nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2013. (IX. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2013-09-09 -tól
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2013. (IX. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2013. (II.8.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét  232.529 ezer forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.”

2.§ A rendelet 3. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként, melynek részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza:

a)  működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                             103.313 e Ft,

b) közhatalmi bevétel                                                                                                                          35.621 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                                                    17.163 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                                      28.344 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                               17.980 e Ft

g) önkormányzat sajátos bevételei                                                                                                   3.912 e Ft

h) egyéb bevétel                                                                                                                                          150 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                                                 26.046 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                                              232.529 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                                               0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                                                  0 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                                                                  204.185 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                                                                             28.344 e Ft.”

3.§ A rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

4. §  (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza:

a) működési költségvetés                                                                                                                186.163 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                                                   86.299 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                            21.946 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                                                        62.430 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                                              11.642 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                                                           3.846 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                                            21.309 e Ft

      ba) beruházások,                                                                                                                            21.309 e Ft

 c ) kölcsönök                                                                                                                                                    0 e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                                                                       150 e Ft

  e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                                                       24.907 e Ft

(2)         Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                                                  232.529 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                                                   0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                                                  0 e Ft.”

4.§ A rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melynek részletezését a 11. melléklet tartalmazza:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 37 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 37 fő.”

5. § A rendelet 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal  2013. évi költségvetés főösszegét 10.204 ezer forintban állapítja meg.”

6.§ A rendelet 10.§  helyébe a következő rendelkezés lép:

10.§  A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                9.148 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                           0 e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                                               80 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                                          36 e Ft

e) működési célú támogatásértékű bevétel                                                                       530 e Ft

f) pénzmaradvány igénybevétele                                                                                          410 e Ft”

7. §  A rendelet 11.§ helyébe a következő rendelkezés lép

11.§ A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                                    10.204 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                                        7.434 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                       1.800 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                                                970 e Ft”

     

8. § A rendelet 12/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12/A. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetés főösszegét 45. 470 ezer forintban állapítja meg. Településenként a 17. sz. mellékletben részletezve.”

9. § A rendelet 12/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12/B.§  A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                            45.380 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                                         0 e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                                                            90 e Ft”

10. § A rendelet 12/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12/C. § A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                                                  45.470 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                                                    27.416 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                 7.061 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                                                       10.993 e Ft”

11.§ A rendelet 13.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

13.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 41.307 ezer forintban állapítja meg.”

12. § A rendelet 14.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

14.§ A Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                 38.248 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                             0 e Ft,

c) intézményi működési bevétel                                                                        3.059 e Ft”

13. § A rendelet 15.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

                        „15. § A költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                   41.307 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                    24.066 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.423 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                           10.818 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                          0 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                                      0 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                        0 e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                                                0 e Ft”

15. § A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

16. § A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

17. § A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

18. § A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

19. § A rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

20.§ A rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

21. § A rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

22. § A rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

23. § A rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

24. § (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés szerint gondoskodik.

Gyöngyöstarján, 2013. szeptember 5.

Nagy Károly

Dr. Jakab Csaba

polgármester

jegyző

Záradék:

Ezen rendelet kihirdetve: 2013. szeptember 9.

Gyöngyöstarján, 2013. szeptember 9.

Dr. Jakab Csaba

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1-9. melléklet
317.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!