nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (III.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-07-18 -tól
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (III.4.) önkormányzati rendelete
Magyargéc Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott  feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§.


A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságára, az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervére.


Az Önkormányzat költségvetése bevételei és kiadásai.

2.§.


(1[1]) Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testület a 2016. évi költségvetését

231.833 ezer forint bevétellel

231.833 ezer forint kiadással


Ezen belül működési célú kiadást összesen:         206.830eFt

a) a személyi juttatások                                            92.140eFt

b) munkaadókat terhelő járulékok                            16.650eFt

c) a dologi kiadások                                                  86.595eFt

d) egyéb működési célú kiadás                                  5.888eFt

e) finanszírozási kiadások                                          5.557eFt


A felhalmozási célú kiadásokat összesen:               25.003eFt

a) felújítási kiadások                                                 14.993eFt

b) beruházások                                                         10.010eFt


Működési bevételeket:                                            216.840eFt


Felhalmozási bevételeket:                                       14.993eFt

a) felhalmozási célú támogatás                               14.993eFt

összegekben állapítja meg .


(2) A Szivárvány Óvoda 2016. évi költségvetését a 9. melléklet szerint fogadja el.

                                          20.631eFt bevétellel

                                          20.631eFt kiadással

A kiadási előirányzaton belül

a) A személyi juttatásokat                                                               14.236eFt

b) A munkaadókat terhelő járulékokat                                                 3.844eFt

c) A dologi kiadásokat                                                                       2.551eFtAz önkormányzat bevételei

3.§.


Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.


Az önkormányzat kiadásai

4.§.


Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.


Tartalék

5.§.


Az Önkormányzat 2016. évre - a rendkívül takarékos gazdálkodást szem előtt tartva készített költségvetésre való tekintettel - megállapított általános tartaléka: 0Ft, a 2016. évre megállapított céltartalék 0Ft.


Többéves kihatással járó feladatok

6.§.


A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.


Létszámkeret

7.§.


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által engedélyezett létszámkeretet 9 főben állapítja meg.

(2)  A Képviselő-testület a Szivárvány Óvoda esetében a létszámkeretet 6 főben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszámát (időarányosan két hónapra) 16 főben állapítja meg. A létszám tartalmazza a jelenleg érvényben lévő hatósági szerződések által foglalkoztatottak számot.


Közvetett támogatások

8.§.


A Képviselő-testület a közvetett támogatások, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


Előirányzat felhasználási ütemterv

9.§.


A Képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.


A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10.§.


(1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(3) A polgármester az előirányzat-változtatást a képviselő-testület eléterjeszti negyedévente, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőzően.

(4) Az Önkormányzat a részére biztosított költségvetési előirányzaton belül – szigorú, takarékos gazdálkodást kötelesek folytatni. Ennek érdekében a beszerzések, kifizetések és megrendelések előtt a polgármesterrel minden esetben egyeztetni szükséges.

(5) A polgármester 100.000 Ft feletti kötelezettségvállalást csak a Képviselő-testület által egyeztetett feladatra tehet. Kivéve a pályázati önrészre vonatkozó kötelezettségvállalást.

(6) A finanszírozást az alábbi rangsor szerint kell teljesíteni:

 1. hitelek és kamatainak visszafizetése
 2. munkabérek biztosítása
 3. szociális törvényből eredő rendszeres fizetési kötelezettségek teljesítése
 4. intézmények működtetéséhez az energiaellátás, közműdíj, telefondíj kifizetése
 5. egyéb működési kiadások

(7) Újabb feladat vállalására csak rendkívüli esetben kerülhet sor a testület külön döntése alapján a végrehajtáshoz szükséges forrás biztosításával.

(8) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a Magyarország 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény szerint az illetményalap összegét 38.650Ft-ban határozza meg.

(9) Magyargéc Község Polgármesterének a 2016.évi cafetéria juttatás bruttó összege: 200.000Ft

(10) A Képviselő-testület a magánszemélyek kommunális adója bevételt 2016. évben az önkormányzat működési bevételeként hagyja jóvá.


11. §


Az Önkormányzat költségvetése az alábbi mellékleteket tartalmazza:

 1. melléklet Az Önkormányzat pénzalapjának mérlege
 2. melléklet Az Önkormányzat bevételi előirányzata
 3. melléklet Pénzforgalom kiemelt előirányzatonként
 4. melléklet Fejlesztési kiadások
 5. melléklet Fejlesztési kiadások és bevételek
 6. melléklet Tájékoztató az Önkormányzat adósságszolgálatának alakulásáról
 7. melléklet Több éves kihatással járó feladatok
 8. melléklet Önkormányzati Igazgatás kiadása
 9. melléklet A  Szivárvány Óvoda költségvetése
 10. melléklet Az Önkormányzat 2017.és 2018. évre várható bevételi és kiadási  előirányzatai
 11. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv.
 12. melléklet Közvetett támogatások
 13. melléklet Uniós forrásból támogatott projektek


12. §


(1) A Képviselő-testület az elkövetkező két év várható előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg.

(2) 2017. évi kiadás előirányzata                           128.410 ezer Ft       

(3) Bevételi főösszeg                                            128.410 ezer Ft

(4) 2018. évi kiadások várható előirányzata             134.830 ezer Ft

Bevételi főösszeg                                        134.830 ezer Ft


Záró rendelkezések

13. §


E rendelet a 2016. március 5. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

                  
[1]

A rendelet szövegét a 7/2017 (V.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. május 31-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
4. melléklet
36.2 KB
5. melléklet
30.04 KB
6. melléklet
38.38 KB
7. melléklet
35.11 KB
8. melléklet
46.46 KB
9. melléklet
44.96 KB
10. melléklet
52.71 KB
11. melléklet
63.21 KB
12. melléklet
40.11 KB
13. melléklet
38.2 KB
1. melléklet
433.03 KB
2. melléklet
431.69 KB
3. melléklet
579.15 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!