nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 9/2004 (IV.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2004-05-01 - 2018-05-23
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 9/2004 (IV.30.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbiakat rendeli:


1.§


(1) E rendelet célja a szociális szolgáltatások iránti igények érvényesülése érdekében Jászfényszaru Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által nyújtott szociális szolgáltatások szabályozása.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Jászfényszaru Közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen ott tartózkodó magyar állampolgárokra, állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra, a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX tv. rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is, a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében az önkormányzat tulajdonában álló és általa fenntartott szociális intézményre és az általa nyújtott ellátásokra a jászfényszarui lakóhellyel rendelkező lakosok és a Jászfényszaru Város Önkormányzat és érintett önkormányzat által kötött megállapodás alapján más település lakóhellyel rendelkező lakósai vehetik igénybe.

(4) Jászfényszaru Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézmény ellátási kötelezettsége Jászfényszaru városra terjed ki.


2. §


(1) Az Önkormányzat Szociális Gondozási Központ keretében az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások fenntartásához gondoskodik:

  1. Az alapszolgáltatás kertén belül:
  1. A szakosított ellátás keretén belül:


3.§


(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti kérelem benyújtható az ellátást biztosító intézménynél.

(2) A kérelem döntésre való előkészítése – az intézmény szervezeti és működési szabályzata előírásainak figyelembevételével – az intézmény feladata, elbírálása pedig az intézményvezető hatáskörébe tartozik.

(3) Az intézményvezető döntésének felülvizsgálatáért – az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül – az Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsághoz (továbbiakban: Bizottság) lehet fordulni, amely határozattal dönt az ellátás nyújtásáról, illetve igénybevehetőségéről.


4.§


(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet – a családsegítés kivételével – formanyomtatványon kell benyújtani, a szükséges mellékletekkel felszerelve. (2. sz. melléklet)

(2) A kérelmek nyilvántartását, elintézi módját az intézményvezető köteles rögzíteni.

(3) Az intézményvezető a szociális étkezést, ház segítségnyújtást, Idősek Klubja és Időskorúak Gondozóháza ellátást egyszerűsített előgondozás alapján külön eljárás nélkül biztosítja.

(4) Amennyiben a településen kívülről érkezik ellátási igény, illetve az 1. § (2) bekezdésében foglalt személyek veszik igénybe a szociális ellátást, annak teljesítéséhez az intézményvezető köteles a Bizottság hozzájárulását megkérni.


5. §


(1) A soron kívüli elhelyezéséről az egyszerűsített előgondozás befejezésétől számított 3 napon belül kell eldönteni.

(2) A soron kívüli elhelyezésről meghozandó döntésben a fenntartó részről a Bizottság elnöke vesz részt. Akadályoztatás esetén helyettesítésről – bizottsági tag kijelöléséről – köteles gondoskodni.


6.  §


(1) Az intézmény jogviszony az intézményvezető és az ellátást igénybevevő, illetve annak törvényes képviselője között kötendő megállapodás aláírásával jön létre.

(2) Az intézményvezető köteles a létrejött megállapodás 1 példányát a Polgármesteri Hivatal részére megküldeni az aláírástól számított 15 napon belül.

(3) A megállapodás tartalmi elemeit, az intézményi jogviszony megszűnésének eseteit az 1. számú melléklet szerinti megállapodás tartalmazza.


7. §


(1) Az intézmény munkájáról évente a Képviselő-testületnek be kell számolni.

(2) Az intézményvezető köteles adatot szolgáltatni a fenntartó részére elrendelt jelentési kötelezettség alapján, annak tartalmi követelményeinek megfelelően, továbbá éves beszámolása adatainak alátámasztásául.


8.  §


(1) Az ellátás igénybevételével, valamint a megállapodásban foglaltak teljesítésével kapcsolatos panaszok kivizsgálásába az intézményvezető köteles bevonni az intézményben működő értékképviseleti fórumot.

(2) Az intézményvezetőnek – az érdekképviseleti fórum meghallgatása után – a panasz ügyében hozott döntése felülvizsgálatát a Bizottságnál lehet kezdeményezni. A Bizottságnak a vita tárgyában hozott döntése ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

(3) A panaszost az eljárás folyamán annak mindkét szakaszában meg kell hallgatni.


9. §


(1) A személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátási formaként a következő önköltség díjak kerültek megállapításra:


a) idősek otthona ellátás:                                          6 679  Ft/fő/nap,

                                                                                   200 370 Ft/fő/hó,


b) idősek nappali ellátása:                                         5 194 Ft/fő/nap,


c) étkeztetés:                                                              477 Ft/fő/nap,


d) házi gondozás:                                                      2 394 Ft/óra.


(2) A személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátásokért – figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 117. § rendelkezéseire is – a következő, ellátott által fizetendő intézményi térítési díjak kerültek megállapításra:


a) idősek otthona ellátás:                                                      91 500 Ft/hó,

az ellátott jövedelmének 80%-a, legfeljebb azonban:          3 050 Ft/nap,


b) idősek nappali ellátása étkeztetés nélkül:                         0 Ft,

étkeztetés igénybevételével:                                                450 Ft/ebéd,


c) étkeztetés:                                                                          450 Ft/ebéd,

a kiszállítás díja:                                                                    130 Ft/nap,


d) házi gondozás:                                                                  520 Ft/óra.”


10. §


(1) A szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és az idősek klubja keretében megállapított személyi térítési díj negyedévi hátralékát önhibájuk miatt – felszólítás ellenére – nem rendező személyektől a szolgáltatás megvonható.

(2) Kizárható a szociális segítségnyújtásból az a személy, aki erőszakos magatartást tanúsít az őt ellátó gondozóval, illetőleg a gondozott közösséggel szemben.


11. §


(1) Az Önkormányzati helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre.

(2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai a következők:

(3) A szociálpolitikai kerekasztal feladatai:

(4) A szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy ülést tart.


12. §


(1) E rendelet 2004. május 1-jén lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak m egállapításáról szóló 14/2003. (IX.29.) önkormányzati rendelet.

(2) A megállapított térítési díjak felülvizsgálatáról mindem év március 31-ig és szeptember 30-ig kell gondoskodni.


Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. április 29. napján tartott ülésén.


Győriné dr. Czeglédi Márta sk.                                           Mészáros László

polgármester                                                                      jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!