) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítását megelőzően ellenőrizheti az előkészített elkülönítetten gyűjtött hulladékokat tartalmazó gyűjtőedény, vagy gyűjtőzsák tartalmát, mennyiségét.


(18) Amennyiben az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben, vagy gyűjtőzsákban nem csak az elkülönítetten gyűjtött hulladék kerül elhelyezésre, vagy az elkülönítetten gyűjtött hulladék űrmértéke havi átlagban nem éri el a cserével érintett gyűjtőedény űrmértékének különbözetét, akkor a Közszolgáltató az elkülönített gyűjtés szabályainak megsértését bizonyítható módon dokumentálja, és az ingatlanhasználót igazolható módon felszólítja az elkülönített hulladékgyűjtés szabályainak jövőbeni betartására. Amennyiben gyűjtőzsákban nem csak az elkülönítetten gyűjtött hulladékok kerültek elhelyezésre a szelektíven gyűjtött hulladék elszállítását a Közszolgáltató megtagadhatja.


(19) Ha a (18) bekezdésben foglaltaknak megfelelő felszólítást követően az ingatlanhasználó egy éven belül újabb alkalommal az elkülönített gyűjtés szabályait sérti oly módon, hogy az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben, gyűjtőzsákban nem a megfelelő hulladékot helyezi el, vagy az elkülönítetten gyűjtött hulladék űrmértéke havi átlagban nem éri el a cserével érintett gyűjtőedények űrmértékének különbözetét, és ezt a Közszolgáltató észleli, akkor a Közszolgáltató az elkülönített hulladékgyűjtés szabályainak megsértését bizonyítható módon dokumentálja, valamint a kicserélt gyűjtőedényt az ingatlanhasználó egyidejű felszólítása és a szelektív gyűjtésre vonatkozó megállapodás azonnali hatályú felmondása mellett az eredetileg használt űrmértékű gyűjtőedényre visszacseréli. Az edénycserével kapcsolatos költségeket az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató részére 30 napon belül megfizetni.

15. §


(1) A Közszolgáltató köteles a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és adatot megadni, amely a Hivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos díjelőkészítő és díjfelügyeleti tevékenységéhez szükséges. A Közszolgáltató a Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesz tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének. Ha a Közszolgáltató e kötelezettségét nem vagy nem megfelelően teljesíti, a Hivatal bírságot szabhat ki.


Ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervében a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell.


11. A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése


16. §


A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben, illetőleg e rendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható.


III. fejezet

12. A települési hulladékot érintő közszolgáltatásra vonatkozó külön szabályok

17. §

(1) Gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 39. § (1) és (3) bekezdése szerint gondoskodik a hulladék kezeléséről. A gazdálkodó szervezetnek a hulladék kezelésére kötött polgári jogi szerződés érvényességét jelen rendelkezés nem érinti.


(2) A gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékuk mennyiségéről, összetételéről, keletkezésének forrásáról és kezelésének módjáról kötelesek a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hatáskörrel rendelkező szervezeti egységét a hulladékszállítás megkezdését megelőzően, valamint évente a tárgyévet követő január 31. napjáig tájékoztatni.


(3) Üdülőingatlanok, illetőleg időlegesen használt ingatlanok (a továbbiakban együtt: időlegesen használt ingatlan) esetében a közszolgáltatás igénybevétele május 1. napjától szeptember 30. napjáig tartó használati szezonban kötelező..


IV. fejezet


13. A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás alá nem tartozó települési hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások

18. §


(1) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, illetőleg más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni.


(2) A hasznosításra vagy ártalmatlanításra vonatkozó kötelezettségét a kötelezett:

a) jogszabályokban meghatározott feltételekkel, megfelelő hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy

b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.


(3) A háztartásban keletkező települési hulladékot a hulladék termelője(birtokosa) külön engedély nélkül a (6) bekezdésben meghatározott feltételekkel a jelen szerződés 1. sz. melléklet III. pontban megjelölt hulladékkezelő létesítménybe maga is elszállíthatja és ott a jogosultnak átadhatja vagy gyűjtőedényben elhelyezheti. E jogot a természetes személy ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére megfizette.


(4) Gazdálkodó szervezet üzletszerűen, rendszeresen hulladékszállítási tevékenységet csak a külön jogszabályokban meghatározott feltételekkel, a környezetvédelmi hatóság engedélyével folytathat.


(5) A települési hulladék szállítását zárt konténerben, vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni.


A hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék.

Szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a szállítást követően haladéktalanul köteles gondoskodni.


(6) Gazdálkodó szervezet igénybevétele mellett történő szállítás esetén a gazdálkodó szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlanhasználó az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét – a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal – köteles fajtánként nyilvántartani és erről a hatóságoknak bejelentést tenni.


(7) A (7) bekezdésben előírt kötelezettség – a külön jogszabályokban meghatározottak szerint – mind a kijelölt ártalmatlanítóhely üzemeltetőjét, mind pedig az egyéb ártalmatlanítóhely tulajdonosát (üzemeltetőjét, használóját) is terheli.


(8) Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga e rendeletben megjelölt ártalmatlanító-helyre szállítja, a hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében díjat köteles fizetni a Közszolgáltató részére.


19. §

(1) Ha a hulladék termelője, birtokosa a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékának elszállításával a Közszolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő külön megállapodásuk alapján a Közszolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű-, és összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt a hulladék termelője, birtokosa rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről.


(2) A hulladék termelője, birtokosa a Közszolgáltató részére a megállapodásban kikötött díjat köteles megfizetni.


20. §


(1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a közterület tisztán tartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni.


(2) A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni a közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre.

Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos tisztán tartásáról, a konténer telítődése esetén annak haladéktalan elszállíttatásáról.

(3) A szállítást végző gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a gyalogos forgalom biztonságát nem veszélyeztető módon, az alábbi előírások megtartásával helyezhet ki:

a) főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, a szállító jármű helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítődéskor haladéktalanul megtörténhessen;

b) tömegközlekedési útvonalon, amennyiben a konténer kihelyezése csak a közúti forgalom zavarásával oldható meg, az a) pontban foglaltak szerint kell eljárni;

c) egyéb útvonalakon a konténert, a telítődést követő 8 órán belül el kell szállítani.


(4) Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell tüntetni a hulladék termelőjének, birtokosának, illetőleg a szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezetnek nevét, cégnevét, címét, telefonszámát és a konténer azonosító számát.


V. fejezet

14. Általános, jogi felelősség


21. §


Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási jogszabályokban vagy reá vonatkozó hatósági határozatban foglalt kötelezettségét megszegi és ezzel a környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, vagy tevékenységét a környezetvédelmi előírások megszegésével folytatja, a Ht.-ban, illetve a külön jogszabályokban foglaltak szerinti (büntetőjogi, polgári jogi, közigazgatási jogi, stb.) felelősséggel tartozik.


15. Hulladékgazdálkodási bírság


22. §


A hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségek megsértésének jogkövetkezményeiről, magasabb szintű jogszabály rendelkezik.


VI. fejezet


16. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése


23. §


(1) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve adóazonosító jel) a Közszolgáltató köteles zártan kezelni a magasabb szintű jogszabályok rendelkezései szerint, és az adatbázist kizárólag Közszolgáltatói tevékenységéhez kapcsolódóan használhatja fel.


(2) Az adatvédelmi és az egyéb adatszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései által meghatározott keretek között Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata köteles átadni a Közszolgáltatónak a Közszolgáltatói kötelezettsége hatékony és folyamatos ellátásához szükséges, kezelésében lévő közérdekű adatokat és információkat.


(3) A Közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlanhasználó Ht.-ben meghatározott és a közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatokat. A Közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.


VII. fejezet


17. Záró rendelkezések


24. §


(1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 15/2002. (V.02.), 53/2002. (XII.23.), 3/2003. (II.10.), 46/2003. (X.07.), 59/2003. (XII.09.), 10/2004. (III.10.) és 49/2004.(XII.17.) önkormányzati rendelet, a 10/2005. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. §-a, a 60/2005. (XII.15.), 42/2006. (XII.06.), 17/2007. (V.17.), 30/2007. (IX.26.), 59/2007. (XII.20.), 42/2008. (XII.22.), 9/2009. (III.11.) és 45/2009.(XII.23.) önkormányzati rendelet, a 13/2010.(III.10.) önkormányzati rendelet 15. §-a, a 31/2010.(IX.15.) önkormányzati rendelet 13. §-a és az 50/2012.(XII.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a.M i s k o l c, 2013. december 20.


Dr. Csiszár Miklós                                                                                  Dr. Kriza Ákos

         jegyző                                                                                             polgármester

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
26 KB
2/A melléklet
18.5 KB
2/B melléklet
17.5 KB
3. melléklet
17 KB
4. melléklet
20.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!