nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2018 (IX.28.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2018-09-29 - 2018-09-30
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2018 (IX.28.) Ör. számú rendelete
a szociális ellátások és a szociális igazgatás helyi szabályairól szóló 26/2015. (IX. 30.) Ör. számú rendeletének módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében továbbá a 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális ellátások és a szociális igazgatás helyi szabályairól szóló 26/2015. (IX. 30.) Ör. számú rendeletének (a továbbiakban: R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja

1. §

A R. 13/A. § (3) bekezdése az alábbiakra módosul:

„(3) A lakásfenntartási települési támogatás összege havonta 3000.- Ft, amelyet a beadás hónapjának első napjától számítva egy évi időtartamra kell megállapítani.„

2. §

A R. 12. § (6) bekezdés harmadik mondata az alábbiakra módosul:

„(6) A gyógyszerköltségekhez kapcsolódó települési támogatásra való jogosultság kezdő időpontja a jogosultságot megállapító határozat meghozatalát követő nap.”

3. §

(1) A R. 7. § (1) bekezdése kiegészül az alábbi 9.) ponttal:

„9.) Első lakáshoz jutók települési támogatása”

4. §

A R. kiegészül az alábbi 13/D. §-szal:„13/D. §

első lakáshoz jutók települési támogatása

(1) Támogatásban részesülhetnek az önálló lakással korábban nem rendelkező első lakásukat megszerezni kívánó ebesi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárok közül az alábbi feltételek szerint:

a.) a település területén lakás építéséhez, lakás vásárlásához:

  1. a fiatal házasok, élettársak akik közül egyikük a 35., a másikuk a 40. életévét a kérelem benyújtásakor még nem töltötte be,
  2. a kiskorú gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő, ha a szülő a kérelem a benyújtásáig a 40. életévét nem töltötte be,
  3. egyedülálló személy, feltéve, hogy a kérelem benyújtásáig a 40. életévét nem töltötte be.

b.) Amennyiben a házaspár egyik tagja már részesült ilyen támogatásban, abban az esetben a házastársat a házaspárnak járó támogatás 50%-a illeti meg. 

(2) E rendelet alkalmazásában a kérelem benyújtásakor az egyedülálló személynek, valamint a házastársak, élettársak esetében legalább az egyik félnek a kérelem benyújtásakor minimum 3 éve folyamatosan ebesi állandó lakóhellyel kell rendelkeznie.

(3) Lakásépítés esetén a kérelmezőnek igazolnia kell az építési telken fennálló tulajdonjogát.

(4) A lakásvásárlók, lakásépítők részére nyújtható támogatás mértéke:


    a.) gyermekes fiatal házasok/élettársak:                                           400.000 Ft,


b.) gyermektelen fiatal házasok/élettársak:                                      270.000 Ft,


    d.) gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő:                                    400.000 Ft,


    e.) egyedülálló részére:                                                                      130.000 Ft.


(5) A támogatás további feltétele, hogy a támogatásra jogosító ingatlanon a megszerezni kívánt résztulajdon aránya elérje az ½ mértékű tulajdoni hányadot, ezen felül a támogatás mértéke a megszerzett tulajdoni hányad arányában adható.

(6) A támogatásra vonatkozó kérelmet

a.) lakóépület építése esetén az elektronikus építési naplóban rögzített munkaterület átadás időpontjától számított legfeljebb 4 éven belül,

b.) lakásvásárlás esetén a tulajdonjog földhivatali bejegyzést követő 1 éven belül lehet benyújtani.


(7) Nem részesülhet támogatásban az az igénylő:

a.) aki a kérelmet a (6) bekezdésben meghatározott határidőn túl nyújtja be;

c.) akinek az önkormányzat felé köztartozása van,

d.) nettó 130 m² -t meghaladó lakáshoz kéri a támogatást

e.) és akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelme a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj hatszorosát meghaladja.

(8) Az első lakáshoz jutók települési támogatása vissza nem térítendő támogatás.

(9) Az első lakáshoz jutók települési támogatása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal szociális irodájába. A támogatásról a Képviselő-testület az Egészségügyi- és Szociális Bizottság javaslata alapján dönt.

5. §


(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép.


(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakásépítés és vásárlás helyi szabályairól szóló 5/2011 (II.17.) Ör. számú rendelete.         Szabóné Karsai Mária s. k.                                                  Dr. Hajdu Miklós s. k.

                     polgármester                                                                         jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
120 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!