nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (XII.3.) rendelete
Hatályos:2015-01-01 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (XII.3.) rendelete
a szociális temetés rendjéről

Akasztó Önkormányzata

Képviselőtestületének

13/2014. (XII.3.) rendelete

a szociális temetés rendjéről 

  

1. §

Akasztó Község Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a/ pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben, valamint annak módosítására kiadott 2013. évi CXXXVIII. törvényben és a végrehajtására kiadott, módosított 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben foglaltakra a következő önkormányzati rendeletet alkotja:


 1. §


 1. Szociális temetés: az eltemettető vagy az általa felkért személy személyes közreműködésével, az állam által biztosított kellékekkel ingyenes temetési helyre történő koporsós vagy hamvasztásos temetés, amely az eltemettető számára ingyenes.
 2. Szociális temetést az eltemettetésre kötelezett igényelhet az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti önkormányzattól. Amennyiben szociális temetés keretében hamvasztásos temetésre kerül sor, a holttest hamvasztásának költségét az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti önkormányzat viseli.
 3. Szociális temetés keretében az elhunyt hűtéséről, szállításáról, továbbá az eltemettető választása szerint a hamvasztásról az önkormányzat gondoskodik. A szociális temetéshez az önkormányzat sírhelyet, koporsót, urnát, sírjelet biztosít.
 4. Szociális temetés esetén kizárólag a fenti kellékeket lehet felhasználni. Temetési hely megjelölésére szociális sírhely esetén csak az önkormányzat által biztosított sírjelet lehet használni.
 5. Szociális temetés választása esetén az eltemettetőt temetési költségek nem terhelik és azok hagyatéki teherként sem érvényesíthetők. Ha az eltemettető a szociális temetésre vonatkozó jogszabályi előírásoktól eltér, köteles a temetéshez kapcsolódó előkészítés, öltöztetés, szállítás, hűtés, esetleges hamvasztás költségét, a sírhely megváltási díját, a felhasznált koporsó vagy urna és sírjel árát az önkormányzat részére megtéríteni.
 6. Szociális temetésre nem kerülhet sor, ha a temetést szerződésben vállalták.


 1. §


 1. Az eltemettető vagy az általa felkért személy a szociális temetés igénylése során nyilatkozatban vállalja, hogy maga látja el a következő temetkezési szolgáltatásokat:
  1. az elhunyt temetésre való előkészítése (mosdatása, felöltöztetése), kivéve a rendelet 4. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott esetet,
  2. sír vagy urnasír kiásása és visszahantolása,
  3. koporsó, urna gépjármű nélküli szállítása a temetőn belül, 
  4. a sírba helyezés vagy urnaelhelyezés (a továbbiakban együtt: személyes közreműködés). A nyilatkozat tartalmi elemeit a melléklet tartalmazza.
 2. Az eltemettető és a szociális temetésben közreműködők nyilatkoznak továbbá arról, hogy
  1. az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek elvégzése kapcsán az eltemettető nem ajánl fel, a személyes közreműködők pedig nem fogadnak el semmilyen ellenszolgáltatást,
  2. a szociális parcellával rendelkező temető üzemeltetője a munkavégzés szabályairól őket tájékoztatta, a munkavégzés során esetlegesen előforduló baleset miatt kártérítési követeléssel sem a temető tulajdonosa, sem a temető üzemeltetője, sem pedig az eltemettető felé nem élhetnek.
  3. Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott nyilatkozatokat legkésőbb a munkavégzés megkezdése előtt a szociális parcellával rendelkező temető üzemeltetője részére az eltemettető köteles átadni, ennek hiányában a munkavégzés megkezdését a temető üzemeltetőjének meg kell akadályoznia.
 3. Ha a szociális temetés iránti igény bejelentését követően olyan igazolható körülmény merül fel, ami a személyes közreműködést vállalót megakadályozza a személyes közreműködés ellátásában, az eltemettető más személyt kérhet fel és erről tájékoztatja az önkormányzatot.
 4. Amennyiben az eltemettető szociális temetést igényelt, azonban nem tud gondoskodni a személyes közreműködés biztosításáról, erről tájékoztatja az önkormányzatot, amely közköltségen történő temetés keretében gondoskodik az elhunyt eltemettetéséről. A költségek hagyatéki teherként érvényesíthetők.


 1. §


 1. Egészségügyi intézményben elhunytnál és boncolás esetén nincs lehetőség a személyes öltöztetésre. Egészségügyi és boncolást végző intézmény a boncolást követően a szociális temetés igénylésének igazolása alapján a holttestet a kegyeleti szempontok figyelembevételével helyreállítva és felöltöztetve adja át.
 2. A halottvizsgálati bizonyítványt kiállító orvos a holttesttel való közvetlen érintkezést a szociális temetésben személyes közreműködést ellátók számára közegészségügyi, járványügyi vagy kegyeleti okokból megtilthatja.


 1. §


 1. Szociális temetés esetén az elhunyt ravatalozása, búcsúztatása a sírnál is történhet.
 2. Szociális temetési helyre az első betemetéstől számított 25 éven belül kizárólag szociális temetés keretében urna elhelyezése történhet.
 3. A szociális temetés meghatározott előírásai vallási közösség szertartásai szerint végzett temetés esetén a vallási közösség hitéleti tevékenységét, vallási szokásait nem érintik.
 4. Szociális temetés igénybevételekor a holttest köztemetőben történő tárolásának és hűtésének költségét a köztemető fenntartója viseli, mely költség megállapodás alapján az önkormányzatot terheli.
 5. A szociális temetés keretében a sírhely és a kellékek ingyenes biztosítása nem minősül ajándékozásnak, illetékfizetési kötelezettséget nem keletkeztet.
 1. §


 1. A szociális temetések céljára a koporsós és urnás temetések esetében – térítésmentesen - az egyház tulajdonában és fenntartásában álló 1. és 6. parcella szolgál.
 2. A szociális temetési sír 2,40 m hosszú és 1,20 m széles, 1,80 m mély, szociális parcellában földbe temetett urna helye 0,80 m hosszú, 0,60 m széles és 1,00 m mély.
 3. A képviselőtestület a települési önkormányzat részére előírt szociális temetés lebonyolításával kapcsolatos tevékenységek elvégzésével (temető üzemeltetőjének értesítése szociális temetésről, hamvasztás megrendelése, temetési kellékek megrendelése, átvétele, stb.), a szociális temetést kérő eltemettető személytől az 1999. évi XLIII. törvény 24/A § (7) és (8) bekezdésében előírt  nyilatkozatok beszerzésével és a temető üzemeltetője részére történő megküldésével megbízza a polgármestert.
 4. Szociális temetés esetén a sírhely kiásásához, a koporsó leengedéséhez és a betemetéshez szükséges eszközök használatát az önkormányzat térítésmentesen biztosítja az eltemettető részére.

Záró rendelkezés

7. §

 1. E rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.


Akasztó, 2014. december 3.


                       Suhajda Antal                                                                  Varga Béláné

                       polgármester                                                                         jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!