nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 29/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-01-01 - 2014-05-07
Tiszacsege Város Önkormányzata 29/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások rendjéről

Tiszacsege Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 17. § (5) bekezdésében, 32. § (3) bekezdésében, 37. § (1) bekezdés d) pontjában, 37/A. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, valamint 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) környezettanulmány: a kérelmező és családja vagyoni, jövedelmi, szociális körülményeit feltáró, az ellátást igénylő bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szemlére irányadó rendelkezéseinek alkalmazásával lefolytatott helyszíni ellenőrzés során felvett jegyzőkönyv;

b) különös méltánylást érdemlő eset: olyan élethelyzet, amelyre tekintettel a kérelem elutasítása

ba) az ellátást igénylő vagy családtagja életét, testi épségét, egészségét közvetlenül veszélyeztetné,

bb) az ellátást igénylőt és családját súlyos nélkülözésnek tenné ki, avagy az egyébként

bc) az ellátást igénylőre és családjára nézve rendkívül méltánytalan lenne.2. Eljárásrend

2. § (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítására irányuló kérelmek Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), támogatási formánként egyedileg meghatározott adattartalommal rendszeresített formanyomtatványokon, írásban, postai úton vagy ügyfélfogadási időben személyesen terjeszthetőek elő.

(2) A kérelmekhez az ellátást igénylő és családja vagyoni, jövedelmi, szociális körülményeit feltáró, e rendeletben nevesített nyilatkozatokat, igazolásokat – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – minden esetben csatolni kell.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel valamennyi kérelem mellékletét képező vagyonnyilatkozat az 1. mellékletben, a jövedelemnyilatkozat a 2. mellékletben megjelölt adatokat tartalmazza.

(4) A beadványokhoz a (3) bekezdésben rögzítettek szerint csatolni rendelt nyilatkozatokban foglaltak alátámasztására a rendelkezésre álló, nyilvános vagy hivatalból beszerezhető adatokon túl a kérelmező és családja szociális körülményeit, vagyonának, jövedelmének típusát, mértékét hitelt érdemlően igazoló köz- vagy teljes bizonyító erejű magánokiratok szolgálhatnak.

3. § (1) A Polgármesteri Hivatal a szociális ellátás iránti kérelmeket döntésre előkészíti, majd a szociális hatáskör – igény elbírálására jogosult – gyakorlójához továbbítja.

(2) A kérelmek megalapozottságát, az azokban és a csatolt nyilatkozatokban, igazolásokban feltüntetett adatok valóságtartalmát kétség esetén környezettanulmány készítésével szükséges tisztázni.

(3) Amennyiben környezettanulmány felvételére az igénylő vagy valamely családtag együttműködési készségének hiányára visszavezethető okból kifolyólag a (2) bekezdés szerint nincs lehetőség, a kérelmet a rendelkezésre álló adatok mérlegelésével kell megítélni.

(4) Az ellátási igényeket a szociális hatáskör gyakorlója a kérelemben foglaltak alapján, a jogszabály vagy e rendelet vonatkozó előírásaira tekintettel hiánytalanul csatolt mellékletekben rögzítettekre, valamint az esetleges környezettanulmány megállapításaira figyelemmel bírálja el.


3. Az ellátások folyósításának rendje

4. § Az e rendeletben szabályozott pénzbeli szociális ellátásokat – a kérelmező által megjelölt – számlára utalással, ennek hiányában pénztári kifizetés vagy postai kiutalás útján, rendszeres juttatások esetében a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben megjelölt határidőn, eseti támogatások alkalmával az ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő nyolc munkanapon belül kell folyósítani.

5. § (1) A szociális hatáskör gyakorlója az e rendeletben szabályozott rendszeres ellátásokat a folyósítás időtartama alatt, az egyedi juttatásokat az igénybevételt követő három hónapon belül szükség szerint – a jogosultság megalapozottságát érintő kétely felmerülése esetén – ellenőrzi.

 (2) Az ellátásban részesülő az (1) bekezdésben meghatározott – a támogatás felülvizsgálatára irányuló – eljárás során köteles maradéktalanul együttműködni.

(3) Az együttműködés (2) bekezdésben rögzített kötelezettségének megszegése – a különös méltánylást érdemlő esetek kivételével – az ellátás megszüntetését eredményezi, megtérítési igényt alapozva meg.

6. § A szociális hatáskör gyakorlója a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény, illetve e rendelet megsértésével, a szükséges feltételek hiányában, jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás összegének, pénzegyenértékének, valamint a felmerülő kamat összegének – teljes vagy részleges – elengedéséről, részletfizetési kedvezmény biztosításáról kizárólag különös méltánylást érdemlő esetben határozhat.


4. Aktív korúak ellátása

7. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény értelmében aktív korúak ellátására jogosult, rendszeres szociális segélyben részesülő, együttműködésre kötelezett személy (a továbbiakban: rendszeres szociális segélyben részesülő személy) köteles:

a) a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatát (a továbbiakban: Szolgálat) a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül felkeresve nyilvántartásba vételét kezdeményezni;

b) a Szolgálattal a beilleszkedését elősegítő programban történő részvételre irányuló együttműködési megállapodást az a) pont szerinti nyilvántartásba vételt követő harminc napon belül megkötni, és

c) a Szolgálattal az ellátás folyósításának időtartama alatt, a b) pontban nevesített programban foglaltak betartása mellett, az e paragrafusban rögzítettekkel összhangban együttműködni.

