nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-05 -tól
Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. 


2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 109 803 ezer forintban állapítja meg.


3. § Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) az önkormányzat költségvetési támogatása                                                         35 737 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                          8 352 e Ft

     amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból                                                        6 966 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                                        1 386 e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                                    50 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                              19 079 e Ft

e) helyi adók                                                                                                           21 600 e Ft

f) működőképességet megőrző kiegészítő támogatás                                           11 252 e Ft    

g) egyéb sajátos bevételek                                                                                        3 193 e Ft

h) átengedett központi adók                                                                                     4 000 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                      6 540 e Ft


4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                102 058 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                 24 681 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        5 981 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                    44 156 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                             19 115 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                           8125 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                            7 745 e Ft

      ba) felújítások                                                                          7 745 e Ft


(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) felújítási kiadások felújításonként

aa) Bio- és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram támogatása keretében a polgármesteri hivatal épületének fűtéskorszerűsítése  7 745 e Ft.


(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) időskorúak járadéka                                                                    37 e Ft

b) normatív lakásfenntartási támogatás                                         6 600 e Ft

c) ápolási díj normatív alapon                                                         369 e Ft

d) tartósan munkanélküliek rendszeres  szociális segélye        1 080 e Ft

e) foglakoztatást helyettesítő támogatás                                        9 576 e Ft

f) átmeneti segély                                                                           250 e Ft

g) szülési segély                                                                             143 e Ft

h) temetési segély                                                                           285 e Ft

i) óvodáztatási támogatás                                                                 50 e Ft

j) köztemetés                                                                                 150 e Ft

k) közgyógyellátás                                                                           75 e Ft

l) lakástámogatás                                                                           500 e Ft5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.


(3) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti és intézményenkénti megbontását az 1. melléklet tartalmazza.


(4)   Az önkormányzat az előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.


6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással programot, projektet nem valósít meg. 2013. évben.


3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése


7. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 15 062 ezer forintban állapítja meg.8. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                15 012 e Ft

b) közhatalmi bevétel                                                                                                    50 e Ft


9. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                       15 062 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                            7 642 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:1 933 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                5 487 e Ft


10. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.


4. Az önkormányzat saját költségvetése


11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 94 741 ezer forintban állapítja meg.12. § Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) az önkormányzat költségvetési támogatása                                                         35 737 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                          8 352 e Ft

     amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból                                                        6 966 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                                        1 386 e Ft

c) intézményi működési bevétel,                                                                              19 079 e Ft

d) helyi adók                                                                                                          21 600 e Ft

e) egyéb sajátos bevételek                                                                                        3 193 e Ft

f) átengedett központi adók                                                                          4 000 e Ft

g) működőképességet megőrző kiegészítő támogatás                                           11 252 e Ft    

h) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                     6 540 e Ft


13. § Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                      86 996 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                           17 039 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                  4 048 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                               38 669 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        19 115 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                      8 125 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                            7 745 e Ft

      ba) felújítások                                                                          7 745 e Ft


14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.5. Egyéb rendelkezések


15. § Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet a 2013. évre nem tervez.


6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


16. § (1)  A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.


(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult, a visszavonásról  a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


17. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.


6. Záró rendelkezések


18. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 01. napjától kell alkalmazni.


Kelt: Öttömös, 2013. február hó 15. nap

P.H..........................................................                                     ........................................................

              dr. dobó István                                                                     Gárgyán István

                 polgármester                                                                       helyettesítő jegyző


Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Öttömös, 2013. február hó 18. nap


P.H.


                                                                                              .......................................................

                                                                                                               Gárgyán István

                                                                                                            helyettesítő jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
34 KB
2. számú melléklet
20.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!