nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Egyházaskesző Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(IX.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-10-21 -tól
Egyházaskesző Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(IX.21.) önkormányzati rendelete
Egyházaskesző Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) és Szabályozási Tervének 2/2005. (III.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Egyházaskesző község önkormányzatának képviselő testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében államigazgatási szervek és a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően az alábbiakkal egyeztetvea következőket rendeli el:


  1. §.


A HÉSZ 1.§ (3) bekezdés szerinti SZ-2 jelű Szabályozási terv az SZ-2/M jelű tervlap szerint módosul, amely jelen rendelet melléklete.

  1. §.


A HÉSZ 18.§ (3) bekezdése kiegészül az SZ-2/M jelű tervlappal, amely jelen rendelet melléklete.


  1. §.


/1/E rendelet a kihirdetése napjától számított 30. napon lép hatályba.


/2/ Az SZ-2/M Szabályozási tervlapon szabályozott területre vonatkozóan az SZ-2 jelű Szabályozási terv hatályát veszti.
……………………                                                                                ………………….    

Hegyiné Böröcz Adél                                                                     Lendvai Jánosné                      

                   jegyző                                                                              polgármester
A rendeletet kihirdettem:


 Egyházaskesző, 2015.szeptember 21.


..............................................

    Hegyiné Böröcz Adél

                jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Sz_2.M szabályozási melléklet
319.28 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!