(2) A beilleszkedési program az ellátott életkörülményeire – szociális helyzetére, mentális és egészségi állapotára – figyelemmel

a) mentálhigiénés,

b) szociálpszichológiai,

c) készség- és képességfejlesztő,

d) életvitel- és életmódformáló, valamint

e) munkaerőpiaci felkészítő és reintegrációs

képzéseket, tanácsadásokat, csoportos foglalkozásokat ölel fel.

8. § Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy

a) a Szolgálatnál – a 7. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt – határidőn belül nem jelenik meg, és távolmaradását nyolc napon belül hitelt érdemlő módon nem igazolja;

b) a beilleszkedését elősegítő programban való részvételre irányuló együttműködési megállapodást – a 7. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek szerint – nem köti meg, vagy

c) az együttműködési megállapodásban foglaltakat nem teljesíti.

9. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott ellátotti körön túl rendszeres szociális segélyre jogosult az aktív korúak ellátására jogosult személy, ha:

a) egészségkárosodása a negyven százalékos mértéket a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakvéleményével, szakhatósági állásfoglalásával igazoltan eléri vagy meghaladja;

b) pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége részvételét a közfoglalkoztatásban szakorvosi véleménnyel igazoltan kizárja, akadályozza, vagy

c) terhesgondozási könyvvel igazoltan gyermeket vár.

(2) Rendszeres szociális segély – az (1) bekezdés alapján – kizárólag a jogosultságot igazoló okiratok érvényességének időtartamára állapítható meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti rendszeres szociális segélyre való jogosultság megállapítása iránti kérelem a Polgármesteri Hivatalban e célra rendszeresített nyomtatványon terjeszthető elő.


5. Önkormányzati segély

10. § (1) A polgármester a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben foglaltak szerint, átruházott hatáskörben, önkormányzati segélyben részesíti azt a szociálisan rászoruló

a) személyt, akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százharminc százalékát, illetve azt az

b) egyedül élő személyt, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének száznyolcvan százalékát

nem haladja meg.

(2) Önkormányzati segély kérelemre vagy hivatalból – eseti jelleggel nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátás formájában – állapítható meg.

(3) Természetbeni formában kell megítélni az önkormányzati segélyt, amennyiben az igény arra irányul, vagy az a kérelmező és családja vagyoni, jövedelmi, szociális körülményeire figyelemmel indokolt.

(4) Az önkormányzati segély alkalmankénti legmagasabb összege 50 000 forint.

(5) A szociális hatáskör gyakorlója a (4) bekezdésben megjelölt értékhatárt különös méltánylást érdemlő esetben legfeljebb száz százalékkal emelheti.

(6) A pénzbeli vagy természetbeni önkormányzati segély megállapítása iránti kérelem a Polgármesteri Hivatalban e célra rendszeresített nyomtatványon terjeszthető elő.

11. § (1) Az elhunyt eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének tíz százaléka.

(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 150 000 forint.

(3) A szociális hatáskör gyakorlója a (1) bekezdésben megjelölt értékhatárt különös méltánylást érdemlő esetben a temetés költségeinek száz százalékáig emelheti.

(4) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati segély megállapítására irányuló kérelem a temetést követő harminc napon belül, a Polgármesteri Hivatalban e célra rendszeresített nyomtatványon terjeszthető elő.

(5) A kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről kiállított számlák eredeti példányait.

(6) A (4) bekezdésben rögzített határidőn túl benyújtott igényt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.


6. Köztemetés

12. § (1) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt különös méltánylást érdemlő esetben a köztemetés költségeinek megtérítése alól a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben foglaltak szerint részben vagy egészben mentesítheti.

(2) Részben mentesíthető a köztemetés költségeinek megtérítése alól az a szociálisan rászoruló

a) személy, akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százötven százalékát, illetve az az

b) egyedül élő személy, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszáz százalékát

nem haladja meg.

(3) A köztemetés költségeinek megtérítése alól teljesen mentesíthető az a szociálisan rászoruló

a) személy, akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, illetve az az

b) egyedül élő személy, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százötven százalékát

nem haladja meg.

(4) A köztemetés költségeinek megtérítése alóli teljes vagy részleges mentesítésre irányuló kérelem a Polgármesteri Hivatalban e célra rendszeresített nyomtatványon terjeszthető elő.


7. Méltányossági közgyógyellátás

13. § (1) A polgármester a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott ellátotti körön túl, átruházott hatáskörben, méltányossági közgyógyellátásra irányuló jogosultságot állapít meg azon szociálisan rászoruló

a) személy részére, akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százötven százalékát, illetve az

b) egyedül élő személy javára, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszáz százalékát

nem haladja meg, amennyiben havi rendszeres gyógyító ellátási költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének huszonöt százalékát eléri.

(2) Az (1) bekezdés szerinti – méltányossági – közgyógyellátási jogosultság megállapítása iránti kérelem a Polgármesteri Hivatalban e célra rendszeresített nyomtatványon terjeszthető elő.


8. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

14. § Tiszacsege Város Önkormányzata a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás alapító tagjaként - a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ intézményi keretei között – étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést és idősek nappali ellátását biztosít a szociálisan rászorulók részére.

15. § Az ellátások rendjét – az egyes szolgáltatások elérhetőségére, valamint a fizetendő térítési díjakra vonatkozó részletes előírásokat – a társulási megállapodás értelmében a székhely szerinti település, Balmazújváros Város Önkormányzatának rendelete határozza meg.


9. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

17. § (1) Hatályát veszti a szociális ellátások rendjéről szóló 17/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2006. (III. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése, 3. § (2) bekezdése és II. fejezete.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1_melléklet 2013
18.46 KB
2_melléklet 2013
27.39 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!