nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Marcaltő Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(VIII.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-08-28 -tól
Marcaltő Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(VIII.28.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 2/2015 (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Marcaltő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 37/A. § (1) bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében, 43/B. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 2/2015 (II. 27.) önkormányzati rendelet 16,§/1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


 „16.§ (1)Aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, a személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként – kérelemre, - jövedelemre tekintet nélkül önkormányzati segélyben részesíthető, melynek összege maximum 30.000 Ft. A kérelemhez csatolni kell, az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a kérelmező nevére kiállított temetési költségeit igazoló számlát, számlákat.”


2.§ A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 2/2015 (II. 27.) önkormányzati rendelet 17,§/1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„17.§ (1) Az önkormányzat – kérelemre-, jövedelemre tekintet nélkül 30.000 Ft összegű születési támogatást biztosít annak a szülőnek, aki újszülött gyermekével együtt, a gyermek születésének időpontjában Marcaltői állandó lakcímmel rendelkezik. A kérelemhez a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, illetve a szülő és a gyermek lakcímkártyájának másolatban történő benyújtása szükséges.’


3.§ A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 2/2015 (II. 27.) önkormányzati rendelet 18,§/1) –(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„18.§ (1) Az önkormányzat – kérelemre – a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező óvodások és tanulók részére egyszeri beiskolázási támogatást nyújt, amennyiben a kérelmező család egy főre jutó havi jövedelme a minimál nyugdíj összegének négyszeresét nem haladja meg.
(2) A beiskolázási támogatás mértéke:

a) óvodások részére 5.000 Ft/fő

a) általános iskolás tanulók részére 10.000 Ft/fő

b) középfokú oktatásban részesülők számára 10.000 Ft/fő

c) felsőfokú oktatási intézményi hallgatók 10.000 Ft/fő ’


4.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Hegyiné Böröcz Adél Sandl Zoltán

jegyző polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettük.


Marcaltő, 2017. augusztus 28.Hegyiné Böröcz Adél

Jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!