nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014 (V.5.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2014-05-06 -tól
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014 (V.5.) Ör. számú rendelete
a 2013. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdés alapján a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:


A költségvetés bevételek és kiadások fő összegei

1.§

Az  Önkormányzat a 2013. évi  költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2./Ö számú, valamint a 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

                                                           893.899 e Ft bevétellel

                                                           733.320 e Ft kiadással

                                                            155.257 e Ft helyesbített pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

A bevételek részletezése

2.§

Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület a 2. számú mellékletek (önállóan működő, ill. önállóan gazdálkodó intézmények bevétele) szerint fogadja el.


A kiadások részletezése

3.§

A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. számú mellékletekben (önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai) foglaltak szerint hagyja jóvá.


4.§

A felhalmozási bevételek, kiadások teljesítését, azok célonkénti részletezését a 7.a,7.b. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.


5.§

A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények pénzmaradványát a 8. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.


Önkormányzat vagyona

6.§

Az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 9./Ö. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 3.256 842 e Ft-ban állapítja meg.


7.§

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.
Ebes, 2014. április 30.
              Szabóné Karsai Mári s. k.                                         Dr. Hajdu Miklós s. k.

                         polgármester                                                                 jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!