nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2016.(V.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-10 -tól
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2016.(V.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Megyaszó Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A rendelet 2.§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

     

         (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:módosított költségvetési bevételét

550 484E Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

610 926 E Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

-ebből működési

            felhalmozási

60 442 E Ft-ban

59 938 E Ft

     504 E Ftállapítja meg.


(2) A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


           292.910 E Ft Önkormányzat működési támogatásai

           195.599 E Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

             23.764 E Ft Működési bevételek

 37.700 E Ft Közhatalmi bevételek

         7 E Ft Működési célú átvett pénzeszköz

                  504 E Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


             68.254 E Ft Finanszírozási bevételek


A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


  594.006 E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

  -ebből:  282.605 E Ft      

Személyi juttatások

                 63.600 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

               135.617 E Ft

Dologi kiadások

                 65.834 E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

                 46.350 E Ft

Egyéb működési célú kiadások

                   ( -ebből: 16.411 E Ft  

                                       161 E Ft

Előző évi elszámolásból származó befizetések

Törvényi előíráson alapuló befizetések

                                  19.863 E Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

                                    9.915 E Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre)
16.920  E Ft


Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

8.429 E Ft

Beruházások

       0 E Ft

  • ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás

           8.491 E Ft

Felújítások

                  0 E Ft

        -       ebből:  EU-s forrásból felújítás   7.812 E Ft

Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


2. §


  1. A rendelet 2.§ (2) bekezdése 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
  2. A rendelet 3.§ (7) bekezdése 9.1…..9.5. mellékletei helyébe a jelen rendelet mellékleteit képező 9.1….9.5.számú mellékletek lépnek.


3. §(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Lengyelné Bús Zita s.k.

jegyző

Hajdú Istvánné s.k.

polgármester
A rendelet kihirdetve: 2016. május 10.Lengyelné Bús Zita

         jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
244.5 KB
ktgv.rend.
886.05 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!