nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (III.9.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-03-10 - 2018-05-29
Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (III.9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Tés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A rendelet hatálya a Önkormányzatra és annak szerveire, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.


2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

 (2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az 1. mellékletben részletezettek szerint.


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege


3. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási fő összegét 82.391 ezer Ft-ban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési bevételei 77.619 ezer Ft

a) a működési célú támogatás ÁHT-n belülről                                        41.134 ezer Ft

b) közhatalmi bevételek                                                                       10.429 ezer Ft

c) működési bevételek                                                                          9.840 ezer Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök                                                         0 ezer Ft

e) finanszírozási bevételek                                                                   17.020 ezer Ft

f) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                3.968 ezer Ft


(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési kiadásai 82.391 ezer Ft-ban kerültek megállapításra.

      a) személyi juttatások kiadásai                                                         23.043 ezer Ft

b) a munkaadókat terhelő járulékok                                                     5.531 ezer Ft

c) a dologi kiadások                                                                         26.396 ezer Ft

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       6.542 ezer Ft

e) egyéb működési célú kiadások                                                       7.755 ezer Ft

f) finanszírozási kiadások                                                                 17.709 ezer Ft 

g) működési tartalék                                                                                0 ezer Ft

h) megelőlegezés visszafizetése                                                         1.415 ezer Ft(4) Az önkormányzat összesített felhalmozási bevételei 26.239 ezer Ft.                      

a) felhalmozási célú támogatások                                                              0 ezer Ft

b) felhalmozási bevételek                                                                           0 ezer Ft

c) felhalmozási célú pénzmaradvány                                                   25.550 ezer Ft

d) felhalmozási célú intézményfinanszírozás                                            689 ezer Ft


(5) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai 26.239 ezer Ft

a) beruházások                                                                                    7.070 ezer Ft

b) felújítások                                                                                       15.324 ezer Ft

c) fejlesztési tartalék                                                                             3.845 ezer Ft

d) felhalmozási célú intézményfinanszírozás                                                  0 ezer Ft


 


Az önkormányzat bevételei


4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, bevételi főösszegeit Tés Község Önkormányzat és intézménye tekintetében a 4. melléklet, a Napsugár Óvoda tekintetében pedig a 13. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.


5. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az állami támogatások részletezését a 6. melléklet, közhatalmi bevételeit a 8. melléklet, az önkormányzat működési bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.


Az önkormányzat kiadásai


6. § (1) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását, kiadási főösszegeit Tés Község Önkormányzat tekintetében az 5. melléklet, a Napsugár Óvoda tekintetében a 14. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként és kormányzati funkciónként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2017. évi közfoglalkoztatási pályázat benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre

 (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet, Tés Község Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet, a Napsugár Óvoda költségvetési mérlegét a 12. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 10. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett kiadásait a 11. melléklet, a közvetett támogatások mértékét a 17. melléklet, az előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 20. melléklet szerinti adattartalommal tudomásul veszi.


7. § A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.


Általános és céltartalék


8. § Az Önkormányzat általános tartalékot nem állapít meg, fejlesztési tartalékát 3.845 ezer Ft-ban állapítja meg.


9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekre, programokra bevételi és kiadási előirányzatot nem tervez. (15. melléklet)Többéves kihatással járó feladatok


10. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet18, 19. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


11. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet és gondoskodik a költségvetési rendeletbe történő beépítéséről

(2) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


12. §(1) A jóváhagyott költségvetésen, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértesítéséről a jegyző gondoskodik.

(2) A gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű célokhoz és pályázatokhoz államháztartáson kívülről átvett támogatások befogadásáról és felhasználásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt.


13. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.


14.§ (1) A költségvetési szerv a támogatáson kívüli bevételeinek alakulásáról és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igényeiről az első negyedévtől kezdődően, a negyedév utolsó hónapjának 15. napjáig tájékoztatja Tés Község Önkormányzata Képviselő-testületét.

(2) A költségvetési szerv, jelentési kötelezettségét az erre a célra kialakított, segédtáblák alkalmazásával teljesíti.

(3) A megállapított szabad pénzmaradvány elvonásáról a zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló önkormányzati rendelet keretében dönt a Képviselő-testület

(4) A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítása az alábbiak figyelembevételével hajtható végre:

a)  a módosítás a működési és felhalmozási egyensúlyt nem változtathatja, működési célú bevétel saját hatáskörben nem használható fel felhalmozási célú kiadások teljesítésére,

b)  abban az esetben, ha a költségvetési szerv- meghatározott feladatra vonatkozóan-, államháztartáson belülről származó támogatás és átvett pénzeszköz többletéből működési és felhalmozási célú kiadást is teljesített, akkor a forrás összegét is a felhasználás céljának megfelelően, annak egyező értékével, bontásával kell könyvelni és ennek megfelelően az előirányzatot módosítani,

 (5) Az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek az intézményi működési és közhatalmi bevételek kivételével csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével használhatók fel.

(6) A költségvetési szervnek, a felhasználásra nem engedélyezett összeget a jóváhagyás közlésétől számítva, az Önkormányzat elszámolási számlájára tizenöt napon belül kell befizetnie.


15. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(3) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

(4) A költségvetési szervek létszámát a 2 melléklet szerinti bontásban tartalmazza.


16.§ Nem folyósítható támogatás azon civil szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV. számú törvény 30.§ és 75.§-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.


17. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.


18. § A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.


19. § A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére egyszeri nettó 60 e Ft, a munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak részére egyszeri nettó 120 e Ft pénzbeli juttatást állapít meg az eddigi Erzsébet utalvány helyett.


Záró rendelkezés


20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                   Fodor-Bödös István                                                       Borteleki Istvánné

                        polgármester                                                                     jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
320.69 KB
2. melléklet
328.95 KB
3. melléklet
328.18 KB
4. melléklet
325.58 KB
5. melléklet
324.21 KB
6. melléklet
324.67 KB
7. melléklet
332.8 KB
8. melléklet
321.62 KB
9. melléklet
322.58 KB
10. melléklet
324.09 KB
11. melléklet
321.57 KB
12. melléklet
333.21 KB
13. melléklet
321.37 KB
14. melléklet
321.8 KB
15. melléklet
321.36 KB
16. melléklet
322.52 KB
17. melléklet
321.52 KB
18. melléklet
321.15 KB
19. melléklet
321.23 KB
20. melléklet
325.41 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!