nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2003.(II.28.) számú önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-03-20 - 2019-01-31
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2003.(II.28.) számú önkormányzati rendelete
A temetőkről és a temetkezésről

Általános rendelkezések


1.§.


 1. A jelen rendelet hatálya az Aradi utcai 0180 hrsz-ú temetőre (továbbiakban: temető) terjed ki.
 2. Az Önkormányzat az (1) bekezdésben felsorolt temetőre vonatkozó fenntartási és üzemeltetési kötelezettségét Polgármesteri Hivatal útján teljesíti.

2.§.


A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a Tv. és a Vhr. szabályait kell alkalmazni.


4.§.


Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglevő temetési hely felett rendelkezési joga – sorrendben következő temetési helyre kell temetni.


A temetési helyek feletti rendelkezési jog


5.§.


 1. A 3.§. (1) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartamára a Vhr. rendelkezéseit kell alkalmazni.
 2. A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint újraváltásáért díjat kell fizetni, melynek összegét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

A temető infrastrukturális létesítményei


6.§.


Az önkormányzat a tulajdonában álló köztemetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket biztosítja:

a, utat,

b, ravatalozót,

c, halottak elhelyezésére szolgáló tárolót és hűtőt.

d, vízvételi lehetőséget, illemhelyet

e, hulladéktárolót.


7.§.


 1. A 6.§-ban felsorolt létesítmények közül

a, a ravatalozó és a halottak elhelyezésére szolgáló tároló és hűtő használatáért díjat kell fizetni.

b, díjat kell fizetni a temetőben végzett vállalkozási tevékenység során keletkezett hulladék elhelyezéséért, amennyiben annak elszállításáról nem a vállalkozó gondoskodik.

 1. A (1) bekezdésben említett díjak mértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A temető rendje


8.§.


 1. A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni a temető nyitvatartási idejét, a tulajdonos és az üzemeltető megnevezését, pontos címét, valamint a temető részletes térképét ki kell függeszteni.
 2. A temető nyitvatartási ideje: 8.00-16.00 óráig, a nyári időszámítás ideje alatt 6.00-20.00 óráig.

9.§.


 1. A nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja. 12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.
 2. A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet – annak megkezdése előtt – a temető üzemeltetője részére be kell jelenteni.
 3. A temetőben munkáját végző vállalkozó működésük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak.

10.§.


 1. Tilos

a a temetőbe háziállatot és kedvtelésből tartott állatot bevinni, a vakvezető kutya kivételével,

b, az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot elszállítani,

c, hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen lerakni,

d, hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a temetőben elégetni,

e, hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérteni,

f, a sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni.

 1. Hatályon kívül helyezve.

10/A.§.


Szociális temetés céljára kijelölt parcellák: 284-287, 329-333.


Záró rendelkezések


11.§.


E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 11/1992.(X.13.) számú önkormányzati rendelet.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
23 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!