nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II. 8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2013-09-10 - 2013-10-31
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II. 8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

 

1. Általános rendelkezések

 

1. §                 A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

 

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

 

2. §                 [3] A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét  232.529 ezer forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.

 

3. § [3]  (1)    Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként, melynek részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza:

a)  működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                     103.313 e Ft,

b) közhatalmi bevétel                                                                                                  35.621 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                             17.163 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                              28.344 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        17.980 e Ft

g) önkormányzat sajátos bevételei                                                                            3.912 e Ft

h) egyéb bevétel                                                                                                                  150 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                          26.046 e Ft

 

(2)      Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                       232.529 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                       0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                          0 e Ft.

 

(3)      Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                                          204.185 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                                                       28.344 e Ft.

 

4. §  (1) [3]    Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza:

a) működési költségvetés                                                                                        186.163 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                           86.299 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    21.946 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                                62.430 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                      11.642 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                                   3.846 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                    21.309 e Ft

      ba) beruházások,                                                                                                    21.309 e Ft

 c ) kölcsönök                                                                                                                            0 e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                                               150 e Ft

  e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                               24.907 e Ft

 

(2) [3] Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                           232.529 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                           0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                            0 e Ft.

 

(3) [2]        A helyi önkormányzat nevében végzett  beruházási kiadások beruházásonként

1). Startmunka program- Kazán 1. program                                                        5.208 e Ft,

2). Startmunka program- Kazán 2. program                                                       8.926 e Ft,

3). Községrendezési terv készítés                                                                             6.985 e Ft

4). Kályha vásárlás műhelybe                                                                                        190 e Ft

 

(4) [2] A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás                                                               200 e Ft

b) Születési támogatás                                                                                                     200 e Ft

c) Átmeneti segély                                                                                                             400 e Ft

d) Temetési segély                                                                                                             600 e Ft

e) Idősek napjára támogatás                                                                                       1.100 e Ft

e). Egyéb támogatások önrészei                                                                                2.403 e Ft

 

(5) [2] A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válna szükségessé.

 

5. § (1)          A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint            7.035 e Ft hiány

b) felhalmozási cél szerint       7.035 e Ft többlet.

A költségvetés pénzforgalmi egyenlege 0.

 

6.§ (1) [3]      A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melynek részletezését a 11. melléklet tartalmazza:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 37 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 37 fő.

 

(2)         A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő.

 

7.§              Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a 15. melléklet tartalmazza, a projektek

                        a) bevétele 0 Ft,

                        b) kiadása 0 Ft

 

8. § (1) ...... Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 3.500 e Ft, a céltartalék  20.065 eFt, melyet a 12. melléklet tartalmaz.

 

3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

 

9. § ............ [3] Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal  2013. évi költségvetés főösszegét 10.204 ezer forintban állapítja meg.

 

10. §               [3] A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                           9.148 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                    0 e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                                           80 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                                     36 e Ft

e) működési célú támogatásértékű bevétel                                                               530 e Ft

f) pénzmaradvány igénybevétele                                                                                 410 e Ft”

 

11. §               [3] A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                           10.204 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                               7.434 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       1.800 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                                      970 e Ft”

 

12. § (1)        [2] A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő.

 

(2)      A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

 

3/A. A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése [2]

 

12/A. §      [3] Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetés főösszegét 45. 470 ezer forintban állapítja meg. Településenként a 17. sz. mellékletben részletezve.

 

12/B §  [3] A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                       45.380 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                    0 e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                                         90 e Ft”

 

12/C § [3]      A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                           45.470 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                             27.416 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         7.061 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                                10.993 e Ft”

 

12/D. [2] § A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – Gyöngyöstarjánban 5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma  Gyöngyöstarjánban 5 fő,

c) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – Gyöngyösorosziban 4 fő,

d) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma  Gyöngyösorosziban 4 fő.”

 

4. A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv költségvetése

 

13. § .......... [3] Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 41.307 ezer forintban állapítja meg.

 

14. §               [3] A Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                 38.248 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                             0 e Ft,

c) intézményi működési bevétel                                                                        3.059 e Ft”

 

15. §               [3] A költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                   41.307 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                    24.066 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.423 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                           10.818 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                          0 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                                      0 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                        0 e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                                                0 e Ft”

 

16. § (1) A képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  16 fő.

 

(2)   A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

 

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

 

17. § (1)         Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

 

(2)      A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

 

(3)      A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

 

(4)      A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról  következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

 

18. §               A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

.................. a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

.................. b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.

 

19. §               Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza.

 

20. §              Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

 

6. Egyéb rendelkezések

 

21.§ (1)         Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben igénybe vehető internet hozzáférési lehetőség díja napi 30 perc díjmentes használatot követően  nettó 120 forint/óra.

(2)        A Polgármesteri Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben az esetenkénti fekete – fehér fénymásolás díja nettó 275 forint/minden megkezdett 10 oldal.

(3)        A Polgármesteri Hivatalban a  hangosbemondó reklám  célú használati díja nettó 3 240 forint/hirdetés egy alkalommal történő közzététele.

(4)        A Gyöngyöstarjáni Hírmondó című helyi újságban történő reklámhirdetés díja 1/8 oldal esetén nettó 1 325 Ft/megjelenés.

(5)        A Polgármesteri Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben biztosított fax szolgáltatás díja nettó 220 Ft/oldal.

(6)        Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díja 70 Ft/m2/hónap. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján ÁFA mentes.

 

22. § (1)        Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

 

(2)         Az Önkormányzat 2013. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti időszakban teljesített kiadásaira és beszedett bevételeire e költségvetési rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

 

(3)         A polgármester e rendelet jóváhagyásakor a 2013. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti gazdálkodásról a Képviselő-testület előtt beszámolt.

 

(4)         A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés szerint gondoskodik.

 

Gyöngyöstarján, 2013. február 7.

 

 

 

 

Nagy Károly s.k.

polgármester

Dr. Jakab Csaba s.k.

jegyző

 

Záradék:

 

[1] A 3/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet kihirdetve: 2013. február 8.

[2] A 10/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

[3] A 14/2013. (IX. 9.) önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

Gyöngyöstarján, 2013. szeptember 9.

 

 

 

Dr. Jakab Csaba

jegyző

 Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
58.56 KB
2. melléklet
34.14 KB
3. melléklet
41.95 KB
4-7. melléklet
26.42 KB
8. melléklet
46.36 KB
9. melléklet
38.06 KB
10. melléklet
30.91 KB
11-13. melléklet
23.52 KB
14-15. melléklet
26.65 KB
16. melléklet
29.82 KB
17. melléklet
34.65 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!