nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Vérteskethely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Hatályos:2016-12-01 -tól
Vérteskethely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Vérteskethely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2015. (II. 12.) számú rendelet módosításáról

Vérteskethely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

14/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2015. (II. 12.) számú rendelet

módosításáról


Vérteskethely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésben, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26 §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (7) bekezdésben, 92. § (1)-(2) bekezdésben és 132. § (4) bekezdés a), d), g) pontjában valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1), (2) bekezdésben, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A  szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2015. (II.12.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  16. § ( 3 ) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


  (3) E § szerinti támogatás adható:


a)      lakásépítésre,

b)      lakásvásárlásra,

c)      az első megszerzett lakás felújítására.


A támogatás csak egy jogcímen vehető igénybe. Az első megszerzett lakás felújítására vonatkozó támogatás az ingatlan megszerzésétől számított 6 hónapon belül vehető igénybe. A határidő jogvesztő. Az ingatlan megszerzését a kérelmező tulajdoni lappal, vagy adás-vételi szerződéssel köteles igazolni.


2. § A Rendelet 17/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében az adott évi ellátottak pénzbeli kiadási előirányzat során meghatározott összeg erejéig a 0-14 éves korú gyermek szülője, vagy törvényes képviselője részére, valamint a 65. életévét betöltött személy részére jövedelemhatárra tekintet nélkül december hónapban egyszeri települési támogatást állapít meg. A kérelem beadására tárgyév december 1. napjától december 11. napjáig van lehetőség. A kérelemről a polgármester december 15. napjáig dönt. A támogatás iránti kérelem a rendelet 4. melléklete.


(2) A támogatás összege legfeljebb 20.000,- Ft.


(3) A támogatás egy családban 1 személynek állapítható meg.


3. §  A Rendelet III. fejezete a következő 6/A. ponttal és 18/A. §-sal egészül ki:


6/A. Hulladékszállítási támogatás


18/A. § ( 1 ) Az önkormányzat az adott évre szóló költségvetési rendeletében az ellátottak pénzbeli juttatásának kiadási előirányzat során meghatározott összeg erejéig azon 65 év feletti személyek részére, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át, támogatást nyújt a hulladékszállításhoz.

( 2 ) A támogatás összege a közszolgáltató által a 80, vagy a 110 literes edényzetre vonatkozó hulladékszállításról - a 70 év feletti személy részére - kiállított számla szerinti díj 50 %-a. A támogatás a rendszeres hulladékszállítással össze nem függő költségre nem adható. A támogatás egy háztartásban egy 65 év feletti személy által kötött közszolgáltatási szerződésre és csak a tárgyévi számlák tekintetében vehető igénybe.

 ( 3 ) A kérelemhez csatolni kell a közszolgáltató által kiállított és megfizetett számlát.

( 4 ) A támogatás iránti kérelem a rendelet 5. melléklete.

( 5 ) A Képviselő-testület a hulladékszállítási támogatás megállapítását, módosítását, megszüntetését a polgármesterre ruházza át.


4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, kivéve a 3.§, mely 2017. január 01. napján lép hatályba.

( 2 ) Hatályát veszti a Rendelet 17/B. §-a.


Vérteskethely, 2016. november 29.


                         Tóth János                                                                            Dr. Cserhalmi Antal

                       polgármester                                                                                     jegyzőKihirdetés napja: 2016. november 30.                                                                                                                      Dr. Cserhalmi Antal

                                                                                                                                  jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!