nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VIII.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-08-15 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VIII.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú használatának szabályairól

Vámoscsalád  Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a  mozgóképről szóló  2004. évi II. törvény 37. § (4)-(5)  bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h.) pontjában meghatározott  feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§.


(1) A rendelet hatálya az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatára terjed ki.


(2)A filmforgatási célú közterület használattal összefüggő a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben (a továbbiakban: Mgtv.) meghatározott képviselő-testületi hatáskörök gyakorlási jogát a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.


2.§.


(1) A filmforgatási célú közterület-használat nem haladhatja meg a 15 napot, mely indokolt esetben legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható.


(2)A filmforgatási célú közterület használat naponta 7.00 - 21.00 óra közötti időtartamra vonatkozhat, különösen indokolt esetben ettől eltérő időtartam is engedélyezhető.


(3) A kérelmező a tevékenysége során köteles tartózkodni a közterület más használóinak szükségtelen zavarásától. A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület használónak folyamatosan biztosítani kell.


(4) A filmforgatás után a használt közterület eredeti állapotát helyre kell állítani.


(5) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható, valamint rendkívüli természeti események idejére a filmforgatási célú közterület-használatot legfeljebb 15 napra fel kell függeszteni. Forgatást akadályozó, valamint rendkívüli természeti körülmény különösen a közterületet érintő közművek meghibásodása, az időjárás változásából adódó hirtelen, nagy mennyiségű csapadékvíz, vagy szélvihar, természeti kár, közlekedési baleset, haláleset, a közterületet és annak használatát érintő bűncselekmény elkövetése. Az akadályozó körülmény elhárítását követően a közterület-használatát az engedélyezett, de fel nem használt további időtartamra biztosítani kell.
3.§.(1) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díjat az 1. melléklet tartalmazza.


(2) A fizetendő díj 50 %-al csökkenthető, ha a film forgatásának célja Vámoscsalád község történelmének, kulturális örökségének, életének, gazdasági, tudományos, művészeti értékeinek, sport és kulturális életének, turisztikai nevezetességeinek, épített és természeti környezet értékeinek bemutatása.


(3) Díjfizetési mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő

témájú filmek.


4.§.


Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.


Vámoscsalád, 2013. augusztus 14.
                            Németh Imre                                                      dr. Husz Norina

                            polgármester                                                             jegyző
Záradék:


A rendelet 2013. augusztus 14-én kihirdetésre került.


Uraiújfalu, 2013. augusztus 15.


                                                             dr. Husz Norina

                                                                   jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
20 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!